Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora

Ciljevi naučno-stručne rasprave su bili da se sagledaju perspektive zapošljavanja u finansijskom sektoru Srbije, posebno u svetlu globalne finansijske i ekonomske krize i transformisanog finansijskog sektora Srbije, kao i da se identifikuju novi profesionalni zahtevi banaka, osiguravajućih organizacija i drugih finansijskih institucija u pogledu sadržaja znanja, veština i kompetencija neophodnih za uspešno obavljanje složenih poslova u ovom sektoru poslovanja.

Program
Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora
Top