Spašavanje RRPP podataka

Projektni okvir: RRPP
Finansiran od: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju / Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Period realizacije: januar 2016. - februar 2017.
Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
Cilj projekta je bio da se obezbedi dugoročno očuvanje i pristup podacima koji su prikupljeni u projektima realizovanim u okviru Regional Research Promotional Program (RRPP). Pod time se podrazumevalo da će podaci biti sačuvani, zaštićeni, otvoreni za pretraživanje, te će naučna zajednica moći da ih koristi u budućnosti. Aktivnosti na arhiviranju RRPP podataka realizovane su saradnji sa SEEDS projektom. Podaci su raspoloživi u SEEDbase digitalnom repozitorijumu.

Partneri koji su realizovali projekat su: Albanija (IDM), Bosna i Hercegovina (Analitika), Hrvatska (FFZG), Kosovo* (CPC), Makedonija (ISPJR), Crna Gora (CeMI) i Srbija (IEN). Nacionalni centri podataka u Švajcarskoj (FORS) i Sloveniji (ADP) učestvuju u ovom projektu kao mentori. Kroz SEEDS projekat regionalne partnerske institucije su bile u prilici da steknu potrebne veštine i iskustvo u radu sa podacima, kao i da uspostave komunikaciju sa istraživačkom zajednicom, resornim ministarstvima i drugim stejkholderima.

 

Spašavanje RRPP podataka
Top