Zbornik radova i okrugli sto "Poslovanje u periodu pandemije - izazovi i šanse"

 

Institut ekonomskih nauka vas poziva da prijavite rad za tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja čiji je izdavač IEN Departman za poslovnu ekonomiju

„POSLOVANJE U PERIODU PANDEMIJE - IZAZOVI I ŠANSE“

Zbornik ima za cilj da prikupi i predstavi rezultate istraživanja koji se odnose na poslovanje u uslovima krize izazvane pandemijom COVID-19

Teme i struktura zbornika:

1.  Promene u poslovnom okruženju sa fokusom na

 • Makroekonomska kretanja
 • Regulatorni okvir
 • Tržišne uslove
 • Navike potrošača

2. Odgovor privrednih subjekata na promene u poslovnom  okruženju iz perspektive

 • Pojedinih privrednih grana
 • Bankarskog sektora
 • Malih i srednjih preduzeća
 • Ženskog preduzetništva
 • Šanse digitalne revolucije u periodu pandemije
 • Digitalni marketing
 • Digitalne komunikacije

Svi autori radova pozvani su da prisustvuju OKRUGLOM STOLU, koji će se održati 23.06.2021. godine. Skup ima za cilj razmenu znanja i iskustava, kroz konstruktivnu diskusiju predstavnika privrede i akademske zajednice, kako bi se na sveobuhvatan način sagledali izazovi i šanse poslovanja u uslovima krize izazvane pandemijom COVID-19 i kreirale preporuke za unapređenje poslovanja  privrednih subjekata.

Program okruglog stola biće definisan nakon recenzije apstrakata, kada se odrede keynote govornici.

Važni datumi

Rok za slanje

1. Apstrakta 30.04.2021.

2. Gotovog rada 22.09.2021.

Radovi se dostavljaju na srpskom jeziku. Obim teksta rada: jedan autorski tabak (28.800 karaktera).
Uputstvo za pisanje radova nalazi se na linku .
Apstrakte i radove slati na adresu: os2021@ien.bg.ac.rs

Zbornik radova i okrugli sto "Poslovanje u periodu pandemije - izazovi i šanse"
Top