Stanje i perspektive istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji

Institut ekonomskih nauka kao lokalna koordinaciona jedinica Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP) organizovao je 14. aprila 2011. godine konferenciju pod nazivom "Stanje i perspektive istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji".

Zaključci konferencije:

1. Vrednovanje naučnog učinka

 • Liste i bodovanja za ocenu naučno-istraživačkih rezultata su potrebni, ali ih treba načiniti učinkovitijim
 • Domaći časopisi nisu adekvatno podržani da bi bili međunarodno relevantni
 • Rezultati istraživanja nemaju adekvatan odjek u definisanju državnih politika i strategija
 • Potrebno je podsticati objavljivanje rezultata naučno-istraživačkog rada u relevantnim međunarodnim časopisima
 • Nagrađivati istraživače koji nastoje da nauka Srbije bude vidljiva i na međunarodnom nivou

2. Istraživački rad

 • Staviti veći akcenat na interdisciplinarna istraživanja
 • Zajedničko planiranje i realizovanje istraživanja više naučno-istraživačkih institucija
 • Podsticati istraživanja koja su primenljiva u praksi
 • Osnažiti povezivanje sa istraživačima i centrima u svetu
 • Pospešivanje saradnje istraživačkih centara i civilnog sektora

3. Mladi istraživači

 • Definisati kriterijume ko se može smatrati mladim istraživačem
 • Omogućiti da se mladi istraživači obrazuju i na prestižnim univerzitetima u svetu i napraviti takvu društvenu klimu da im povratak bude cilj
 • Dugoročna strategija treba da podrazumeva veću mobilnost predavača i istraživača i ka našoj zemljist, odnosno da se uvode predavanja na stranim jezicima
 • Stipendiranje nezavisnih istraživanja mladih istraživača

Predlozi za promene

 • Uvesti "patente" u društvenim naukama
 • Podstaći prevođenje naučnih radova na strane jezike
 • Podstaći formiranje udruženja istraživača društvenih nauka
 • Formirati javne naučne baze podataka i omogućiti lakši pristup istraživača različitim izvorima podataka
 • Sufinansirati projekata regionalnog značaja koji će da utiču na donosioce odluka u regionu
 • Predvideti mogućnost za finansiranje longitudinalinih projekata i razvojnih istraživanja
 • Podsticati rodnu ravnopravnost u društvenim istraživanjima.

 

Stanje i perspektive istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji
Top