RRPP projekat: data rescue 2017.

Projektni okvir: Regional Research Promotional Program 
Period realizacije: januar 2016. - februar 2017.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
Cilj projekta je da se obezbedi dugoročno očuvanje i pristup podacima koji su prikupljeni u projektima realizovanim u okviru Regional Research Promotional Program (RRPP). Pod time se podrazumeva da će podaci biti sačuvani, zaštićeni, otvoreni za pretraživanje, te će naučna zajednica moći da ih koristi u budućnosti. Aktivnosti na arhiviranju RRPP podataka biće realizovane u saradnji sa SEEDS projektom (2015-2017), čiji je cilj da osnuje digitalne arhive podataka u društvenim naukama u Albaniji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori, kao i da se ojačaju centri podataka u Srbiji i Hrvatskoj.

Partneri koji realizuju ovaj projekat su: Albanija (IDM), Hrvatska (FFZG), Kosovo* (CPC), Makedonija (ISPJR), Crna Gora (CeMI) i Srbija (IEN). Nacionalni centri podataka u Švajcarskoj (FORS) i Sloveniji (ADP) učestvuju u ovom projektu kao mentori. Kroz SEEDS projekat regionalne partnerske institucije će biti u prilici da steknu potrebne veštine i iskustvo u radu sa podacima, kao i da uspostave komunikaciju sa resornim ministarstvima i drugim stejkholderima.

RRPP projekat: data rescue 2017.
Top