TT projekat

01.02.
2021.
Prevalencija i determinante poreske evazije na duvanske proizvode u jugoistočnoj Evropi
Ovo je Sašetak za javne politike broj 7. Istraživanje je zasnovano na jedinstvenoj bazi podataka iz Ankete o potrošnji duvana u jugoistočnoj Evropi. Cilj ovog istraživanja je da se objektivno i nezavisno oceni obim ilegalne trgovine duvanskim proizvodima i da se …
01.12.
2020.
Ilegalno tržište duvanskih proizvoda u Srbiji
Ovo je Sašetak za javne politike broj 5. Kreiranje efektivnih politika kontrole upotrebe duvana zahteva objektivnu procenu obima, uzroka i karakteristika ilegalnog tržišta. Ovaj sažetak za javne politike zasnovan je na istraživanju koje je imalo za cilj da proceni …
01.09.
2020.
Kako cene cigareta i duvana za pušenje utiču na tražnju za ovim proizvodima?
Ovo je Sašetak za javne politike broj 6. Istraživanje o potrošnji duvana sprovedeno je 2019. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku kao deo regionalnog istraživanja o potrošnji duvana u zemljama Jugoistočne Evrope (STC-SEE). …
20.06.
2020.
Istraživanje o potrošnji duvana u zemljama Jugoistočne Evrope
Ovo je Sašetak za javne politike broj 4. Istraživanje o potrošnji duvana sprovedeno je 2019. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku kao deo regionalnog istraživanja o potrošnji duvana u zemljama Jugoistočne Evrope (STC-SEE). …
12.12.
2019.
Oporezivanje duvanskih proizvoda
Ovo je Sašetak za javne politike broj 3. Oporezivanje je nedovoljno iskorišćeni instrument smanjenja potrošnje duvanskih proizvoda. Nalazi sprovedenog istraživanja potvrđuju da bi značajno povećanje akciza imalo veoma pozitivne efekte za srpsko društvo.   …
11.12.
2019.
Unapređenje sistema oporezivanja duvanskih proizvoda u Jugoistočnoj Evropi
Ovo je Sašetak za javne politike broj 2. Rezultati istraživanja cenovne elastičnosti tražnje pretežno podržavaju ekonomsku teoriju i u skladu su sa globalnim empirijskim dokazima o efektima oporezivanja duvana. Ukratko, nalazi ukazuju na neophodnost promene trenutnog pristupa …
11.12.
2018.
Unapređenje sistema oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji
Ovo je Sašetak za javne politike broj 1. Na bazi istraživanja zasnovanog na podacima iz Ankete o potrošnji domaćinstava (2012-2016.) i opšte prihvaćenoj metodologiji, cenovna elastičnost tražnje procenjena je na -0,45, dok dohodovna elastičnost iznosi 0,53.   …
Top