Servisi podataka jugoistočne Evrope (SEEDS)

Projektni okvir: SCOPES
Finansiran od: Švajcarskog fonda za nauku (SNSF)
Period realizacije: maj 2015. - april 2017.
Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
SEEDS projekat, finansiran od strane Swiss National Science Foundation (SNSF), imao za cilj da proširi napore koji su postignuti tokom projekta SERSCIDA. Projekat je bio podržan od strane CESSDA sa težnjom da se novi digitalni arhivi u društvenim naukama osnuju u Albaniji, Kosovu*, Makedoniji i Crnoj Gori i da se uspostavi njihova saradnja sa srodnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, a posebno sa Srbijom i Hrvatskom. Novi partneri su bili iz Albanije (Institute for Democracy and Mediation - IDM), Kosova* (Centre for Political Courage - CPC), Makedonije (Ss. Cyril and Methodius University, Institute for Sociological, Political and Juridical Research - ISPJR) i Crne Gore (Center for Monitoring and Research - CeMI) i kroz ovaj projekat su imalli priliku da koriste iskustva zemalja koje su već ostvarile napredak na ovom polju (Srbija, Institut ekonomskih nauka i Hrvatska, Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu), uz pomoć i podršku arhiva ih Švajcarske (FORS), Slovenije (ADP), Velike Britanije (UKDA) i Nemačke (GESIS).

Servisi podataka jugoistočne Evrope (SEEDS)
Top