Dr Ljumović Isidora

Dr Ljumović Isidora

Viši naučni saradnik
Biografija

1. Finansiranje preduzetništva
2. Inovativni izvori finansiranja
3. Bankarski sistemi

 

  • osnovne 2004 / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • master/magistarske 2007 / Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet
  • doktorat/doktorske 2011 / Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

  • 2015-danas Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2012-2015 Ekonomski institut, Beograd
  • 2004-2012 Fakultet za poslovne studije Magarend univerziteta
Referentna bibliografija

 

Ljumović, I. (2016). Rizik, neizvesnost i kriza. Beograd: Institut ekonomskih nauka.

Ljumović, I., Lazić J., Vesić, A. (2015). Specifičnosti finansiranja u preduzetništvu. Beograd: Ekonomski institut.

Ljumović, I., Viduka, B., Cvijanović, J. (2015). Access to finance for organic producers in Serbia: demand side. Ekonomika poljoprivrede, Vol LXII (4), pp. 989-1002.

Ljumović, I., Jakšić, K. (2015). Dostupnost finansijskih resursa preduzećima na severu Kosova, Zbornik Matice srpske za društvene nauke Vol. 152(3), str. 557-568.

Ljumović, I., Pavlović, V., Cvijanović, J. M. (2014). Two Aspects of Concentration in Serbian Banking Sector Industrija Vol 42 (3), pp. 61-77.

Ljumović, I., Marinković S. (2014). Ekonomija tržišta stambenih kredita u Srbiji, Ekonomske teme 52 (3), str. 321-340., 

-Ljumović, I. Pavlović, D. (2013). The Eurozone's Shelf Life: When it Expires? In Rethinking Europe after the Economic Crisis Lessons for the European Core and Periphery (eds. Srđan Marinković, Sylvie Rochhia), International Thematic Proceedings, pp. 45-64.

Jovanović, M., Ljumović, I. (2012). Da li se strategija spasavanja evrozone svodi na preuređivanje ležalјki na palubi titanika? Zbornik matice srpske za društvene nauke, Vol 140, str. 437–453.

Srđan M., Ljumović, I. Dragan Stojković. (2012). Going public and initial public offering: An exploratory study of motives from Serbian companies, Industrija, Vol.40(2), pp. 125-144.

Marinković, S., Ljumović, I. (2011). Efekti vlasničke transformacije bankarskog sektora Srbije – teorijska i empirijska analiza, Teme, Vol. 35, br. 1, str. 189-208.

Relevantni projekti

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179001: Organizaciona i informaciona podrška sistemu upravlјanja kvalitetom kao klјučnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište, 2010 -.

Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama

GIZ Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support

Bilateralni projekat Ministarstava nauke Republike Serbije i Republike Slovačke Investicije u istraživanje i razvoj - Studija slučaja Slovačke i Srbije (R&D investment - Case study of Slovakia and Serbia) 2011 – 2013.

IPA Projekat EU Integrated Innovation Support Program, 2011 – 2013.

IPA Projekat E-business an EU funded project financed by IPA funds 2016.

Top