Istraživači

Dr Aleksić Vesna, Viši naučni saradnik

Dr Aleksić Vesna

Viši naučni saradnik

P=očetak rada u IEN 2012. godine
E-mail: vesna.aleksic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomska i društvena istorija Srbije, Balkana i Jugoistočne Evrope u XX veku
2. Istorija nacionalnog bankarstva i preduzetništva
3. Ekonomska istorija SAD u XIX i XX veku
4. Formiranje, razvoj i istorijski značaj srpskih finansijsko-političkih elita na Balkanu
5. Ekonomska i društvena istorija jevrejske zajednice u Srbiji

Dr Andrić Vladimir, Istraživač saradnik

Dr Andrić Vladimir

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: vladimir.andric@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Makroekonomija
2. Ekonomika energetike
3. Primenjena ekonometrija vremenskih serija

Ma Banović Jelena, Istraživač pripravnik

Ma Banović Jelena

Istraživač pripravnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: jelena.banovic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Upravljanje i arhiviranje podataka u društvenim naukama
2. Digitalna pismenost
3. Informaciona i komunikaciona pismenost

Dr Beraha Isidora, Naučni saradnik

Dr Beraha Isidora

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2006. godine
E-mail: isidora.beraha@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Poslovna ekonomija
2. Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća
3. Klasteri malih i srednjih preduzeća
4. Lokalni ekonomski razvoj

Dr  Bodroža Duško, Naučni saradnik

Dr Bodroža Duško

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Poslovne finansije
2. Finansijska tržišta
3. Međunarodne finansije
4. Održivi razvoj
5. Agroekonomija

Dr  Bradić-Martinović Aleksandra, Viši naučni saradnik

Dr Bradić-Martinović Aleksandra

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2007. godine
E-mail: abmartinovic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Digitalna ekonomija
2. Digitalna pismenost
3. Upravljanje i arhiviranje podataka u društvenim naukama
4. Finansijska tržišta i elektronsko bankarstvo

Dr  Brnjas Zvonko, Redovni profesor

Dr Brnjas Zvonko

Redovni profesor

Početak rada u IEN 2015. godine
E-mail: zvonko.brnjas@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Menadžment i biznis
2. Preduzetništvo
3. Cost-benefit analiza
4. Lokalni ekonomski razvoj
5. Lokalne javne finansije

Dr Vladisavljević Marko, Istraživač saradnik

Dr Vladisavljević Marko

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: marko.vladisavljevic@ien.bg.ac.rs
    

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Tržište rada
2. Nejednakost dohotka i zarada
3. Primenjena mikroekonometrija
4. Socijalni transferi

Dr Domazet Ivana, Viši naučni saradnik

Dr Domazet Ivana

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2003. godine
E-mail: ivana.domazet@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Konkurentnost privrede
2. Brendiranje (nacionalno i korporativno)
3. Marketing menadžment
4. ICT i digitalizacija poslovanja

 

Dr Đukić Mihajlo, Naučni saradnik

Dr Đukić Mihajlo

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: mihajlo.djukic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomski razvoj,
2. Analiza javnih politika,
3. Međunarodna ekonomija i finansije

Dr Đuričin Sonja, Naučni saradnik

Dr Đuričin Sonja

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Strategijsko i finansijsko upravljanje performansama
2. Finansijska analiza i revizija 
3. Upravljačko računovodstvo
4. Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
5. Agroekonomija

Dr Zubović Jovan, Viši naučni saradnik

Dr Zubović Jovan

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2003. godine
E-mail: jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs  

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija rada 
2. Ekonomika poljoprivrede
3. Ekonomika duvana

 

 

Ma Ivanović Đina, Istraživač pripravnik

Ma Ivanović Đina

Istraživač pripravnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: djina.ivanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Finansijska analiza i izveštavanje
2. Poslovne finansije
3. Bihejvioralna ekonomija

Ma Jolović Nevena, Istraživač pripravnik

Ma Jolović Nevena

Istraživač pripravnik

Početak rada u IEN 2019. godine
E-mail: nevena.jolovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Javne finansije
2.
Monetarne finansije i osiguranje
3. Finansijska tržišta, instrumenti i institucije
4. Finansijske berze i hartije od vrednosti
5. Menadžment u bankarstvu

Ma  Jovanović Olivera, Istraživač saradnik

Ma Jovanović Olivera

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2013. godine
E-mail: olivera.jovanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Agrarna ekonomija
2. Preduzetništvo i Mala i srednja preduzeća
3. Održivi razvoj i zaštita životne sredine
4. Ruralni razvoj

Dr Jovičić Elena, Naučni saradnik

Dr Jovičić Elena

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2009. godine
E-mail: elena.baranenko@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Međunarodni ekonomski odnosi
2. Međunarodna trgovina
3. Konkurentnost privrede
4. Održivi razvoj
5. Turizam

