Interni projekat

Transmisija efekata ekonomske politike na privrednu aktivnost u uslovima krize – Transmission of Economic Policy to Output during Crises

Pandemija COVID-19 i mere za ublažavanje posledica pandemije na zdravlje građana su dovele do značajnog pada ekonomske aktivnosti po pojedinačnim zemljama, što je dovelo do globalne recesije i ekonomske krize. Većina pogođenih zemalja je odmah nakon eskalacije pandemije usvojila niz mera ekonomske politike kako bi spasile nacionalne ekonomije od potpunog kolapsa. Budući da je „COVID kriza“ događaj bez presedana u novijoj istoriji, postoji velika neizvesnost oko efekata tih mera i brzine oporavka u srednjem i dugom roku, kao i da li će biti potreban dodatni skup mera u bliskoj budućnosti. Ova neizvesnost proističe iz generalno nedovoljnog nivoa znanja i empirijskih dokaza o efikasnosti transmisionih mehanizama ekonomske politike, naročito u uslovima ekonmskih kriza kada je globalna ekonomska aktivnost teško pogođena velikim makroekonomskim šokovima.

Opšti cilj projekta je sprovođenje sistematske i sveobuhvatne empirijske evaluacije efekata fiskalne i monetarne politike na privrednu aktivnost, kao analitičke i na podacima zasnovane osnove za dalje unapređenje efektivnosti ekonomske politike u uslovima ekonomskih kriza i šokova. Opšti cilj projekta će biti ostvaren realizacijom sledećih specifičnih ciljeva:

  • Jačanje naučnih kapaciteta za analizu interakcije privrednih fluktuacija i transmisionih mehanizama ekonomske politike, kroz konstrukciju jedinstvenog skupa podataka o greškama predviđanja kao aproksimacijama makroekonomskih šokova i razvoj metodologije kojom se u ocenjivanju transmisionih efekata fiskalne i monetarne politike inkorporira i uticaj ekonomskih kriza;
  • Jačanje kapaciteta kreatora ekonomske politike za donošenje fiskalnih i monetarnih odluka kojima se neutrališu efekti ekonomskih kriza i ublažavaju fluktuacije privredne aktivnosti, kroz izradu makroekonomskih simulacija i izvođenje adekvatnih preporuka i smernica za vođenje antikrizne ekonomske politike sa posebnim naglaskom na trenutnu krizu izazvanu COVID-19 pandemijom.
  • Projekat je finansiran sredstvima Instituta ekonomskih nauka kao pobedničko rešenje predstavljeno na internom konkursu za finansiranje projekata istraživača IEN.

Članovi projektnog tima:

Interni projekat
Top