Merenje nivoa digitalne pismenosti kontingenta rade snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada (DIPSI)

U okviru internih projekata Instituta ekonomskih nauka realizovan je i projekat na temu ”Merenje nivoa digitalne pismenosti kontingenta rade snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada (DIPSI)” u periodu od jula do decembra 2018. godine. U projektnim aktivnostima učestvovalo je ukupno tri člana (Aleksandra Bradić Martinović, Dejana Pavlović i Jelena Banović) koji su imali u cilјu da utvrde kretanja nivoa digitalne pismenosti kontingenta radne snage u Republici Srbijiu periodu 2007-2016. i analizu mogućih implikacija na tržište rada. Rezultati su prikazani u tri forme. Prva forma je naučni rad pripremlјen za objavlјivanje u visoko rangiranom časopisu, druga je prezentacija na internom seminaru IEN, a treća je priprema i štampa standardne IEN forme preporuka donosiocima javnih politika.

Policy brief 
Merenje nivoa digitalne pismenosti kontingenta rade snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada (DIPSI)
Top