Ma  Hanić Aida

Ma Hanić Aida

Istraživač saradnik
Biografija

1. Islamsko bankarstvo i finansije
2. Korporativna društvena odgovornost
3. Zaštita životne sredine

  • doktorat/doktorske 2012 / Ekonomski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • master/magistarske 2010 / Ekonomski fakultet u Sarajev u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
  • osnovne 2007 / Ekonomski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

  • 2015 – danas / Saradnik u nastavi, Beogradska bankarska akademija, Beograd
  • 2013 – danas / Istraživač saradnik, Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2011 – 2013 /  Istraživač pripravnik, Institut ekonomskih nauka, Beograd 
  • 2010 – 2010 / Uniqa osiguranje, Sarajevo, BiH
Referentna bibliografija

 

Hanić Aida (2017). Process of Internationalization in Islamic Banking: The Case of Serbia, Economic Analysis, Institute of Economic Sciences, Vol. 50 No 3-4, pp. 66-74 

Natalia Vuković, Aida Hanić (2017). The sensory gardens as the new direction for ecological entrepreneurship development. Insights and potential sources of new entrepreneurial growth. INFOROMATICA Srl – Filodiritto Publisher, Via Castiglione, 81 - 40124 - Bologna, Italia; Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, 8 Mitropolita Petra Street, Belgrade, Serbia, pp. 262-267

Hanić Hasan, Hanić Aida (2016). Risk management in Islamic banking. Risk Management in the Financial Services Sector, University of Belgrade, Faculty of Economics, pp. 197-212.
Hanić Aida (2016). Stepen razvijenosti finansijskog tržišta Srbije u odnosu na zemlje regiona, 
Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Institut Ekonomskih Nauka, Beograd, pp. 265-284,
 
Hadžić Fikret, Hanić Aida (2015). Specifics of Tawarruq financing models in Islamic banking. 4th international scientific conference "Economy of integration" : Challenges of economy in environment under crisis : ICEI 2015. Tuzla, Bosnia and Herzegovina, pp. 123-139

Sućeska Mersida, Hanić Aida (2012). Zakonska regulativa zaštite životne sredine, prirodnih i zajedničkih dobara u BiH i njena usaglašenost sa regulativom EU, Ekonomski aspekti ekološke politike, Institut ekonomskih nauka: Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, str. 241-255.

Domazet Ivana, Hanić Aida (2012). Promotion of Serbian national image in the light of EU accession. European integration process in Western Balkan countries. Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal, pp. 589-607.

Relevantni projekti

Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama, istraživač, Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Ekonomski aspekti implementacije senzornih vrtova u Predškolskim ustanovama u Srbiji, rukovodilac projekta, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2017

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU, istraživač, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011 –

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, istraživač, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011 -


 

Top