Tržišne strukture i zaštita konkurencije - iskustva zemalja u tranziciji

Kao jedna od manifestacija u povodu proslave jubileja 50 godina postojanja, IEN je u saradnji sa BBA 16. maja 2008. godine organizovao medjunaordni naučni skup pod nazivom „Tržišne strukture i zaštita konkurencije – iskustva zemalja u tranziciji".

Program skupa:

10.00 - 12.00
Otvaranje skupa - pozdravna reč prof. dr Dejana Erića, direktora IEN-a
Uvodni referat
I DEO - TRŽIŠNE STRUKTURE I KONKURENCIJA
Prezentacija pojedinačnih radova
Diskusija
12.00 - 12.20 Pauza sa osveženjem
12.20 - 13.30 II DEO - ZAŠTITA KONKURENCIJE
Diskusija
13.30 - 14.00 Sumiranje rezultata i zaključci

Skup je otvorio direktor IEN prof. dr Dejan Erić, koji je u uvodnom izlaganju istakao značaj teme za mnoge zemlje u tranziciji, a posebno Srbiju, čija privreda se suočava sa niskim stepenom konkurentnosti prema ocenama relevantnim medjunaordnih institucija. Takodje, ukazao je na osposobljenost stručnih saradnika IEN da sprovode različita istraživanja i analize stepena koncentracije na pojedinim segmentima relevantnog tržišta.

Skupom je rukovodilo radno predstedništvo u sastavu: prof. dr Petar Đukić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, dr Božo Drašković, saradnik IEN, prof. dr Vlastimir Vuković, predsednik, saradnik IEN i prof. dr Mihail Petkovski, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Skoplju.

U toku radnog dela svoje referate je izložio veći broj autora. Na kraju skupa su usvojeni zaključci.

Savetovanje posvećeno aktuelnoj temi tržišnih struktura i zaštite konkurencije okupilo je naučne radnike i profesore vodećih instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Prikazan je veći broj radova sa veoma interesantnim nalazima i konkretnim preporukama. Posebnu pažnju izazvala je prezentacija iskustava balkanskih zemalja u tranziciji.

Prema zaključcima savetovanja osnovni problemi su nedovoljna otvorenost domaćeg tržišta, neefikasnost zaštite konkurencije, blaga kaznena politika, niska zaštita potrošača i nedovoljno istraživanje konkurencije.

 

Tržišne strukture i zaštita konkurencije - iskustva zemalja u tranziciji
Top