Istorija IEN

Institut ekonomskih nauka (IEN) osnovan je 1958. godine pri „Saveznom zavodu za privredno planiranje“, u okviru „Odeljenja za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja“. Od 1963. godine Odeljenje prerasta u „Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja“, a od 1969. godine deluje pod sadašnjim nazivom - Institut ekonomskih nauka. Tokom šezdeset godina postojanja razvijao se u skladu sa principima izvrsnosti i sloganom „cognoscere est mutare" (spoznaja nas menja).

Područje delatnosti IEN bilo je veoma široko i obuhvatalo je izradu makroekonomskih studija, projekcija i predviđanja, kao i analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika, kao i velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima. Takođe, značajna delatnost IEN odnosila se na pružanje usluga vrhunskog kvaliteta iz domena konsaltinga, inoviranja znanja, realizacije kontinuelnih treninga i obrazovanja u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija, bankarstva i drugih oblasti.
U dugoj i bogatoj istoriji, IEN je posvetio posebnu pažnju podsticanju i unapređenju naučnoistraživačkog rada, kroz razmenu informacija i ideja među naučnim, poslovnim, nevladinim i vladinim ekspertima, kako na nacionalnom i regionalnom, tako i na evropskom i svetskom nivou. 

Hronološki posmatrano, ključni događaji u istoriji IEN obuhvataju:

1958. godina

 • Osnovano je „Odeljenje za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja“ pri „Saveznom zavodu za privredno planiranje“.
 • Prvi direktor prof. dr Branko Horvat bio je kandidat za Nobelovu nagradu za ekonomiju za delo „Politička ekonomija socijalizma".

1963. godina

 • Uredbom SIV-a „Odeljenje za ekonomska istraživanja i metodologiju planiranja“ prerasta u „Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja“ (Institut).
 • Školske 1963/64. godine počinje sa radom „Poslediplomska škola“ na kojoj su do školske 1985/86. godine magistrirala 143 kandidata. Prvi dekan Poslediplomske škole bio je prof. dr Branislav Ivanović, a prvi kandidat koji je  magistrirao bio je Miroslav Bratina  (09.07.1965.).
 • Formiran je elektronski računski centar.

1965. godina

 • Institut se seli u zgradu na adresi Zmaj Jovina 12, gde se i danas nalazi. Zgrada je bila dom „Prometne banke“, građena između 1912-1914. godine, u stilu secesije, kao delo arhitekte Danila Vladisavljevića. 
 • Institut je kupio sopstveni računar Elliot 803, čija je nabavna vrednost u to vreme iznosila 110.000 $.

1967. godina

1969. godina

 • „Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja“ je dobio današnji naziv – „Institut ekonomskih nauka“ (IEN).

1977. godina

 • Savezna Republika Srbija preuzela je prava i obaveze osnivača Instituta ekonomskih nauka.

1985. godina

 • Potpisan je ugovor između IEN-a i Svetske banke, na osnovu koga biblioteka IEN postaje depozitarna biblioteka Svetske banke.

1988. godina

1992. godina

 • IEN preuzima kompletnu dokumentaciju Informacionog centra Ujedinjenih nacija.
 • Na 37. Međunarodnom sajmu knjiga IEN je proglašen za najuspešniju izdavačku kuću u SR Jugoslaviji.


1994. godina

 • Pokrenuto je izdavanje biltena „Mesečne analize i prognoze - MAP", koji je izlazio do kraja 2005. godine.

2005. godina

 • U saradnji sa „Atlas bankom“ i osiguravajućim društvom „Kopaonik“ IEN osniva Beogradsku bankarsku akademiju (BBA) - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union, čime je nakon sedamnaest godina ponovo pokrenuta obrazovna aktivnost.

2007. godina

 • Nakon petnaest godina obnovljeno je i izdavanje časopisa „Economic Analysis“, a časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku.

2008. godina

2009. godina

 • Pokrenuto je izdavanje naučnog časopisa „Journal of Women's Entrepreneurship and Education – JWEE“. Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku.
 • IEN je partner na Tempus projektu "MASTER D'ÉTUDES EUROPÉENNES À DOUBLE DIPLOMATION EN SERBIE" u saradnji sa Univezitetom Sophia Antipolis iz Nice, Francuska. 

2010. godina

 • Obnovljeno je izdavanje biltena "Makroekonomske analize i prognoze - MAP", koji je izlazio dva puta godišnje, na srpskom jeziku u punom obimu, a na engleskom jeziku u skraćenom obliku, zaključno sa 2014. godinom.
 • Nakon dvanaest godina postajanja „Letnje škole ekonomije“, IEN je postao glavni organizator.

2011. godina

 • IEN je postao lokalna kancelarija programa RRPP (Reginal Research Promotion Programme in Western Balkans) čijim radom je upravljao Institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) Univerziteta u Friburgu (Švajcarska). Program je u potpunosti finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalno odeljenje za spoljnu politiku.

2012. godina

 • Institut je postao partner u realizaciji FP7 projekta Podrška osnivanju nacionalnih/regionalnih baza podataka prikupljenih istraživanjem u oblasti društvenih nauka - Support to Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives (SERSCIDA).

2014. godina

 • Osnovan je „Centar za podatke u društvenim naukama Republike Srbije“ (SER.DAC).

2015. godina

 • Institut je postao partner u realizaciji SCOPES projekta SEEDS: South-Eastern European Data Services.
 • Institut je postao partner u realizaciji HORIZONT2020 projekta CESSDA SaW (Strenthening and Widening).
 • Bilten MAP prerasta u publikaciju SEE-6 Economic Outlook, koja izlazi jednom godišnje na engleskom jeziku u saradnji sa članovima međunarodne asocijacije SEEA.
 • Počeo je da funkcioniše institucionalni repozitorijum IRIES.

2016. godina

2017. godina

 • Osnovan je Centar za profesionalne veštine.  

2018. godina

Jubileji

25 godina
1958-1983


40 godina
1958-1988

 

50 godina
1958-2008

55 godina
1958-2013

60 godina
1958-2018

 

Direktori IEN od osnivanja

Dr Branko Horvat 
od 1958. do decembra 1973.

Dr Žarko Mrkušić 
od decembra 1973. do marta 1976

Dr Zoran Popov
od marta 1976. do juna 1981

Dr Zvonimir Marović
od juna 1988. do januara 1985.
od jula 1985. do januara 1986. vd.

Dr Mihael Dleks
od jula 1986. do decembra 1988.

Dr Časlav Ocić
od decembra 1988. do marta 1989.

Dr Tomislav Popović 
od marta 1989. do avgusta 1999.

Dr Vojislav Bajić 
od avgusta 1999. do marta 2001.

Dr Mile Jović
od marta 2001. do marta 2004.

Dr Božo Drašković
od marta 2004. do septembra 2006.

Dr Dejan Erić
od septembra 2006. do februara 2015.

Dr Jovan Zubović
od februara 2015.

Istorija IEN
Top