Dr Kočović De Santo Milica, Naučni saradnik

Dr Kočović De Santo Milica

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2012. godine
E-mail: milica.kocovic@ien.bg.ac.rs
 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Kulturna politička ekonomija (CPM)
2. Menadžment u kulturi, umetnosti i medijima
3. Eko-kulturni i alternativni turizam
4. Održivi razvoj
5. Kreativne i kulturne industrije (CCI) i odgovorno preduzetništvo

Dr Kresoja Milena, Naučni saradnik

Dr Kresoja Milena

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: milena.kresoja@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

 

1. Matematičko i statističko modeliranje
2. Numerička optimizacija
3. Nauka o podacima
4. Kvantitativne metode

Dr Lebedinski Lara, Naučni saradnik

Dr Lebedinski Lara

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2017. godine
E-mail: lara.lebedinski@ien.bg.ac.rs
 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija obrazovanja
2. Ekonomija rada
3. Primenjena mikroekonometrija

 

Dr Ljumović Isidora, Viši naučni saradnik

Dr Ljumović Isidora

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2017. godine
E-mail: isidora.ljumovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Finansiranje preduzetništva
2. Inovativni izvori finansiranja
3. Bankarski sistemi

 

Dr Marjanović Darko, Naučni saradnik

Dr Marjanović Darko

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: darko.marjanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Javne finansije
2. Konkurentnost
3. Strane direktne investicije

Dr  Minović Jelena, Viši naučni saradnik

Dr Minović Jelena

Viši naučni saradnik

Početak rada u IEN 2011. godine
E-mail: jelena.minovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Kvantitativne finansije
2. Ekonometrija (Analiza vremenskih serija)
3. Finansijska tržišta
4. Finansijska ekonomija
5. Kvantitativni metodi i modeli u ekonomiji

Ma Mitić Petar, Istraživač saradnik

Ma Mitić Petar

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2016. godine
E-mail: petar.mitic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:


1. Ekonomija životne sredine
2. Održivi razvoj
3. Ekonomski rast i razvoj
4. Zelena ekonomija
5. Makroekonomija

Dr Ognjenović Kosovka, Naučni saradnik

Dr Ognjenović Kosovka

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2010. godine
E-mail: kosovka.ognjenovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija rada
2. Primenjena ekonometrija
3. Organizacija i menadžment
4. Konkurentnost 
5. Obrazovanje i obuke

Dr  Pavlović Dejana, Istraživač saradnik

Dr Pavlović Dejana

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2015. godine
E-mail: dejana.pavlovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1.  Tržište rada 
2.  Strateški menadžment
3.  Menadžment ljudskih resursa

 

Dr Radović Marković Mirjana, Redovni profesor

Dr Radović Marković Mirjana

Redovni profesor

Početak rada u IEN 2004. godine
E-mail: mirjana.radovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Ekonomija preduzetništva
2. Rodni aspekti preduzetništva
3. Politika zapošljavanja
4. Organizaciono ponašanje
5. Obrazovanje i e-learning

Dr Simović Vladimir, Naučni saradnik

Dr Simović Vladimir

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2012. godine
E-mail:  vladimir.simovic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Poslovni informacioni sistemi
2. IT preduzetništvo
3. Sistemi plaćanja
4. E-Obrazovanje

 

Dr Stevanović Slavica, Naučni saradnik

Dr Stevanović Slavica

Naučni saradnik

Početak rada u IEN 2002. godine
E-mail: slavica.stevanovic@ien.bg.ac.rs  

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Finansijsko izveštavanje i analiza
2. Analiza novčanih tokova
3. Korporativno upravljanje
4. Računovodstvo i revizija 
5. Zeleno računovodstvo

 

Mr Stojanović Danijela, Istraživač saradnik

Mr Stojanović Danijela

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2018. godine
E-mail: danijela.stojanovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. E-obrazovanje
2. Informacione tehnologije
4. Elektronsko poslovanje
5. Finansijska tržišta

Dr Stošić Ivan, Naučni savetnik

Dr Stošić Ivan

Naučni savetnik

Početak rada u IEN 2003. godine
E-mail: ivan.stosic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Korporativno restrukturiranje
2. Strategijski menadžment
3. Istraživanje marketinga (tržišta)
4. Due diligence i procena vrednosti kapitala
5. Studije izvodljivosti i biznis planovi

 

Ma  Hanić Aida, Istraživač saradnik

Ma Hanić Aida

Istraživač saradnik

Početak rada u IEN 2011. godine
E-mail: aida.hanic@ien.bg.ac.rs 

Oblast naučnoistraživačkog rada:

1. Islamsko bankarstvo i finansije
2. Korporativna društvena odgovornost
3. Zaštita životne sredine

Top