Dr  Hanić Aida

Dr Hanić Aida

Istraživač saradnik
Biografija

1. Islamsko bankarstvo i finansije
2. Korporativna društvena odgovornost
3. Zaštita životne sredine

  • doktorat/doktorske 2021 - / Ekonomski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • master/magistarske 2012 / Ekonomski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • osnovne 2010 / Ekonomski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • 2015 – / Beogradska bankarska akademija, Beograd
  • 2011 –  / Institut ekonomskih nauka, Beograd
Referentna bibliografija

 

Stevanović Slavica, Jovanović Olivera, Hanić Aida (2019). Environmental and Financial Performance: Review of Selected Studies. Institute of Economic Sciences, Belgrade, pp. 113-127.

Hanić Aida, Sućeska Azra (2018). Sustainable development and disclosure practice among Islamic banks. Institute of World Economics; Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, pp. 107-123.

Hanić Aida (2018). Princip zagađivač plaća kroz primenu evropskog sistema za trgovinu emisijama (EU ETS) u Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 115-137.

Hanić Aida (2017). Process of Internationalization in Islamic Banking: The Case of Serbia, Economic Analysis, Institute of Economic Sciences, Vol. 50 No 3-4, pp. 66-74.

Natalia Vuković, Aida Hanić (2017). The sensory gardens as the new direction for ecological entrepreneurship development. Insights and potential sources of new entrepreneurial growth. INFOROMATICA Srl – Filodiritto Publisher, Via Castiglione, 81 - 40124 - Bologna, Italia; Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, 8 Mitropolita Petra Street, Belgrade, Serbia, pp. 262-267.

Hanić Hasan, Hanić Aida (2016). Risk management in Islamic banking. Risk Management in the Financial Services Sector, University of Belgrade, Faculty of Economics, pp. 197-212.

Hanić Aida (2016). Stepen razvijenosti finansijskog tržišta Srbije u odnosu na zemlje regiona, Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Institut Ekonomskih Nauka, Beograd, pp. 265-284.

Hadžić Fikret, Hanić Aida (2015). Specifics of Tawarruq financing models in Islamic banking. 4th international scientific conference "Economy of integration" : Challenges of economy in environment under crisis : ICEI 2015. Tuzla, Bosnia and Herzegovina, pp. 123-139.

Sućeska Mersida, Hanić Aida (2012). Zakonska regulativa zaštite životne sredine, prirodnih i zajedničkih dobara u BiH i njena usaglašenost sa regulativom EU, Ekonomski aspekti ekološke politike, Institut ekonomskih nauka: Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, str. 241-255.

Domazet Ivana, Hanić Aida (2012). Promotion of Serbian national image in the light of EU accession. European integration process in Western Balkan countries. Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal, pp. 589-607.

 

Relevantni projekti

“Analiza ekonomskih instrumenata za finansiranje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje“, Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, 2019

“Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama”, Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, 2018

“Ekonomski aspekti implementacije senzornih vrtova u Predškolskim ustanovama u Srbiji”, rukovodilac projekta, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2017

“Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU”, istraživač, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R Srbije, 2011 -

“Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU”, istraživač, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R Srbije, 2011 -

Top