Saradnja sa privredom

2022
1
Obuke zaposlenih na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

rukovodilac projekta: dr Aleksandar Zdravković
naručilac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

2021
1
Procena vrednosti građevinskog objekta Salon Nameštaja - Nova Varoš

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
koordinator tima IEN: dr Duško Bodroža
naručilac: Fabrika Šećera Šajkaška A.D. Žabalj

2020
2
Izrada elaborata o transfernim cenama privrednog društva Profilco Yu Srbija

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Preduzeće za trgovinu i izradu konstrukcija Profilco Yu d.o.o., Beograd

Procena vrednosti akcija i kapitala i pružanje konsultantskih usluga u vezi sa mogućom prodajom sopstvenih akcija privrednih društava AD Crvenka i AD Šajkaška

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Fabrika šećera AD Crvenka

2019
3
Unapređenje računovodstvenih politika i davanje preporuka u vezi korekcija po osnovu primedbi koje su date u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. Beograd za 2018. godinu

rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Grubišić
naručilac: Saobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd

Analiza cenovne politike Srbijagasa, poboljšanje energetske efikasnosti i izrada predloga za konverziju izvora energenata u industriji prerade šećerne repe “CRVENKA” a.d i “ŠAJKAŠKA” a.d

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka

 

Ekonomska analiza i konsultacije za poreska pitanja obračuna i naplate PDV od AD fabrike šećera “Šajkaška” – Žabalj, za nabavku naftnih derivata od naftne industrije Srbije

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: AD fabrika šećera Šajkaška-Žabalj

 

2018
6
Ekonomska isplativost ulaganja u tržište industrijskog alkohola, alkoholnog sirćeta i kvasca u Srbiji

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka

Izrada pripreme i realizacije procesa evaluacije i selekcije kadrova u Centru zajedničkih službi na osnovu nove organizacione strukture i opštih kriterijuma kvalitetnog radnog učinka Instituta za nuklearne nauke “Vinča” Beograd

rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
naručilac: Institut za nuklearne nauke “Vinča” Vinča-Beograd

Ekspertiza u vezi sa povratkom imovine i kapitala stečenog nacionalizacijom privrednog društva Crvena Zastava AD Vrnjačka Banja

rukovodilac projekata: dr Božo Drašković
naručilac: Crvena Zastava AD Vrnjačka Banja

Izrada elaborata o transfernim cenama privrednog društva Profilco Yu Srbija

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Preduzeće za trgovinu i izradu konstrukcija Profilco Yu d.o.o. Beograd

Procena vrednosti kapitala, odnosno vrednosti vlasničkih udela privrednog društva „PROFILCO YU“ DOO Beograd

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Preduzeće za trgovinu i izradu konstrukcija Profilco Yu d.o.o. Beograd

Optimizacija upravljanja i ekonomičnosti procesom transporta sirove šećerne repe u fabrikama šećera „Crvenka“ i „Šajkaška“

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka

2017
3
Perform projekat "Mi smo porodica"

rukovodilac: dr Ivana Domazet
naručilac: HELVETAS SWISS/Republički sekretarijat za javne politike

Optimizacija ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja procesom transporta sirovine – šećerne repe u Fabrici šećera „CRVENKA“ a.d. i "ŠAJKAŠKA“ a.d.

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.

Procena vrednosti kapitala Saobraćajnog instituta CIP DOO, Beograd na dan 31.12.2016. godine saglasno važećim međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima procenjivanja nekretnina

izvršni rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Grubišić
naručilac: Saobraćajni institut CIP DOO, Beograd

2016
5
Procena vrednosti kapitala i akcija Privrednog društva „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka

Procena vrednosti kapitala i akcija Akcionarskog društva Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka

Ugovor o proceni vrednosti akcija i kapitala

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Privredni sud u Somboru

Stručna ekspertiza slučaj Vojvođanska banka ad Novi Sad & BDD Olimpia Invest ad Beograd

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Vojvođanska banka AD

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU)

korukovodioci: dr Marko Malović, ma Aleksandar Zdravković
http://eukonvent.org/radne-grupe

2015
6
Poslovni plan izgradnje i rekonstrukcije objekata i instalacija javne rasvete - LED IlluMiNation rešenja

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Lokal-Dez, Obrenovac

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU)

korukovodioci: dr Marko Malović, ma Aleksandar Zdravković
http://eukonvent.org/radne-grupe

Procene vrednosti imovine odnosno gradjevinskog zemljišta i objekata preduzeća Profilco YU doo Zemun

rukovodilalc projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Preduzeće za trgovinu i izradu konstrukcija PROFILCO YU doo Beograd (Zemun)

Study on Licenses and Permits – novembar 2013 - jun 2015.

rukovodilac projekta: dr Sonja Đuričin
naručilac: Panteia. Research to Progress – Netherlands

Ekonomsko-finansijsko veštačenje po predmetu P-284/2014 u postupku po tužbi tužioca „K78 PLUS doo iz Beograda- Zemun, protiv tuženih: 1. AD Vital Fabrika ulja i biljnih masti iz Vrbasa, 2. INVEJ AD Beograd – Zemun iz Beograda, Republika Srbija

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Privredni sud Sombor

Ekonomsko-finansijsko veštačenja po predmetu P-295/2014 u postupku po tužbi tužioca „Hita vrijednosnica“ D.D iz Zagreba, Republika Hrvatska, protiv tuženog AD Vital Fabrika ulja i biljnih masti i tuženog Invej AD Beograd-Zemun, Republika Srbija

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Privredni sud Sombor

2014
4
Procena vrednosti imovine i kapitala „Vuk Petrol“ d.o.o., Kotor, Crna Gora

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: DOO Vuk Petrol, Kotor, Crna Gora

Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme društva Telemach BH saglasno MRS -16, a na bazi podataka koji su evidentirani u poslovnim knjigama privrednog društva Telemach BH na dan procene, odnosno 28.02.2014.

rukovodilac projekta: prof dr Božo Drašković
naručilac: Privredno društvo Telemach d.o.o., Sarajevo, Republika Bosna i Hercegovina

Procena nekretnina postrojenja i opreme izvršiće se na dan 28.02.2014 godine, saglasno MRS -16, a na bazi podataka koji su evidentirani u poslovnim knjigama preduzeća SBB na dan procene, odnosno 28.02.2014. godine

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naučilac: Privredno društvo SBB, Beograd

Procena vrednosti nekretnina postrojenja i opreme privrednog društva SBB, Beograd saglasno zahtevima koje je postavio RATEL sa stanjem na dan 31.12.2013.

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naučilac: Privredno društvo SBB, Beograd

2013
3
Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme društva SBB sa stanjem na dan 31.12.2011 godine

rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
naručilac: Privredno društvo SBB, Beograd

Izrada ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za period 2010 - 2012. godina, za tržište Grada Beograda i tržište Republike Srbije

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije

Valorizacija i optimizacija radnih procesa JKP "Javno osvetljenje" Beograd

korukovodioci projekta: dr Ivan Stošić i prof. dr Dejan Erić
naručilac: JKP "Javno osvetljenje", Beograd

2012
1
Izrada studije opravdanosti za izgradnju energetskog objekta, skladište tečnih naftnih derivata, koji se sastoji od četiri nadzemna rezervoara u okviru poslovnog kompleksa privrednog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. „VML“ Beograd, Jakovo

rukovodilac dr Ivan Stošić
naručilac: „AURORA GREEN“ d.o.o Beograd

2011
11
Istraživanje i razvoj u oblasti izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Analiza stanja na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicma pretežno hrane, pića i duvana u prodajnim objektima tipa samousluga, supermarketa, diskonta i hipermarketa u Srbiji i Beogradu u periodu 2008-2010. godine

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije

Tržište oglašavanja Srbije

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd

Superveštačenje u sporu "Menadžer" d.o.o. iz Beograda GP Kompanija „Štamparija Borba" AD Beograd

rukovodioci projekta: dr Božo Drašković i dr Ivan Stošić
naručilac: Privredni sud u Beogradu

Program privatizacije i restrukturiranja DP "21. oktobar" Kragujevac- Aneks osnovnog ugovora

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije

Program privatizacije i restrukturiranja Kolubara usluge- Aneks osnovnog ugovora

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije

Program privatizacije i restrukturiranja AD Holding Industrija kablova Jagodina - Aneks osnovnog ugovora

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: International Resources Group, (IRG) Washington

Analiza postojećeg stanja i predlog strategije razvoja JKP "Javno osvetljenje" Beograd

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručila: JKP "Javno osvetljenje", Beograd

Analiza postojećeg stanja i predlog strategije razvoja Privrednog društva za izgradnju elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja" d.o.o.

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Privredno društvo za izgradnju elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja" d.o.o., Beograd

Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Fond za zaštitu životne sredine

2009
6
Procena vrednosti kapitala preduzeća "Tri grozda" a.d.

