HumMingBird – Unapređenje mera migracija kroz multidimenzionalni pristup

Projektni okvir: Horizon2020
Finansiran od: Evropske komisije
Period realizacije: novembar 2019. - decembar 2023.
Lokalni koordinator: dr
Marko Vladisaljević

Opis:
Migracije, kao društvena, politička i globalna tema, dobijaju na sve većem značaju. Sveukupno poboljšanje kvaliteta podataka o migracijama presudan je korak ka unapređenju upravljanja migracijama, jer su potrebni bolji podaci kako bi se postigao održiv socijalni i ekonomski razvoj, a potrebne su i nacionalne strategije za podatke o migrantima, kao osnova za donošenje kvalitetnih politika. Tim projekta HumMingBird će: identifikovati slabosti, preispitati i istražiti razloge zbog kojih se predviđanja migracije možda ne ostvaruju, konceptualizovati „Centre migracija“, saslušati migrante na njihovom putu (sa ciljem da se razumeju osnovni uzroci migracija), koristiti big data kao posredne mere migracija i ispitati izglede za buduće implikacije današnjih političkih odluka.

HumMingBird – Unapređenje mera migracija kroz multidimenzionalni pristup
Top