Deindustrijalizacija u Srbiji, mogućnost revitalizacije industrijskog sektora

Povodom 55 godina od osnivanja Instituta ekonomskih nauka, 12 decembra 2013. godine na Institutu je održan naučni skup pod nazivom: „Deindustrijalizacija u Srbiji, mogućnost revitalizacije industrijskog sektora".

Problem stanja industrijskog sektora u Srbiji postao je vidljiviji nakon izbijanja finansijske ekonomske krize iz 2008. godine, a nakon otrežnjenja od zabluda da će tranziciono ekonomsko prilagođavanje samo po sebi rešiti pitanja održanja delova „stare" industrije i razvoja novih industrijskih sektora u privredi Srbije. Na skupu su prezentirani referati o različitim aspektima krize industrijskog sektora u Srbiji. U saopštenjima su prezentirani celoviti podaci o stanju industrijskog sektora i zaposlenosti u njemu u periodu 1989 -2012 godina. To je period u kome je industrijski sektor doživeo pad zaključno sa 2012. godinom na nivo od 40% nivoa koji je imao predtranzicione 1989. godine. Broj zaposlkenih radnika u industrijskom sektoru opao je sa preko 980 hiljada iz 1990 na oko 320 hiljada u 2012. godini. U referatima su takođe kritički analizirani uzoci propadanja industrijskog sektora. Izložene su sumnje u sposobnost tržišnog automatizma i samoregulative da izvrši revitalizaciju industrije. Jedan broj autora zalaže se za bitniju ulogu države u oporavku industrije, ali države koja nije birokratizovana i čije institucije nisu u funkciji ostvarivanja ličnih interesa predstavnika političkih elita. U tom cilju kao jedan od predloga izložen je stav da je neophodno formirati ministarstvo industrije, koje bi se bavilo isključivo pitanjima revitalizacije postojećeg industrijskog sektora i obezbeđivanjem uslova za razvoj novih tehnologija i praktičnu primenu znanja, posebno iz domaće nauke.

Naučni skup je organizovan u saradnji sa Friedrich Ebert Stiftung fondacijom, Savezom samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost.

Referati saopšteni na skupu biće uskoro dostupni široj naučnoj i stručnoj javnosti u obliku Zbornika radova u izdanju Instituta ekonomskih nauka.

Deindustrijalizacija u Srbiji, mogućnost revitalizacije industrijskog sektora
Top