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

Izveštaj o proceni građevinskog objekta hotela "Nobel" u ul. Andrićev venac br. 10 u Beogradu

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: "Bart&Co"

Annual Report 2009 on European SMEs (The SME Annual Report 2009 plus the SBA country fact sheets)

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: International Network for SME Studied - INSMES i EIM Business & Policy Research

Istraživanje mogućnosti plasmana kompanije "Siemens" na tržištu Srbije - po osnovnim programima

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: "Siemens" d.o.o., Beograd

rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd

rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd

2008
5
Pružanje konsultantskih usluga za grupu preduzeća iz grupe 76 i 78

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije

Studija izvodljivosti za izgradnju turističko-apartmanskog kompleksa "Treska" na Kopaoniku

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: "Anavi", Beograd

Procena vrednosti imovine i kapitala "Zeleni talas" d.o.o., Beograd

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: "Zeleni talas" d.o.o. , Beograd

Pružanje stručnih usluga - primena istraživanja u društveno-ekonomskoj oblasti

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Eić
naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbija

Izrada i javna rasprava Nacrta zakona o sportu

rukovodilac projekta: dr Goran Andjelić
naručilac: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbija

2007
9
Konsultantske usluge koje se odnose na pripremu i sprovođenje prodaje kapitala metodom javnog tendera preduzeća "Kolubara usluge" d.o.o. Lazarevac

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Strategija razvoja preduzeća "ZIMPA" Ub u okviru "Galeb Group-e"

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Preduzeće za izradu metalnih proizvoda "Zimpa", Ub

Predlog nove organizacije poslovnog sistema "Telefonija" i prilagođavanje strategije novom poslovnom okruženju

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: "Telefonija" a.d., Beograd

Istraživanja mogućnosti prodaje napitka Chino

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Xemi Trade Ltd, Cyprus

Strategija unapređenja finansijskog stanja i poslovanja preduzeća "Progetti" - Vladimirci

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: "Progetti" d.o.o., Vladimirci

Analiza stanja tržišta nespecijalizovane prodaje na malo, pretežno hrane, duvana i pića (delatnost 52100) u Beogradu i Srbiji

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd

Procena vrednosti i program privatizacije veterinarskih stanica Južne Srbije

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

HI "Župa" Kruševac - Tenderska privatizacija preduzeća

rukovodilac projekta: mr Jovan Zubović
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Strategija razvoja turizma grada Beograda

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, Beograd

2006
6
Procena vrednosti kapitala kapitala preduzeća "Simpen"

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Kompanija "Simpo" ad, Vranje

Procena privatizacije kroz restrukturiranje AD Holding Industrija kablova Jagodina

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Modernizacija organizacije Bomex Groupe

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
naručilac: "Bomex Group", Beograd

Procena vrednosti imovine i kapitala Instituta za kukuruz Zemun polje

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Institut za kukuruz Zemun polje, Beograd

Procena vrednosti imovine

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: "Kikindski mlin", Kikinda

Procena vrednosti nekretnina - građevinskih objekata

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: PIK "Moravica ad Stara Moravica"

2005
8
Procena vrednosti imovine kapitala Luke Beograd

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Luka Beograd, Beograd

Procena vrednosti imovine kapitala Fonda Ineks-Intereksport, Beograd

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Fond Ineks-Intereksport, Beograd

Procena vrednosti kapitala preduzeća "Farmaprom" d.o.o., Beograd

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Zavod za zdravstvenu zaštitu ŽTP, Beograd

Ekspertize i utvrđivanje vlasničke strukture kapitala "Hidrotehnika" d.o.o. Beograd

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: "Hidrotehnika" d.o.o., Beograd

Uticaj monetarne politike narodne banke Srbije na vrednost akcija banaka, sa posebnim osvrtom na vrednost akcija Atlas banke

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: "Atlas banka" a.d., Beograd

Procena vrednosti osnovnih sredstava - primena međunarodnih računovodstvenih standarda

rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
naručilac: Kompanija "SIMPO" ad, Vranje

Studija uticaja na zaposlenost i socijalnim pitanjima u RTB Bor, Projekat restrukturiranja RTB Bor

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Projekat privatizacije kroz restrukturiranje DP "21. oktobar" Kragujevac

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju RS, Beograd

2004
1
Program restrukturiranja DOO "Porcelan - Zaječar", Zaječar

rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

2003
14
Etnocentrizam potrošača u proceni stranih i domaćih brendova - Studija o potrošačima u Jugoistočnoj Evropi

naručilac: SNF Fondacija za istraživanje u oblasti ekonomije i poslovne administracije, Bergen i Norveško naučno društvo, Oslo

Procena i program privatizacije GP "Crna Trava" Vlasotince

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije DP "Graničar" Vršac

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije DP "7. jul", Šabac

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije DP "Gaj tapetarija " Zemun

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije DP KTK "Koža" Zaječar

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije DP "Besko" Vlasotince

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije DP "Progres" Svrljig

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije a.d. "Sloga" Kanjiža

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije a.d. "Severtrans" Sombor

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije a.d. "Moda" Loznica

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije a.d. "Sloga" Beograd

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije d.d. "Minerva" Subotica

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

Procena i program privatizacije d.o.o. "Magalit-šumnik" Raška

naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

2002
11
Strategija industrijskog razvoja Srbije do 2010. godine

naručilac: Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd

Edukativni seminar - preduzetničko osposobljavanje

naručilac: "GEA-COLLEGE", Slovenija

Program aukcijske privatizacije "Tehnoservis" a.d. Beograd

naručilac: "Tehnoservis" a.d., Beograd

Procena vrednosti opreme sušare preduzeća "MCM" d.o.o. Martanoš

naručilac: "MCM" d.o.o., Martanoš

Procena vrednosti stanova "Beobanka" a.d. Beograd

naručilac: Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Procena vrednosti nepokretnosti "Jugobanka" a.d. Beograd

naručilac: Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Procena vrednosti nepokretnosti "Boeobanka" a.d. Beograd

naručilac: Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Procena vrednosti kapitala "DMD Sistem" a.d. Beograd

naručilac: "DMD Sistem" a.d., Beograd

Procena vrednosti imovine JKP "10. oktobar" Barajevo

naručilac: JKP "10. oktobar", Barajevo

OECD Savezna Republika Jugoslavija ekonomski izveštaj 2002
Prilog izradi studijeza ubrzavanje pridruživanja SR Jugoslavije Evropskoj uniji

stručni tim: Stojan Stamenković, dr Davor Savin, dr Miladin Kovačević i mr Gordana Vukotić-Cotič

2001
4
Procena vrednosti objekata benzinske pumpe

naručilac: "Porta", Stepojevac

Effects of Consumer Anymosity and Ethnocentrism in Evaluation of Foreign v. s. Domestic Brands – A Study of Consumer Behaviour in South Eastern Europe

naručilac: SNF, Oslo, Norway

Procena vrednosti imovine PP "Geoinženjering" Sopot

naručilac: PP "Geoinženjering", Sopot

Procena vrednosti imovine ZZ "Poljoprom" Bor

naručilac: ZZ "Poljoprom", Bor

2000
10
Program integralnog razvoja Durmitorskog područja

naručilac: Republički sekretarijat za razvoj Crne Gore

Analiza finansijskog poslovanja i ekonomskog položaja DP Cementara "Kosjerić"

naručilac: DP Cementara "Kosjerić", Kosjerić

Procena vrednosti kapitala Instituta za kukuruz, Zemun polje

naručilac: Institut za kukuruz, Zemun polje

Procena vrednosti kapitala imovine DP "City center", Kraljevo

naručilac: DP "City center" Kraljevo

Procena vrednosti kapitala i imovine DP "Slemen", Soko Banja

naručilac: DP "Slemen", Soko Banja

Procena vrednosti kapitala DD "Inex Loris" Beograd

naručilac: DD "Inex Loris" Beograd

Procena vrednosti kapitala imovine holding preduzeća "Kraljevo invest" DD, Kraljevo

naručilac: Holding preduzeće "Kraljevo invest" DD, Kraljevo

Procena vrednosti kapitala preduzeća "Sloboda", Novi Pazar

naručilac: Preduzeće "Sloboda", Novi Pazar

Procena vrednosti kapitala preduzeća "Uniprom" Novi Pazar

naručilac: DTP "Uniprom" Novi Pazar

Procena vrednosti kapitala imovine EI "Elkom" Zemun

naručilac: EI "Elkom", Zemun

1999
9
Ocena stanja i očekivanih ekonomskih kretanja u SR Jugoslaviji i međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike NIS-a (za period 1999-2001)

naručilac: NIS, Novi Sad

Kako privući strani kapital u privredu Jugoslavije

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd

Procena vrednosti kapitala i imovine DD "Begej" Zrenjanin

naručilac: DD "Begej", Zrenjanin

Procena vrednosti kapitala imovine PUDS "Sokogradnja" Sokobanja

naručilac: PUDS "Sokogradnja", Sokobanja

Program integralnog razvoja područja Prokletija

naručilac: Ministarstvo za turizam vlade Republike Crne Gore

Modernizacija sistema statističkih podataka za iskazivanje celokupnog turističkog prometa i turističke potražnje u Crnoj Gori

naručilac: Ministarstvo za turizam vlade Republike Crne Gore

Izrada mini mlekare u Boanu

naručilac: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vlade Republike Crne Gore

