Istraživači

Dr Aleksić Vesna, Naučni savetnik

Dr Aleksić Vesna

Naučni savetnik

Početak rada u IEN 2012. godine
E-mail: vesna.aleksic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomska i društvena istorija Srbije, Balkana i Jugoistočne Evrope u XX veku
2. Istorija nacionalnog bankarstva i preduzetništva
3. Ekonomska istorija SAD u XIX i XX veku
4. Formiranje, razvoj i istorijski značaj srpskih finansijsko-političkih elita na Balkanu
5. Ekonomska i društvena istorija jevrejske zajednice u Srbiji

Dr Domazet Ivana, Naučni savetnik

Dr Domazet Ivana

Naučni savetnik

Početak rada u IEN 2003. godine
E-mail: ivana.domazet@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Integrisane marketing komunikacije
2. Digitalne kompetencije
3. Inovacije u obrazovanju
4. Digitalizacija poslovanja
5. Konkurentnost privrede

Dr Zubović Jovan, Naučni savetnik

Dr Zubović Jovan

Naučni savetnik

Početak rada u IEN 2003. godine
E-mail: jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs  

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomika duvana
2. Ekonomika poljoprivrede
3. Ekonomija rada

Dr  Bradić-Martinović Aleksandra, Viši naučni saradnik

Dr Bradić-Martinović Aleksandra

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2007. godine
E-mail: abmartinovic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Digitalna ekonomija i digitalna pismenost
2. Turizam i primena IT u turizmu
3. Upravljanje i arhiviranje podataka u društvenim naukama

Dr Đuričin Sonja, Viši naučni saradnik

Dr Đuričin Sonja

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Poslovna ekonomija i agroekonomija
2. Ekonomika inovacija
3. Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća
4. Lokalni ekonomski razvoj

Dr Ljumović Isidora, Viši naučni saradnik

Dr Ljumović Isidora

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2017. godine
E-mail: isidora.ljumovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Finansiranje preduzetništva
2. Inovativni izvori finansiranja
3. Bankarski sistemi

 

Dr Marjanović Darko, Viši naučni saradnik

Dr Marjanović Darko

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: darko.marjanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Javne finansije
2. Konkurentnost
3. Strane direktne investicije

Dr  Minović Jelena, Viši naučni saradnik

Dr Minović Jelena

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2011. godine
E-mail: jelena.minovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Kvantitativne finansije
2. Ekonometrija (Analiza vremenskih serija)
3. Finansijska tržišta
4. Ekonomija zaštite životne sredine
5. Kvantitativni metodi i modeli u ekonomiji

Dr Simović Vladimir, Viši naučni saradnik

Dr Simović Vladimir

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2012. godine
E-mail:  vladimir.simovic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Poslovni informacioni sistemi
2. IT preduzetništvo
3. Sistemi plaćanja
4. E-Obrazovanje
5. Digitalne kompetencije

Dr Stevanović Slavica, Viši naučni saradnik

Dr Stevanović Slavica

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2002. godine
E-mail: slavica.stevanovic@ien.bg.ac.rs  

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Finansijsko izveštavanje i analiza
2. Analiza novčanih tokova
3. Računovodstvo i revizija 
4. Zeleno računovodstvo

Dr Andrić Vladimir, Naučni saradnik

Dr Andrić Vladimir

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: vladimir.andric@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Makroekonomija
2. Ekonomika energetike
3. Primenjena ekonometrija vremenskih serija

Dr Beraha Isidora, Naučni saradnik

Dr Beraha Isidora

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2006. godine
E-mail: isidora.beraha@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomika inovacija
2. Lokalni ekonomski razvoj
3. Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

Dr  Bodroža Duško, Naučni saradnik

Dr Bodroža Duško

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Poslovne finansije
2. Finansijska tržišta
3. Međunarodne finansije
4. Održivi razvoj
5. Agroekonomija

Dr Vladisavljević Marko, Naučni saradnik

Dr Vladisavljević Marko

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: marko.vladisavljevic@ien.bg.ac.rs
    

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Tržište rada
2. Nejednakost dohotka i zarada
3. Primenjena mikroekonometrija
4. Socijalni transferi

Dr Vukmirović Valentina, Naučni saradnik

Dr Vukmirović Valentina

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2019. godine
E-mail: valentina.vukmirovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Digitalizacija i tržište rada
2. Konkurentnost privrede
3. Marketing menadžment 

Dr Đukić Mihajlo, Naučni saradnik

Dr Đukić Mihajlo

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: mihajlo.djukic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Međunarodna ekonomija
2. Ekonomski razvoj
3. Analiza javnih politika

Dr Zdravković Aleksandar, Naučni saradnik

Dr Zdravković Aleksandar

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2007. godine
E-mail: aleksandar.zdravkovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Javne finansije
2. Makroekonomija
3. Ekonomske analize i politike
4. Analiza panel podataka

Dr Jovičić Elena, Naučni saradnik

Dr Jovičić Elena

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2009. godine
E-mail: elena.baranenko@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Međunarodni ekonomski odnosi
2. Međunarodna trgovina
3. Konkurentnost privrede
4. Održivi razvoj
5. Turizam

Dr Kojić Milena, Naučni saradnik

Dr Kojić Milena

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: milena.kojic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Matematičko i statističko modeliranje
2. Ekonometrija i statistika zaštite životne sredine
3. Nauka o podacima
4. Numerička optimizacija

