Održan naučni skup na temu "Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji"

U Institutu ekonomskih nauka, 30. maja je održan naučni skup na temu "Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji". Za skup je bilo prijavljeno 18 referata, a na samoj raspravi je prezentirano 12 referata čiji autori su 16 istraživača, odnosno naučnih radnika. Povodom iznetih saopštenja vođena je kritička veoma zanimljiva i podsticajna rasprava.

Na skupu su izložena nalazi i stanovišta istraživača koji se bave pitanjima odnosa ekonomije i ekologije. Sama oblast je po sebi multidisciplinarna pa su na skupu razmatrana teorijsko ekonomska pitanja odnosa ekonomije i ekologije, normativni aspekti ekologije i politike zaštite životne sredine u EU, Srbiji, kao i u BiH, pitanja upravljanja resursima, investicija u zaštitu životne sredine, prihoda i troškova jedinica lokalne samouprave, odnosno opština i gradova u Srbiji, kao i drugi aspekti ekološke ekonomije. Na skupu su razmatrana i pitanja upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji, pitanja ekonomskih aspekata zagađenja životne sredine, naknadama koje se ostvaruju od korišćenja prirodnih resursa, ulozi javnih preduzeća, kao i problemi upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom.

Rasprava je vođena povodom završetka prve faze istraživanja koje sprovode saradnici Instituta ekonomskih nauka, a rezultati saopšteni na skupu biće objavljeni u posebnoj monografiji u izdanj IEN sredinom ove godine.

Program
Održan naučni skup na temu "Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji"
Top