Procena vrednosti kapitala i imovine DD "Napredak" , Plandište

naručilac: DD "Napredak", Plandište

Modernizacija sistema statističkih podataka za iskazivanje celokupnog turističkog prometa i turističke potrošnje u Crnoj Gori

naručilac: Ministarstvo za turizam vlade Republike Crne Gore

1998
10
Naučno-stručni skup: "Perspektive i mogućnost uključivanja SRJ u mehanizme i projekte SECI i druge projekte regionalne saradnje"

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu

Program segmentacije HTP "Budvanska rivijera" s elementima programa razvoja

naručilac: HTP "Budvanska rivijera", Budva

Procena vrednosti kapitala i imovine d.d. "Planteks" Plandište

naručilac: "Planteks" d.d. , Plandište

Aktuelna ekonomska kretanja u zemlji

naručilac: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad

Mere socijalne politike u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

naručilac: Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Beograd

Strategija održivog razvoja Srbije

naručilac: Ministarstvo za zaštitu životne sredine R Srbije

Makroekonomske mere za podršku turističke privrede u 1998.

naručilac: Ministarstvo za turizam Vlade Republike Crne Gore

Predlog makroekonomskih mjera za dinamiziranje turizma u sezoni 1998

naručilac: Ministarstvo za turizam Crne Gore i IEN

Procena turističkog prometa u Crnoj Gori - sa posebnim osvrtom na ekonomske efekte

naručilac: Ministarstvo za turizam Crne Gore

Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite prirodnog kapitala

naručilac: Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije

1997
22
Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede

naručilac: Savezno ministarstvo za finansije

Efektivna zaštita jugoslovenske industrije

naručilac: Savezno ministarstvo za finansije

Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite prirodnog kapitala glava XVII Fond za ekologiju

naručilac: Vlada Republike Srbije

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, studija, Spoljnotrgovinski tokovi u tranzitivnom periodu,

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd

Strategija daljeg razvoja informatike u SRJ

naručilac: Savezna vlada, Savezno ministarstvo za razvoj nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za informatiku

Strategija daljeg razvoja informatike u SRJ, Beograd

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za informatiku

Uslovi i pretpostavke daljeg razvoja turizma u Srbiji i njegovog plasmana na domaćem i inostranom tržištu

naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

Polazne osnove i koncept održivog i integralnog razvoja turizma na području Sokobanje

naručilac: Skupština opštine Sokobanja

Scenario održivog razvoja – skica za regionalni projekat Ekološko restruktuiranje crnogorske obale

naručilac: CANU, Institut za biologiju mora

Procena vrednosti: građevinskog zemljišta u Bečićima, Žute kuće, kao i definisanje poslovne politike opštine Budva

naručilac: SO Budva

Revizije studije - analiza mogućih rešenja i statusa vojno-dohodovnih ustanova sa ponudama odgovarajućih rešenja

naručilac: Savezno ministarstvo za odbranu

Svojinska i organizaciona transformacija preduzeća fabrika papira "Beranka" iz Berana

naručilac: Fabrika papira "Beranka", Berane

Razvojno-promotivni centar Boan

naručilac: Centar za razvoj Durmitorskog područja, Sekretarijat za razvoj Republike Crne Gore

Polazne osnove i koncept održivog i integralnog razvoja turizma na području Sokobanje

naručilac: Skupština opštine Sokobanja

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, treća faza istraživanja

naručilac: Savezno ministarstvo za finansije, Beograd

Uslovi i pretpostavke daljeg razvoja turizma u Srbiji i njegovog plasmana na domaćem i inostranom tržištu

naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

Strategija daljeg razvoja informatike u SRJ, Beograd

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za informatiku

Strategija daljeg razvoja informatike u SRJ

naručilac: Savezna vlada, Savezno ministarstvo za razvoj nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za informatiku

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, studija, Spoljnotrgovinski tokovi u tranzitivnom periodu,

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd

Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite prirodnog kapitala glava XVII Fond za ekologiju

naručilac: Vlada Republike Srbije

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede

naručilac: Savezna vlada

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede

naručilac: Savezno ministarstvo za finansije

1996
25
Strategija razvoja turizma Crne Gore

naručilac: Ministarstvo za turizam Crne Gore

Pregled i ocena carinske i necarinske zaštite

naručilac: Narodna banka Jugoslavije

Food processing industry in FRJ

naručilac: INDOSUEZ BANK, London

Proizvodnja vlakana po visokoprinosnim tehnologijama TMP ili CTNP

naručilac: Fabrika papira "Beranka", Berane

Program ozdravljenja preduzeća Omorika komerc, Berane

naručilac: Preduzeće "Omorika komerc", Berane

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede

naručilac: Savezna vlada

Regionalno preusmerenje spoljne trgovine u periodu ekonomskih sankcija, u studiji Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenskog izvoza

naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

Berane – integralni razvoj

naručilac: SO Berane

Makroekonomska politika i zaštita životne sredine, u studiji Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite životne sredine

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd

Vrednovanje prirodne baštine

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd

Osnovni elementi promena naučno-tehnološke strategije i politike Srbije, druga faza Naučnoistraživački rad i konkurentnost jugoslovenske privrede, separat u okviru projekta

naručilac: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije

Procena vrednosti kapitala Fabrike papira Beranka - Berane

naručilac: Fabrika papira Beranka, Berane

Procena vrednosti kapitala fabrike papira u Beranima

naručilac: Skupština opštine Berane

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede (druga faza), Konkurentnost jugoslovenske nacionalne privrede u promenjenoj trgovinskoj i tehnološkoj konstelaciji, poglavlje u okviru studije

naručilac: Savezno ministarstvo trgovine, Beograd

Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, I, II i III godina, IEN

naručilac: Savezno Ministarstvo za spoljnu trgovinu

Pregled i ocena carinske i vancarinske zaštite-potrebe i mogućnosti liberalizacije

naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd

Mogućnosti za obezbeđivanje obrtnih sredstava iz domaćih izvora

naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd

Mogućnosti za obezbeđenje obrtnih sredstava iz domaćih izvora i pregled i ocena carinske i vancarinske zaštite-potrebe i mogućnosti liberalizacije

naručilac: Maksi marketing, Beograd

Nagrađivanje radnika u tržišnim uslovima privređivanja

naručilac: DD Metal, Beograd Fabrika za proizvodnju, montažu i projektovanje metalskih i građevinskih konstrukcija

Investicioni elaborat pogona za proizvodnju vlakana za papir visokoprinosnim tehnologijama TMP i CTMP

naručilac: Fabrika papira "Beranka", Berane

Međunarodni seminar: "Finansiranje poljoprivrede u tržišnim privredama"

naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Beograd, "Soja protein", Bečej, Vojvođanska banka a.d., Beograd, Savezna direkcija za robne rezerve, Beograd

Kompjuterizacija knjižnog fonda od 40.000 knjiga u biblioteci NBJ

naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd

Međunarodni seminar: "Finansiranje poljoprivrede u tržišnim privredama"

naručilac: "Beobanka" a.d., Beograd

Međunarodni seminar: "Obučavanje kadrova iz Jugoslavije u oblasti poslovanja sa Evropskom unijom"

naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Beograd, Tržište novca a.d. Beograd, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Ocena stanja i očekivanih ekonomskih kretanja u SRJ i međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike NIS-a za period 1996-1998.

naručilac: NIS, Novi Sad

1995
7
Program razvoja spoljnotrgovinske razmene Crne Gore

naručilac: Ministarstvo za trgovinu Republike Crne Gore

Deformacije monetarnih tokova i pravci usavršavanja monetarno-finansijskog upravljanja, glava VIII. Finansijska tržišta, oživljavanje funkcija hartija od vrednosti mogućnost delovanja na otklanjanje deformacija u monetarnim tokovima

naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd

Program transformacije i razvoja JP PTT saobraćaja "Srbija", deo III projekta, Socijalna politika u PTT sistemu

naručilac: JP PTT

Identifikacija glavnih pravaca dosadašnje transformacije, ocena uspostavljenih vlasničkih odnosa i utvrđivanje optimalnih rešenja i modela dalje transformacije HTP Budvanska rivijera DD, Budva

naručilac: HTP Budvanska rivijera, Budva

Reaktiviranje Fabrike papira u Beranama. Prva faza – Aktiviranje papir mašine PM-1

naručilac: Fabrika papira, Berane

Osnovni elementi promena naučno-tehnološke strategije i politike Srbije, prva faza Implikacije objedinjavanja naučno-tehnološke politike i unifikacije unutar EU, separat u okviru projekta

naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

Osnovni elementi promena naučno-tehnološke strategije i politike Srbije, prva faza Informacione tehnologije i jugoslovenska privreda, separat u okviru projekta

naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

1994
9
Organizaciono-upravljačka struktura preduzeća DP Borba-plasman - Beograd

naručilac: DP Borba-plasman, Beograd

Program razvoja HTP "Budvanska rivijera"

naručilac: Budvanska rivijera, Budva

Bjelasica i Komovi – integralni razvoj, Projekat objavljen u knjizi

naručilac: "WDV Montenegro", Berane

Strategija povratka Jugoslavije na svetsko tržište, knjiga Revitalizacija turističke ponude Jugoslavije, separat

naručilac: Turistički savez SRJ

Program ekonomskog oporavka Jugoslavije – privredni sistem i mere u 1994. god.

