Interni projekti

03.08.
2022.
Transmisija efekata ekonomske politike na privrednu aktivnost u uslovima krize
Pandemija COVID-19 i mere za ublažavanje posledica pandemije na zdravlje građana su dovele do značajnog pada ekonomske aktivnosti po pojedinačnim zemljama, što je dovelo do globalne recesije i ekonomske krize. Većina pogođenih zemalja je odmah nakon eskalacije pandemije usvojila …
18.01.
2022.
Interni projekat DigKompOSI
Digitalne kompetencije osoba sa invaliditetom u Srbiji i uključivanje u rad na onlajn platformama – DigKompOSI Sa oko 5.2 milijarde korisnika u ovom trenutku Internet predstavlja ogromno virtuelno tržište rada sa velikom ponudom poslova na daljinu. Ekspanzija platformi …
01.04.
2020.
Black Swan in the World Economy 2020
U okviru internih projekata Instituta ekonomskih nauka odobren je projekat „BLACK SWAN IN THE WORLD ECONOMY 2020" u trajanju od aprila do septembra 2020. godine. Projekat ima za cilj da analizira ekonomske efekte izazvane pandemijom COVID 19 na privredu Srbije. Imajući …
01.02.
2019.
Merenje nivoa digitalne pismenosti kontingenta rade snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada (DIPSI)
U okviru internih projekata Instituta ekonomskih nauka realizovan je i projekat na temu ”Merenje nivoa digitalne pismenosti kontingenta rade snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada (DIPSI)” u periodu od jula do decembra 2018. godine. U projektnim aktivnostima …
14.04.
2017.
Ekonomski aspekti implementacije senzorskih vrtova u predškolskim ustanovama u Srbiji
Realizacija ovog projekta podrazumeva niz istraživačkih aktivnosti, koje se mogu razvrstati u sledećih nekoliko grupa: Proučavanje literature posvećene različitim aspektima uređenja, razvoja i funkcionisanja senzornih vrtova; Prikupljanje, obrada i analiza podataka o broju …
18.01.
2017.
Centar za profesionalne veštine IEN
U cilju formiranja Centra za profesionalne veštine IEN potrebno je realizovati set aktivnosti podeljenih u 3 faze: 1. Realizacija pilot programa obuke 2. Koncipiranje punude obuka Centra 3. Istraživanje mogućnosti za pozicioniranje IEN na tržištu neformalnog obrazovanja. Detaljnije …
18.01.
2017.
Jačanje istraživačkog kapaciteta istraživača IEN
U cilјu realizacije projektne ideje potrebno je ispuniti sledeće zadatke: Z.1. Asistencija prilikom formiranja istraživačkih timova. Z.2. Nabavka statističkih softvera. Z.3. a) Asistencija istraživačkim timovima u procesu definisanjaistraživačke ideje i pri izboru časopisa, u skladu …
25.01.
2016.
Letnja škola ekonomije
Letnja škola ekonomije je regionalni projekat Instituta ekonomskih nauka koji okuplja mlade i talentovane studente iz regiona Zapadnog Balkana. Polaznici škole imaju priliku da se upoznaju sa savremenim temama u ekonomskoj teoriji i praksi, da komuniciraju i razmenjuju …
21.01.
2016.
Nacionalna mreža srednjih preduzeća - NMSP
Nacionalna mreža srednjih preduzeća je interni projekat započet 2016. godine. Osnovni cilj istraživanja je ocena ekonomsko finansijske moći srednjih preduzeća koja predstavljaju relevantne nosioce privrednog rasta u Republici Srbiji, kao i identifikovanje 50 reprezentativnih firmi. …
14.01.
2016.
Razvoj digitalnog repozitorijuma IEN e-Books - ebooks.ien.bg.ac.rs
U cilju daljeg razvoja eBooks repozitorijuma potrebno je: Izvršiti proveru plagijarizma za sve do sada unete radove. Uneti sve radove istraživača koji su objavljeni u periodu 2010-2016. godine (procena je da ima oko 1000 radova). Unaprediti mogućnosti programa ePrints. Omogućiti …
11.01.
2016.
Izdavanje publikacije SEE6 - Economic Outlook
SEE-6 Economic Outlook je polugodišnja (izdaje se u jesen i proleće) publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih privrednih kretanja i kratkoročne makroekonomske projekcije za šest zemalja Jugoistočne Evrope: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, …
Top