Dr Kočović De Santo Milica, Naučni saradnik

Dr Kočović De Santo Milica

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2012. godine
E-mail: milica.kocovic@ien.bg.ac.rs
 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Teorije razvoja, održivost i komonsi
2. Nova sistemska rešanja i Odrast (Degrowth)
3. Kulturna politička ekonomija (CPM) i kulturna politika
4. Finansijske berze i hartije od vrednosti
5. Kreativne i kulturne industrije (CCI)

Dr Lazarević Marija, Naučni saradnik

Dr Lazarević Marija

Naučni saradnik

Email: marija.lazarevic@ien.bg.ac.rs
Početak rada u IEN 2004. godine

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Strategijski menadžment
2. Marketing menadžment 
3. Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

Dr Lazić Milena, Naučni saradnik

Dr Lazić Milena

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2020. godine
E-mail: milena.lazic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Makroekonomija
2. Nacionalna konkurentnost i brendiranje
3. Digitalna ekonomija i primena IKT u turizmu
4. Marketing menadžment

Dr Lebedinski Lara, Naučni saradnik

Dr Lebedinski Lara

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2017. godine
E-mail: lara.lebedinski@ien.bg.ac.rs
 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija obrazovanja
2. Ekonomija rada
3. Primenjena mikroekonometrija

 

Dr Matković Aleksandar, Naučni saradnik

Dr Matković Aleksandar

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2020. godine
E-mail: aleksandar.matkovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Marksizam
2. Politička ekonomija fašizma 
3. Teorije imperijalizma

Dr Mitić Petar, Naučni saradnik

Dr Mitić Petar

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: petar.mitic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija životne sredine i energetike
2. Održivi razvoj
3. Ekonomski rast i razvoj
4. Zelena ekonomija

Dr Mosurović Marija, Naučni saradnik

Dr Mosurović Marija

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2021. godine
E-mail: marija.mosurovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Strateški menadžment istraživanja, razvoja i inovacija
2. Organizacioni dizajn
3. Naučno-tehnološka i inovaciona politika
4. Održivi razvoj

Dr Ognjenović Kosovka, Naučni saradnik

Dr Ognjenović Kosovka

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: kosovka.ognjenovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Primenjena ekonometrija
2. Mikroekonomija
3. Ekonomija rada

Dr  Pavlović Dejana, Naučni saradnik

Dr Pavlović Dejana

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2015. godine
E-mail: dejana.pavlovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija rada
2. Studije o mladima
3. Studije roda
3. Nejednakost na tržištu rada

Dr Stojanović Danijela, Naučni saradnik

Dr Stojanović Danijela

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: danijela.stojanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. E-obrazovanje
2. E-poslovanje
3. Internet inteligentnih uređaja (IoT) i pametna okruženja
4. Digitalni marketing i društveni mediji
5. Finansijska tržišta

Dr  Hanić Aida, Naučni saradnik

Dr Hanić Aida

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2011. godine
E-mail: aida.hanic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Islamsko bankarstvo i finansije
2. Korporativna društvena odgovornost
3. Zaštita životne sredine

Dr Paunović Mihailo, Naučni saradnik

Dr Paunović Mihailo

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2021. godine
E-mail: mihailo.paunovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomika inovacija
2. Intelektualni kapital
3. Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća
4. Merenje performansi

Dr  Jovanović Olivera, Naučni saradnik

Dr Jovanović Olivera

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2013. godine
E-mail: olivera.jovanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomika duvana
2. Ekonomika poljoprivrede
3. Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća

Ma Antonijević Marija, Istraživač saradnik

Ma Antonijević Marija

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2019. godine
E-mail: marija.antonijevic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Bankarstvo
2. FinTech
3. Digitalne kompetencije

Ma Banović Jelena, Istraživač saradnik

Ma Banović Jelena

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: jelena.banovic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Upravljanje i arhiviranje istraživačkim podacima
2. Digitalna pismenost
3. Informaciona i komunikaciona pismenost

Ma Ivanović Đina, Istraživač saradnik

Ma Ivanović Đina

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: djina.ivanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Digitalne (preduzetničke) kompetencije
2. Fintech
3. Digitalna ekonomija

Ma Jolović Nevena, Istraživač saradnik

Ma Jolović Nevena

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2019. godine
E-mail: nevena.jolovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Javne i monetarne finansije
2. Poslovne finansije
3. Finansijska tržišta, institucije i instrumenti
4. Fiskalna politika
5. Bankarstvo

Dr Miljković Marko, Istraživač saradnik

Dr Miljković Marko

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2019. godine
E-mail: marko.miljkovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomska istorija Srbije i Jugoslavije u 20. veku
2. Istorija atomskog doba
3. Istorija industrijalizacije Srbije i Jugoslavije u 20. veku
4. Istorija nauke i tehnologije
5. Istorija automobilizma, transporta i mobilnosti

Ma Novaković Jelena, Istraživač pripravnik

Ma Novaković Jelena

Istraživač pripravnik

Početak rada u IEN 2019. godine
E-mail: jelena.novakovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Menadžment u kulturi i umetnosti
2. Nove IKT u kreativnim industrijama
3. Kreativne i kulturne industrije (cci)

Ma Nedeljković Boban, Istraživač saradnik

Ma Nedeljković Boban

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2021. godine
E-mail: boban.nedeljkovic@ien.bg.ac.rs  

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Psihologija ličnosti
2. Psihologija mentalnog zdravlja
3. Psihometrija

Ma Cvetković Emilija, Istraživač saradnik

Ma Cvetković Emilija

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2020. godine
E-mail: emilija.cvetkovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomska istorija Jugoslavije nakon 1945. godine
2. Jugoslovensko-američki ekonomski odnosi
3. Ekonomska i društvena istorija Amerike u 20. veku
4. Holokaust u okupiranoj Srbiji

Top