naručilac: Vlada Republike Srbije, Beograd

Ocena kretanja u SRJ u međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja poslovne politike naftne industrije Srbije

naručilac: NIS, Novi Sad

Procena vrednosti kapitala preduzeća PTP Sinjavina – Šavnik

naručilac: PTP Sinjavina, Šavnik

Program vlasničke, statusne i organizacione transformacije DP Plantaže, Podgorica

naručilac: DP Plantaže, Podgorica

Program vlasničke, statusne i organizacione transformacije PTK Nikšić, Nikšić

naručilac: PTK Nikšić, Nikšić

1993
9
Podstrategija socijalnih transfera i razvoj ljudskih resursa u funkciji

naručilac: Republička vlada Srbije

Tržišna valorizacija potencijala i program revitalizacije zdravstvenog turizma na području Sokobanje

naručilac: SO Sokobanja

Ocena kretanja u SRJ i međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike naftne industrije Srbije

naručilac: NIS, Novi Sad

Osnovi ekonomski održive socijalne politike SR Jugoslavije

naručilac: Savezna vlada

Elaborat o politici ekonomskih odnosa SRJ sa svojim relevantnim okruženjem a u prvom redu sa EZ, EFTA i balkanskim zemljama

naručilac: Savezno Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, Beograd

Socijalni program – instrumentalizacija i zakonska regulativa

naručilac: Republička vlada Srbije

Strategija spoljne trgovine SR Jugoslavije, Beograd Ocena kretanja u SR Jugoslaviji u međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike naftne industrije Srbije

naručilac: NIS, Novi Sad

Investicioni program za nabavku pristanišne pretovarne mehanizacije uz korišćenje podsticajnih sredstava SR Srbije

naručilac: Privredna komora Srbije, Beograd

Povratak Jugoslavije na svetska tržišta

naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

1992
10
Tržište rada i nezaposlenost: ekonomska teorija i institucionalne osnove

naručilac: Zajednica za zapošljavanje

Vrednovanje prirodnih resursa i reforma svojinskih odnosa

naručilac: Republički zavod za plan

Marketing strategija PKB Holding korporacije u funkciji ostvarivanja konkurentnosti na tržištu

naručilac: "PKB", Beograd

Kvalitet životne sredine i kvalitet života

naručilac: Republički zavod za plan

Konstituisanje sistema poslovanja rezervnim delovima i repromaterijalima u elektroprivredi Srbije

naručilac: EPS Srbije

Komparativna analiza ekonomskog programa političkih stranaka u SR Jugoslaviji

naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

Socijalne institucije, regionalni razvoj i ustavne promene

naručilac: Savezna vlada

Program integralnog razvoja Durmitorskog područja

naručilac: Centar za razvoj Durmitorskog područja, Savezni zavod za statistiku

Bela knjiga Crne Gore o odnosima sa EZ i uključivanje u objedinjeni ekonomski prostor, EZ i EFTA, poglavlja

Standardizacija u Evropi i uključivanje Crne Gore
Informaciono tržište Evrope i uslovi za uključenje Crne Gore
naručilac:  Institut ekonomskih nauka, Beograd

Bela knjiga Crne Gore – prilagođavanje crnogorske privrede evropskom ekonomskom području

naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

1991
11
Empirijska analiza siromaštva u Jugoslaviji

naručilac: Savezna vlada

Metodologija procene vrednosti preduzeća

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Integralno tržište i funkcionalna raspodela dohotka

naručilac: Savezni zavod za plan

Dinamički pristup procesu urbanizacije

naručilac: Savezni zavod za plan

Sistem finansiranja komunalne infrastrukture u funkciji usmeravanja tokova urbanizma

naručilac: Savezni zavod za plan

Značaj savremene države u formulisanju i realizaciji razvojnih ciljeva: iskustvo SR i DR Nemačke

naručilac: Savezni zavod za plan

Pilot Study od Effective Protection of the Yugoslav Economy

naručilac: Savezna vlada

Međuzavisnost tehnoloških i strukturnih promena i zaposlenosti u Jugoslaviji

naručilac: SIZ - zapošljavanja

Specijalizovani sistem informacija za oblast naučne i tehnološke politike (SINTEP)

naručilac: Republički fond za naučni rad

Prestruktuiranje BIGZ-a

naručilac: BIGZ

Marketing strategije PKB Holding korporacije u funkciji ostvarivanja konkurentnosti na tržištu

naručilac: Evropski centar za međunarodno poslovanje i marketing

1990
9
Investicioni program za proizvodnju sportske odeće u pogonu "Titel" u Titelu

naručilac: TIZ "Zemun"

Razvoj komunalnih delatnosti u Beogradu

naručilac: Privredna komora Beograda

Integrisanost privrede Kosova u svetsku privredu

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Društveno-ekonomski razvoj SAP Kosova sa posebnim osvrtom na korišćenje kapaciteta u industriji

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Struktura proizvodnih činilaca: proizvodna funkcija privreda Kosova, Srbije i Jugoslavije

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Stanje i pravci promena strukture privrede SAP Kosova (sinteza)

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Efekat tehničko-tehnoloških inovacija na dohodak poljoprivrede

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Ekonomski razvoj i zaštita životne sredine

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Osnove politike revitalizacije i restruktuiranja poljoprivrede

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

1989
11
Sektorski i regionalni odnosi razmene

naručilac: Republički zavod za plan

Model za testiranje mera razvojne i tekuće ekonomske politike SR Srbije

naručilac: Republički zavod za plan

Kvantifikacija tendencija raspodele društvenog proizvoda između republika i pokrajina od 1952. do 1987. god.

naručilac: Republički zavod za plan

Projekcije razvoja i strukturnih promena Jugoslavije do 2000. god.

naručilac: Republički zavod za plan

Ekonometrijska analiza proizvodne i investicione aktivnosti jugoslovenske privrede: 1967-1986.

rukovodilac projekta: Milica Bisić
naručilac: Savezna vlada

Uporedna analiza efikasnosti kosovske privrede

naručilac: Republički zavod za plan

Struktura i efikasnost investicija Kosova, Srbije i Jugoslavije

naručilac: Savezna vlada

Položaj privrede Kosova i stepen njene integrisanosti u jugoslovensku i svetsku privredu

naručilac: Savezna vlada

Metodologija za izbor indikatora društvenog razvoja

naručilac: Savezna vlada

Pristup industrijskih proizvoda zemalja u razvoju tržištu EEZ

naručilac: Savezna vlada

Sistematizacija i vrednovanje radnih mesta u RO Komgrap

naručilac: RO Komgrap

1988
13
Predinvesticiona studija izgradnje fabrike mašina, alata i delova u Alibunaru

naručilac: Opština Alibunar

Ekonomski aspekti društvenih delatnosti

naručilac: Republički zavod za plan

Utvrđivanje stepena i strukture razvijenosti beogradskih opština sa posebnim osvrtom na razvoj Barajeva, Sopota i Grocke

naručilac: Privredna komora Beograda

Osnove daljeg preobražaja usmerenog obrazovanja u Beogradu

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Fleksibilni proizvodni sistemi (FPS) u metaloprerađivačkoj industriji Beograda

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Funkcija zemljišne rente u razvoju Beograda

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Regionalni aspekti organizacionih promena u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Savezna vlada

Savremena svetska iskustva u razvoju obrazovanja za potrebe privrednog i tehnološkog obrazovanja

naručilac: Savezna vlada

Jugoslavija, republike i pokrajine u kontekstu međunarodnih komplikacija

naručilac: Savezna vlada

Regionalna iskorišćenost proizvodnih faktora u industriji

naručilac: Savezna vlada

Instituciona aktivnost u Jugoslaviji

naručilac: Savezna vlada

Osnove daljeg preobražaja usmerenog obrazovanja u Beogradu

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Uloga ljudskog faktora u privrednom i tehnološkom razvoju danas

naručilac: Savezna Vlada Jugoslavije

1987
14
Nužne promene privredno-sistemskih struktura u okviru projekta Problemi razvoja Beograda

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Nužne promene privredno-sistemskih struktura u okviru projekta Problemi razvoja Beograda

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Svetske cene, spoljni kriterijumi investicione politike i sistem evaluacije investicionih projekata

