Pravna dokumenta

Opšta dokumenta

Odluka o akreditaciji Instituta ekonomskih nauka
Prečišćen tekst Statuta na osnovu Statutarne odluke
Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova IEN
Strategija razvoja Instituta ekonomskih nauka 2017-2020. godina
Pravilnik o radu Instituta ekonomskih nauka
Rešenje o akreditaciji Instituta ekonomskih nauka 

Ostala dokumenta

Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka
Pravilnik o etičnosti u istraživanju IEN
Odluka o organizovanju i nadoknadi troškova službenog putovanja
Pravilnik o pravilima ponašanja zaposlenih u Institutu ekonomskih nauka
Odluka- Nadoknada za pokretanje postupka za sticanje istraživačkih i naučnih zvanja
Odluka - Nadoknada za izdavanje monografije
Pravilnik o realizaciji tržišnih projekata
Odluka o određivanju lica za obavljanje poslova u oblasti zaštite od požara
Odluka o imenovanju rukovodioca centara
Program naučnoistraživačkog rada IEN za period 2019-2023
Program naučnoistraživačkog podmlatka IEN za period 2019-2023
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Pravilnik o radu biblioteke
Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Poslovni izveštaji

Plan poslovanja IEN za 2020. godinu
Plan poslovanja IEN za 2019. godinu
Izveštaj o radu i finansijski izveštaj IEN za 2018. godinu
Plan poslovanja IEN za 2018. godinu
Izveštaj o radu i finansijski izveštaj IEN za 2017. godinu
Plan poslovanja IEN za 2017. godinu
Izveštaj o radu IEN u 2016. godini
Plan poslovanja IEN za 2016. godinu
Izveštaj o radu IEN u 2015. godini
Top