SCOPES projekat: South-Eastern European data services (SEEDS)

Projektni okvir: SCOPES
Period realizacije: maj 2015. - april 2017.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
SEEDS projekat ima za cilj da proširi napore koji su postignuti tokom projekta SERSCIDA. Projekat je podržan od strane organizacije CESSDA sa težnjom da se novi digitalni arhivi u društvenim naukama osnuju u Albaniji, Kosovu*, Makedoniji i Crnoj Gori i da se uspostavi njihova saradnja sa srodnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, a posebno sa Srbijom i Hrvatskom, koje su od 2012. godine u procesu izgradnje ove infrastrukture. Novi partneri na projektu imaće priliku da koriste iskustva zemalja koje su već ostvarile napredak na ovom polju (Srbija i Hrvatska), uz pomoć i podršku arhiva ih Švajcarske (FORS), Slovenije (ADP), Velike Britanije (UKDA) i Nemačke (GESIS).

SCOPES projekat: South-Eastern European data services (SEEDS)
Top