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Promene socio-ekonomske strukture u razvoju Beograda

naručilac: Privredna komora Beograda

Obuhvatanje zemljišne rente – inostrana iskustva

naručilac: Privredna komora Beograda

Mehanizmi regionalnog prelivanja dohotka na jedinstvenom jugoslovenskom tržištu i njihovi efekti na materijalni položaj i mogućnosti razvoja SR i SAP

naručilac: Savezni zavod za plan

Razvoj izvoznih mogućnosti privrede Beograda i njene uvozne zavisnosti

naručilac: Privredna komora Beograda

Savremena svetska iskustva u razvoju obrazovanja za potrebe privrednog i tehnološkog razvoja

naručilac: Republički zavod za plan

Najnovije tendencije u kretanju direktnih investicija

naručilac: Republički zavod za plan

Važnost paritetnih odnosa domaćih i inostranih cena, uloga deviznog kursa

naručilac: Republički zavod za plan

Uloga zaštitne politike u otklanjanju dispariteta domaćih i inostranih cena

naručilac: Republički zavod za plan

Reforma GATT-a i ostvarenje NMEP-a, implikacije na položaj Jugoslavije i SR Srbije

naručilac: Republički zavod za plan

Efektivna zaštitna politika sa akcentom na carinsku zaštitu

naručilac: Savezna vlada

Privredno-sistemski položaj i organizovanje komunalnih delatnosti u Beogradu u okviru projekta Problemi razvoja Beograda

naručilac: Privredna komora Beograda

1986
10
Uklapanje slobodne i trgovačke carinske zone u strateške pravce razvoja privrede SR Srbije

naručilac: Republički zavod za plan

Obračun kamate u inflacionim uslovima

naručilac: Savezni zavod za plan

Ekonomski deo investicionog elaborata za izgradnju centra za genetsko inženjerstvo u Beogradu

naručilac: Privredna komora Beograda

Osnovne tendencije, rezultati i problemi proteklog razvoja

naručilac: Savezni zavod za plan

Revalorizacija zaliha i fiktivna komponenta akumulacije i društvenog proizvoda

naručilac: Savezni zavod za plan

Zakon o vrednosti u međunarodnim ekonomskim odnosima i priroda robne proizvodnje u Jugoslaviji

naručilac: Savezni zavod za plan

Razvijenost jugoslovenskih republika i pokrajina od 1950. do 1984. god.

naručilac: Savezni zavod za plan

Regionalne diferencijacije u procesu posleratne industrijalizacije

naručilac: Savezni zavod za plan

Globalna efikasnost jugoslovenske privrede sa posebnim osvrtom na privredu SR Srbije

naručilac: Savezni zavod za plan

Investicioni program preorijentacije proizvodnog programa i proširenje proizvodnih kapaciteta Fabrike procesne opreme i mašinogradnje u Prizrenu

naručilac: FRO-Prizren

1985
8
Projekcije usmerenog obrazovanja u Beogradu od 1986-1990.

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Studija mogućnosti obezbeđivanja radnika za rad u OOUR Ibarskih rudnika uglja Baljevac

naručilac: OOUR Ibarski rudnici, Baljevac

Društvena svojina i strategija razvoja regiona

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

Uslovi, mogućnosti i pretpostavke razvoja jugoslovenske privrede za period 1986-1990.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Stabilizaciona obeležja fiskalne politike u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Investicioni program izgradnje Fabrike klima-ventilacionih uređaja u Brzoj Palanci – SO Kladovo

naručilac: Fabrika ventilacionih uređaja, Brza Palanka

Međunarodni koncerni i nova struktura svetske kapitalističke privrede

naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

Uslovi, mogućnosti i pravci dugoročnog razvoja Beograda

naručilac: Osnovna zajednica nauke, Privredna komora Beograda

1984
12
Perspektive razvoja i organizacije proizvodnje alatnih mašina u Beogradu i užoj Srbiji

naručilac: SOUR Industrija mašina "Ivo Lola Ribar" i Beogradska zajednica nauke i Privredna komora

Zanatstvo i mala privreda Beograda – mogućnosti i pravci razvoja do 2000. god.

naručilac: Privredna komora Beograda

Institucionalni činioci razvojne strategije i njihovi društveni koreni

naručilac: Savezni zavod za plan

Pravci i dinamika uključivanja Jugoslavije u programe modernizacije i razvoja evropskih kopnenih saobraćajnica

naručilac: Savezni zavod za plan

Regionalni aspekti integracionih i dezintegracionih procesa u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Savezni zavod za plan

Problemi, potrebe i mogućnosti razvoja trgovine u Beogradu

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograd

Mogućnosti, osnovni pravci i projekcije razvoja beogradske industrije

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograd

Razvijenost beogradskih opština

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograd

Građevinarstvo Beograda i mogući pravci njegovog budućeg razvoja

naručilac: Privredna komora Beograda

Osnovni faktori inflacije u Jugoslaviji

naručilac: Republička zajednica nauke SR Srbije

Razvoj vanprivrednih delatnosti na području Beograda

naručilac: Privredna komora Beograda

Stanovništvo, zaposlenost i kadrovi na području Beograda

naručilac: Privredna komora Beograda

1983
6
Investicioni program izgradnje fabrike za proizvodnju lamelnih razmenjivača toplote u Orahovcu - Ekonomski deo

naručilac: OOUR "Termovent" RO "14. Decembar", Beograd

Investicioni program izgradnje fabrike za proizvodnju aksijelnih i krovnih ventilatora i ventilacionih ventila u Lipljanu

naručilac: OOUR "Termovent", RO "14. Decembar" Beograd

Investicioni program za izgradnju kompostare i proizvodnju šampinjona u Surdulici

naručilac: PPRO "Vlasina-produkt", OOUR "Bilje-produkt", Surdulica

Sistem osposobljavanja i razvoja naučnoistraživačkih kadrova Beograda za period do 1990. god.

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Beograd

Projekcije privrednog razvoja Beograda do 1990. i 2000. god. Rezultati primene modela

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda

Neke varijante modelskih projekcija privrednog razvoja SAP Kosovo do 2000. god.

naručilac: Pokrajinski zavod za društveno planiranje SAP Kosova, Priština

1982
12
Investicioni program izgradnje fabrike termotehničke opreme u Medveđi - Ekonomski deo

naručilac: MIP RO "14 Decembar" OOUR "Termovent", Beograd

Varijante modelskih projekcija do 2000. god.

naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd

Projekcije privrednog razvoja Beograda do 1990. i 2000. god. Konstrukcija makroekonomskog modela. Ocena modelskih parametara

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda

Pravci dugoročnog razvoja obrazovanja u Beogradu

naručilac: Gradska SIZ usmerenog obrazovanja, Osnovna zajednica nauke Beograda

Sistem finansiranja izgradnje elektroenergetskih kapaciteta

naručilac: Zajednica jugoslovenske elektroprivrede – JUGEL, Beograd

Ekonomski deo investicionog programa izgradnje rudnika uglja “Kovin” Južni Banat - Sistem podvodne eksploatacije

naručilac: "Hidrobiro", Novi Sad

Privredni razvoj i kadrovi Beograda do 1990. i 2000. god, makroekonomski model - Ocena modelskih parametara

naručilac: Gradska SIZ usmerenog obrazovanja, Osnovna zajednica nauke Beograda, Beograd

Privredni razvoj i kadrovi Jugoslavije do 2000. god. - Primena makroekonomskog modela

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Modelske projekcije privrednog razvoja SAP Vojvodine do 2000. god.

naručilac: Pokrajinski zavod za društveno planiranje, Novi Sad

Društveno-ekonomski odnosi i materijalni položaj nauke u Beogradu

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda

Ekonomska dejstva zaštitne politike u Jugoslaviji

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Funkcionisanje sistema društvenog planiranja - Kritička analiza sistemskih rešenja i predlozi njihovih izmena

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

1981
18
Strukturne promene, regionalni razvoj i udruživanje rada i sredstava

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Problemi u deviznom sistemu i mogući pravci njihovog rešavanja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Jugoslovenska privreda: protekli razvoj, tekuće tendencije i izgledi za budućnost

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Tehnički progres kao izvor privrednog rasta

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Privredni razvoj i kadrovi Jugoslavije do 2000. god. - Makroekonomski projekcioni model i ocena njegovih parametara

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Sistem društvenog planiranja u privrednom sistemu SFR Jugoslavije. Stanje, problemi, rešenja

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd

Privredni razvoj Jugoslavije do 2000. god. - Makroekonomski model projekcije

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Privreda Jugoslavije u 1981. god. - Problemi, uzroci, program akcija

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Izvori i metodi finansiranja investicija u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Mehanizam širenja tehničko-tehnološkog progresa i njihov efekat na dohodak poljoprivrede

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Neki uzroci nesklada između raspoloživih kadrova i potrebe za njima

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Osnovni elementi društveno-ekonomskih odnosa u društvenim delatnostima sa posebnim osvrtom na obrazovanje

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Uzroci pogoršanja trgovinskog deficita SR Srbije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Zašto je došlo do odstupanja monetarno-kreditnog regulisanja od utvrđenih načela monetarno-kreditnog sistema

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Simulacioni modeli mogućnosti eksperimentalne provere sistemskih rešenja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Potrošne funkcije za Jugoslaviju 1952-1978.

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Predlozi odgovarajućih sistemskih i drugih mera u cilju usklađivanja uslova privređivanja saobraćajnih grana u srednjoročnom društvenom planu Jugoslavije od 1981-1985. god.

naručilac: Savezni komitet za saobraćaj i veze, Zajednica jugoslovenskih železnica, Beograd

1980
17
Analiza pariteta cena u Jugoslaviji

naručilac: Savezni zavod za cene, Savezni zavod za društveno planiranje, Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Planiranje ekonomskog razvoja saobraćaja u SR Srbiji

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Studija o integraciji radnih organizacija "Bjelasica", "Budimka" i "Gradina" u Bijelom Polju

naručilac: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Neke varijante projekcija privrednog razvoja Jugoslvije u periodu 1980-1985. god.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Osnovne determinante i uslovi dinamičnog razvoja privrede i uravnoteženog kretanja privrednih tokova u periodu 1981-1985. god.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Obeležje i pravci privrednog razvoja Beograda u razdoblju od 1965-1977. god.

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda

Razvoj male privrede u SFRJ

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Preliminarni rezultati projekcija privrednog razvoja Beograda u periodu 1980-1985. g.

naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda

Institucioni elaborat o izgradnji autobaze "Centrotrans", Sarajevo

naručilac: "Unioninvest", Sarajevo

Višesektorski model za projiciranje privrednog razvoja, zaposlenosti i kadrova – Autocode program

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Strukturne promene u svetu instrumentalne analize

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Osnovno obeležje razvoja neprivrednih delatnosti Beograda do 2000. god.

naručilac: Privredna komora Beograda, SIZ usmerenog obrazovanja Beograda, Gradska SIZ zapošljavanja, Beograd

Sistem sticanja i raspodele dohotka

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Uloga i značaj saobraćaja u dugoročnom društveno-ekonomskom razvoju SR Srbije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Obrazovni aspekt zaposlenosti i registrovanje nezaposlenosti na području Beograda

naručilac: Privredna komora Beograda, SIZ usmerenog obrazovanja Beograda, Gradska SIZ zapošljavanja, Beograd

Zaposlenost po zanimanjima i školskoj spremi u Beogradu do 1990. god. - Metodološki koncepti i proračuni

naručilac: Privredna komora Beograda, SIZ usmerenog obrazovanja Beograda, Gradska SIZ zapošljavanja, Beograd

1979
15
Postojeći sistem raspodele ličnih dohodaka u SOUR "Borovo"

naručilac: SOUR "Borovo", Borovo

Projektovanje i realizacija integralnog informacionog sistema za potrebe izgradnje i rekonstrukcije postrojenja naftnih derivata

naručilac: Savezna direkcija za rezerve industrijskih proizvoda, Beograd

Društveno dogovaranje i sistem planiranja

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Preliminarni ekonomski elaborat radnih organizacija “Centrotrans” u Sarajevu do 1985. god.

naručilac: SOUR "Unioninvest", Sarajevoac

Projekcije privrednog razvoja Jugoslavije do 2000. god.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Jedinstveni objektivizirani kriterijumi za određivanje stepena razvijenosti republika i autonomnih pokrajina

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Uslovi, mogućnosti i pravci društveno-ekonomskog razvoja Jugoslavije u periodu 1981-1985. god.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Razlike u razvijenosti jugoslovenskih republika i pokrajina

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Strukturna i institucionalna prilagođavanja Jugoslavije procesu uspostavljanja novog međunarodnog ekonomskog poretka

naručilac: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

Modelska projekcija razvija Srbije bez pokrajina do 2000. god.

naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd

SOUR "Centrotrans" Sarajevo: program razvoja do 1985.

naručilac: SOUR "Unioninvest" Sarajevo

Značaj ekonomskih odnosa sa inostranstvom za privredu SR Srbije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Razvoj saobraćaja u Evropi s posebnim osvrtom na Jugoslaviju

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Međunarodni strukturni i institucionalni aspekti razvoja transporta i komunikacija u svetu

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

1978
19
Međunarodna uporedna analiza sektorskih raspona ličnih dohodaka

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Politička ekonomija socijalizma, II

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje. Teorijska analiza i osvrt na neka praktična iskustva

naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd

Bilansno iskazivanje planova

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Zaštita od rizika poplava

naručilac: ZIOL "Dunav", Beograd

Investiranje u zalihe i akumulativnost privrede

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Akumulativna sposobnost, alokacija investicija i dinamička efikasnost privrede. Pregled stavova i analiza vezanih za tekuća privredna kretanja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

O amortizaciji kao izvoru akumulacije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Objektivizirani kriterijumi za utvrđivanje iznosa potrebnih dopunskih sredstava republikama i pokrajinama koje ne mogu sopstvenim sredstvima finansirati društvene i druge službe

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Fiktivne investicije u zalihe u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd

Pravni aspekti proizvodno-finansijske kooperacije i ostalih oblika ekonomske saradnje radnih organizacija SR Srbije sa inostranim firmama

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Troškovi-efekti teorija i analiza investiranja u obrazovanje

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Značaj i karakteristike infrastrukture te razvijenost saobraćajne infrastrukture republika i autonomnih pokrajina u Jugoslaviji

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Jedinstveni objektivni kriterijumi za određivanje stepena razvijenosti republika i autonomnih pokrajina

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje

Modelska projekcija razvija Srbije bez pokrajina do 2000. god.

naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd

Elementi teorijske analize procesa sporazumevanja i dogovaranja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Društveno dogovaranje o osnovama plana kao element sistema društvenog planiranja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Teorija i modeli agregatne tražnje

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Relativne cene kao faktor širenja tehničko-tehnološkog progresa u poljoprivredi

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

1977
7
Formiranje i kretanje cena kao faktor sticanja dohotka

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Troškovi infrastrukture u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju, njihova uloga u ceni koštanja prevoza, pokriće i raspodela na korisnike

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Ukupni troškovi transporta u Jugoslaviji i komparacija sa nekim drugim zemljama

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Troškovi i prihodi saobraćajne infrastrukture u nekim razvijenim zemljama tržišne privrede s posebnim osvrtom na Francusku

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Razrada ustavnih načela o sistemu kompenzacija i njihovoj primeni

naručilac: Savezni sekretarijat za tržište i cene, Beograd

Međusektorska zavisnost i strukturne promene u privredi Jugoslavije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Analiza i ocena postojećeg stanja sistema organizacije rada RTB – "Zajača"

naručilac: "Zajača", Loznica

1976
20
Investiciono ponašanje jugoslovenskog preduzeća

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Analiza efikasnosti i makroekonomskih implikacija pojedinih metoda finansiranja investicija u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Dugoročni smerovi razvoja saradnje SR Srbije sa zemljama u razvoju

naručilac: Republički zavod za tehničku saradnju, Beograd

Uloga ličnih dohodaka u procesu formiranja i kretanja cena proizvođača -Testiranja inflacije troškova

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) radne organizacije naručilac: "Elektrotehna", Beograd

naručilac: "Elektrotehna", Beograd

Sistem ocene stručnosti radnika radne organizacije Poljoprivredno-industrijski kombinat "Mačvanin", Bogatić

naručilac: "Mačvanin", Bogatić

Spoljnotrgovinski aspekt zajedničkih ulaganja radnih organizacija SR Srbije i stranih firmi

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Osnovna informacija o novim proizvodima. Hladnjak vode. (Studija o novim proizvodima za preduzeće "Alfa", Vranje)

naručilac: "Alfa", Vranje

Elementi projekcije privrednog rasta SR Srbije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Cost-benefit analiza investiranja u obrazovanje sa posebnim osvrtom na planiranje obrazovanja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Uticaj pruge Beograd-Bar i Luke Bar na međunarodnu razmenu i tranzit Jugoslavije sa Južnom Italijom

naručilac: "Tranšped", Beograd

Spoljnoekonomski bilansi Srbije. Metodološka studija

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Spoljnoekonomska politika

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Snimanje, analiza i ocena postojećeg sistema raspodele u kombinatu "Belišće"

naručilac: "Belišće", Belišće

Neka obeležja privrednih kretanja u sedamdesetim godinama

naručilac: IEN, Beograd

Smanjenje potrošnje vode za hlađenje u industriji i energetici Srbije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Faktori rasta poljoprivredne proizvodnje

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Društveni i preduzetni troškovi transporta u Jugoslaviji i usporedba s troškovima transporta u drugim zemljama

naručilac: Sklad Borisa Kraigherja, Ljubljana

Strukturna međuzavisnost i na njoj zasnovane investicione strategije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Sticanje i raspodela dohotka

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd

1975
24
Metodologija planiranja obrazovanja i zaposlenosti

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd

Metodološko-statistički i sistematski aspekti analize ostvarivanja plana

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Ekonomski problemi samoupravljanja

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Sistem regionalnih demografskih računa. Problemi formiranja sistema demografskog računovodstva za SR Srbiju

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Samoupravno sporazumevanje i društveno dogovaranje kao elementi sistema planiranja. (Elementi sociološke analize)

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Uticaj ličnih dohodaka na proces formiranja i kretanja cena

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Teorija samoupravnog socijalističkog društva

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Radna teorija cijena

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Planiranje razvoja saobraćajne infrastrukture

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Linearno programiranje

naručilac: Rudnik uglja, Pljevlja

Research Institutions in Developing Countries. By Regions. By Scientific Areas

naručilac: ZAMTES, Beograd

Mrežno planiranje

naručilac: Rudnik uglja, Pljevlja

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) građevinskog preduzeća "Dumača", Šabac

naručilac: "Dumača", Šabac

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) OOUR "Elektrodistribucija", Kruševac

naručilac: "Elektrodistribucija", Kruševac

Organizacioni sistem finansijske funkcije industrije "14. oktobar", Kruševac

naručilac: "14. oktobar", Kruševac

Komparativna analiza uslova privređivanja u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju

naručilac: Privredna komora SR Srbije, Beograd

Projekcija razvoja saobraćaja Jugoslavije u srednjoročnom planu od 1976-1980. god.

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

Alokacija proizvodnih faktora u jugoslovenskoj privredi. Tehnološka osnova alokacionih procesa

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Dugoročni smerovi razvoja saradnje SR Srbije sa zemljama u razvoju

naručilac: Republički zavod za tehničku saradnju, Beograd

Sistem analitičke ocene stručnosti radnika OOUR-a "Elektrodistribucija" – Kruševac

naručilac: "Elektrodistribucija", Kruševac

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) radne organizacije "Metaloplastika" - Šabac

naručilac: "Metaloplastika", Šabac

Sistem analitičke ocene stručnosti radnika Neuropsihijatrijske bolnice u Kovinu

naručilac: Neuropsihijatrijska bolnica, Kovin

Studija o naučnoistraživačkim kadrovima u oblasti društvenih nauka u SAP Vojvodini

naručilac: Ekonomski institut Beograd i "Mihailo Pupin", Beograd

Projekcija razvoja rečnog saobraćaja Jugoslavije za period od 1976. do 1980. god.

naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

1974
20
Sistem analitičke ocene ličnosti (sistem preuzimanja radnika) trgovinskog preduzeća za promet kancelarijskog materijala "Šumadija" - Beograd

naručilac: Trgovinsko preduzeće "Šumadija", Beograd

Samoupravni sporazum o sistematizaciji radnih mesta i raspodeli ličnih dohodaka i drugih primanja radnika u trgovinskom preduzeću "Šumadija", Beograd

naručilac: Trgovinsko preduzeće "Šumadija", Beograd

Metodologija formiranja sistema vrednovanja poslova i rezultata rada

naručilac: Udruženje za unapređenje poslovanja, Beograd

Lekcije iz finansijskog upravljanja

naručilac: Fabrika "Zorka", Šabac

Izvori rasta u privredi SR Srbije

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Model projekcije privrednog razvoja sa primenom na Jugoslaviju, republike i pokrajine u periodu 1971-1980. god.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) radne organizacije "Novi zadrugar" - Bečej

naručilac: "Novi zadrugar", Bečej

Sistem ocene ličnosti radnika radne organizacije "Novi zadrugar" – Bečej

naručilac: "Novi zadrugar", Bečej

Sistem analitičke procene radnih mesta radne organizacije "Nama" - Šabac

naručilac: "Nama", Šabac

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) fabrike omotnog papira i ambalaže "Vladičin Han" – Vladičin Han

naručilac: "Vladičin Han", Vladičin Han

Bilansi uvoza, izvoza i proizvodnje sa procenom mogućnosti potrošnje strateških sirovina, repromaterijala i polufabrikata u ratnoj proizvodnji i predlogom mera za obezbeđenje sigurnih izvora snabdevanja

naručilac: Savezni sekretarijat za privredu, Beograd

Foreign Economic Policy for Self-Managed Development, A Yugoslav Case Study

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Opis radnih mesta radne organizacije "Tesla" – Pančevo

naručilac: "Tesla", Pančevo

Studija o naučnoistraživačkim kadrovima u oblasti društvenih nauka u SR Srbiji

naručilac: Ekonomski institut, Beograd i "Mihailo Pupin", Beograd

Razvoj i osnovne karakteristike planiranja u Jugoslaviji

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Mogućnosti osnivanja zajedničkih obrazovnih institucija zemalja u razvoju

naručilac: ZAMTES, Beograd

Primena ekonomsko-matematičkih modela u planiranju – Globalni modeli

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Osnovne tendencije i problemi proteklog razvoja

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Teorijski modeli ponašanja samoupravnog preduzeća i defekti u alokaciji resursa

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Ponašanje socijalističkog samoupravnog preduzeća

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

1973
11
Stabilizacioni model za jugoslovensku privredu

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Ekonomsko-politička osnova međunarodne proizvodno-finansijske saradnje

naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

Izrada sistema APRM i AOL i konsultacije pri sprovođenju i primeni

naručilac: "Jela" – Industrija nameštaja, Šabac

Ekonomske ekspertize u oblasti uvoza i izvoza roba, I

naručilac: "Jugometal", Beograd

Analiza i sprovođenje ustavnih amandmana i izrada i sprovođenje sistema APRM i AOL

naručilac: Trgovinsko preduzeće "Šumadija", Beograd

Koncepcija dugoročnog razvoja SR Crne Gore

naručilac: Republički zavod za planiranje

Model projekcije i planskog usmeravanja razvoja privrede Jugoslavije do 1980. godine

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Sistem organizacije i prodaje "Politike"

naručilac: "Politika", Beograd

Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova)

naručilac: Tekstilni kombinat "Moravka", Požarevac

Komparativna analiza rezultata privređivanja u proizvodnji osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Jugoslaviji sa nekim evropskim i drugim zemljama

naručilac: Savezni sekretarijat za poljoprivredu, Beograd

Organizacija rada i poslovanja Fabrike piva "7. septembar" iz Zaječara

naručilac: Udruženje za unapređenje poslovanja, Beograd

1972
18
Poslovi marketinga i industrijskog inženjerstva – II faza kompleksne organizacije rada Rudarsko-metalurškog kombinata Zenica

naručilac: Jugoslovenski centar za organizaciju i razvoj, Beograd

Naučnoistraživački kadrovi u SR Srbiji u oblasti društvenih nauka

naručilac: Ekonomski institut, Beograd

Organizacioni sistem Fabrike sijalica "Tesla" u Pančevu

naručilac: Fabrike sijalica "Tesla", Pančevo

Organizacioni sistem Beogradske fabrike hartije i drvenjače

naručilac: Beogradska fabrika hartije i drvenjače, Beograd

Problemi multilateraliteta u spoljnoekonomskim odnosima zemalja Podunavlja

naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd

Kretanje u privredi Beograda i ekonomska politika 1972. god.

naručilac: Gradski komitet SKS, Beograd

Izrada i sprovođenje sistema APRM i AOL i Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

naručilac: "Univerzal", Banja Luka

Osnovni modeli funkcionisanja privrednog sistema – Modeli proizvodnje

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, II faza– Socijalne determinante mobilnosti radne snage i ponašanje privrednih subjekata

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, II faza – Teorijsko-metodološke osnove predviđanja dugoročnog privrednog razvoja

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Analiza nelikvidnosti u jugoslovenskoj privredi – II faza

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, II faza – Osnovne tendencije i problemi proteklog razvoja

naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta

Konkurentnost i faktori konkurentnosti jugoslovenskog izvoza

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Metode i modeli predviđanja i planiranja spoljne trgovine i platnog bilansa

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Model projekcije (planiranja) zaposlenosti i njene osnovne strukture – II faza

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Međunarodna komparacija stepena razvijenosti i tipologija zemalja – II faza

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Merenja ukupnih rezervi Beogradske fabrike hartije i drvenjače

naručilac: Beogradska fabrika hartije i drvenjače

Problemi projekcije razvoja robnog i društvenog saobraćaja u Jugoslaviji – primena matematičko-statističkih metoda

naručilac: Sklad Borisa Kraigherja, Ljubljana

1971
35
Sistem APRM i AOL i sistem normiranja

naručilac: Tekstilni kombinat INTERPLET, Brčko

Osnovne metode mrežnog planiranja i njihova primena na rekonstrukciji i Industriji ležaja Kotor

naručilac: Industrija ležaja, Kotor

Paritetna cene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i mehanizam njihovog održavanja

naručilac: Pokrajinska privredna komora, Novi Sad

Dugoročni tehnički i tehnološki razvoj privrede Jugoslavije sa interpretacijom ekonomskih efekata

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Jedinstveno tržište i problematika cena

naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd

Sistem planiranja u SR Srbiji

naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd

Ekonomska teorija tehnološkog progresa

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Spoljnoekonomski bilansi SR Srbije (Empirijsko-metodološka studija)

naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd

Mogućnosti unapređenja proizvodno-finansijske kooperacije radnih organizacija SR Srbije sa inostranim firmama

naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd

Faktori kretanja cena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu 1962-1970. god.

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Model projekcije (planiranja) zaposlenosti i njene osnovne strukture

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Metodologija i neki rezultati istraživanja konkurentnosti i faktora konkurentnosti izvoza

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Ilustrativni model formiranja platnobilansnog salda za Jugoslaviju

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Međunarodne komparacije stepena razvijenosti

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Međunarodna komparativna analiza nivoa razvijenosti i tempa privrednog rasta

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Metodološke osnove analize izvršavanja planova

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Osnovna pretpostavka sistema analitičke procene radnih mesta

naručilac: Rudnici i željezara, Skopje

Analiza nelikvidnosti u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd

Tržište kapitala i njegovo mesto u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Stabilizacioni model za jugoslovensku privredu

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Mogućnosti organizacije tržišta novca u jugoslovenskoj privredi – Novčano tržište i pitanje prihvatljivosti njegovih instrumenata u nas

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Uticaj raspodele dohotka između preduzeća i zajednice na tržišna kretanja

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Uticaj društvenog dogovaranja na kretanje cena

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Komparativne analize spoljnih i unutrašnjih determinanti promena cena

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Sistem finansijskih računa za jugoslovensku privredu

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Povezivanje domaćeg novčanog tržišta sa spoljnim novčanim tržištem putem deviznog tržišta

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

A Ten Year Program for Economic Development of Jordan

naručilac: Komisija za srednji istok

Izrada APRM

naručilac: Preduzeće "Izolacija", Beograd

Izrada sistema APRM i konsultacije pri primeni

naručilac: Elektrodistribucija, Beograd

Izrada sistema APRM i AOL

naručilac: Industrija "Alumina", Skopje

Tehnološka priprema elektrolize cinka

naručilac: Kombinat "Trepča" Kosovska Mitrovica

Projekat preventivne kontrole kvaliteta Fabrika elektrolize cinka

naručilac: Kombinat "Trepča" Kosovska Mitrovica

Projekat organizacije Fabrike elektrolize cinka

naručilac: Kombinat "Trepča" Kosovska Mitrovica

Koncept konvertibilnosti i deviznog tržišta

naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd

Opšti organizacioni sistem Rudnika i željezare, Skopje

naručilac: Rudnici i željezara, Skopje

1970
21
Analitička procena radnih mesta

Naručilac:“Elektrosrbija”, Šabac

Analitička procena radnih mesta

naručilac: Rudnik Ljubovija

Analitička procena radnih mesta

naručilac: Valjaonica bakra, Sevojno

Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, I faza

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

Projekat preventivnog održavanja sredstava za rad u Elektrolizi cinka Kombinata “Trepča”

naručilac: Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica

Metode i sistem finansijskog poslovanja u Kombinatu "Trepča"

naručilac: Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica

Projekat sistema organizacije preduzeća "Alumina", Skopje

naručilac: "Alumina" Skopje

Kriteriji za merenje stepena razvijenosti nerazvijenih područja Jugoslavije

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Politika i metodi razvoja nedovoljno razvijenih područja

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Uticaji ličnih dohodaka na kretanje cena

naručilac: Savezni fond za cene, Beograd

Automatizovani informacioni sistem Jugoslovenske investicione banke, Beograd

naručilac: Jugoslovenska investiciona banka, Beograd

Revizija zakona iz oblasti deviznog i carinskog sistema

naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd

Položaj obrazovanja u raspodeli nacionalnog dohotka

naručilac: Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti, Beograd

Cijene proizvodnje u Jugoslaviji

naručilac: Savezni fond za cene, Beograd

Faktori inflacionih kretanja u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti, Beograd

Razvoj obrazovanja u drugoj dekadi UNESCO-a

rukovodilac projekta: dr Marija Ratković
naručilac: Savezni savet za koordinaciju naučnih delatnosti, Beograd

Troškovi saobraćajne infrastrukture (železnice i putevi) i njihovo pokrivanje

naručilac: Sklad B. Kraigherja za financiranje znanstvenih raziskov v prometu, Ljubljana

Stanje i položaj naučnog kadra u SR Srbiji i projekcija njegovog razvoja

rukovodilac projekta: dr Žarko Mrkušić
naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd

Faktori konkurentnosti jugoslovenskog izvoza

naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd

Izbor i primena modela spoljnoekonomskih odnosa u jugoslovenskom planiranju privrednog razvoja

naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd

Ekonomske funkcije federacije

naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

1969
11
Kula za hlađenje vode

naručilac: Livnica "Karađorđe" Topola

Samoupravna organizacija i samoupravni odnosi – Faktori privrednih kretanja u Jugoslaviji, I i II faza

naručilac: Republički fond za naučni rad SRS, Beograd

Ekonomski položaj i mesto obrazovanja u društveno-ekonomskom sistemu Jugoslavije

rukovodilac projekta: dr Marija Ratković
naručilac: Predsedništvo SKJ, Beograd

Idejno rešenje postrojenja za hlađenje vode

naručilac: Elektrosrbija, Ripanj

Koncepcija dugoročnog razvoja SR Makedonije

rukovodilac projekta: Dušan Tomić
naručilac: Izvršno veće Makedonije

Izrada analitičke procene radnih mesta fabrike "Zorka"

naručilac: "Zorka", Šabac

Predlog sistema penzijskog osiguranja

rukovodilac projekta: Božo Marendić
naručilac: Savezni zavod za socijalno osiguranje, Beograd

Poluindustrijska stanica za proizvodnju melanina Hemijske industrije Pančevo

naručilac: Hemijska industrija, Pančevo

Sistem planiranja u SFRJ

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Međunarodna podela rada i proizvodna orijentacija Jugoslavije

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Ocjena ekonomske situacije i predviđanja daljnjeg razvoja

naručilac: CS SKJ, Beograd

1968
12
Optimalno planiranje i razmeštaj zaliha

naručilac: Valjonica bakra, Sevojno

Idejni projekat kompresorske stanice

naručilac: Rempros, Vršac

Kompleksna racionalizacija poslovanja kombinata "Trepča"

rukovodilac projekta: Valentin Lavrov
naručilac: Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica

Kompleksna racionalizacija proizvodnog procesa radne jedinice statičkih aparata

naručilac: Fabrika elektroopreme, Ripanj

Kultura kao delatnost i stvaralaštvo u uslovima robne proizvodnje

rukovodilac projekta: dr Ljubomir Madžar
naručilac: Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu

Studija o istraživanju tržišta za proizvode koji su predmet proizvodnje preduzeća "Ikarus"

naručilac: Preduzeće "Ikarus" Zemun

Izrada sistema analitičke procene radnih mesta (APRM)

naručilac: Autokaroserija "11 Oktomvri", Skopje

Neki ekonomski aspekti reforme srednjeg obrazovanja

naručilac: Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu

Analitička ocena ličnosti

naručilac: Valjaonica bakra, Sevojno

Objektivna merila za utvrđivanje dopunskih sredstava privredno nedovoljno razvijenih republika

naručilac: Savezni sekretarijat za finansije

Analiza izvršenja planova

naručilac: Savezni fond za društveno planiranje, Beograd

Osnovna sredstva kao faktor privrednog razvoja i planiranja

naručilac: Savezni fond za društveno planiranje, Beograd

1967
11
Elaborat o uređenju sistema za automatsku obradu informacija iz oblasti naučne i poslovne delatnosti fabrike

naručilac: Fabrika celuloze i viskoze, Banja Luka

Analitička procena poslova i analitička ocena ličnosti

naručilac: Fabrika celuloze, Banja Luka

Klasifikacija jugoslovenskih područja po stepenu ekonomske razvijenosti, sa posebnim osvrtom na nerazvijena područja

rukovodilac projekta: dr Marta Bazler-Madžar
naručilac: Fond federacije za kreditiranje privrednog razvoja nerazvijenih područja

Slobodna carinska zona grada Beograda

naručilac: Privredna komora, Beograd

Obrtna sredstva u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Narodna banka Jugoslavij

Društveno računovodstvo za jugoslovensku privredu II deo

naručilac: Privredna komora, Beograd

Izbor optimalnog plana proizvodnje i investicija u preduzeću "Elektrosrbija – Fabrika elektroopreme Ripanj"

rukovodilac projekta: Živojin Dačić
naručilac: Elektrosrbija, Ripanj

Mrežno planiranje i modeliranje reforme obrazovanja II stupnja u Jugoslaviji

naručilac: Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu

Privredni ciklusi u Jugoslaviji i njihovi uzroci i posledice

rukovodilac projekta: prof. dr Branko Horvat
naručilac: Privredna komora, Beograd

Proučavanje, praćenje i merenje rezervi u jugoslovenskoj privredi

naručilac: Privredna komora, Beograd

1966
3
Projekcija potrošnje hrane u Jugoslaviji za period 1975-1985.

naručilac: Savezni sekretarijat za poljoprivredu

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta

naručilac: Savezni fond za naučni rad

1965
2
Uslovi i kriteriji za optimalno uključivanje u međunarodnu podelu rada i proizvodna orijentacija Jugoslavije

naručilac: Savezni sekretarijat za spoljnu trgovinu

Neki teorijski aspekti i analize obrtnih sredstava

rukovodilac: dr Ljubomir Madžar
naručilac: Institut za ekonomiku investicija, Beograd

1964
5
Komparativna kupovna moć dinara

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Promene u strukturi lične potrošnje

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Društveno računovodstvo za jugoslovensku privredu, I deo

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Mesto saobraćajnih investicija u ukupnim i privrednim investicijama

naručilac: Savezni fond za naučni rad

Optimalni transport nafte i naftnih derivata

naručilac: Kombinat nafte, Zagreb; Rafinerija nafte-Bosanski Brod; Naftagas-Novi Sad

Top