Dr Stevanović Slavica

Dr Stevanović Slavica

Naučni saradnik
Biografija

1. Finansijsko izveštavanje i analiza
2. Analiza novčanih tokova
3. Korporativno upravljanje
4. Računovodstvo i revizija 
5. Zeleno računovodstvo

 

  • doktorat/doktorske 2010-2015 / Beogradska bankarska akademija Univerziteta Union
  • master/magistarske 2002-2010 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • osnovne 1996-2001 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2005 – danas / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije 
  • 2002 – danas / Institut ekonomskih nauka, Beograd 
Referentna bibliografija

 

Illiquidity risk of polluting enterprises in Serbia, koautorski rad sa Grozdanom Marinković, u međunarodnoj monografiji Sustainable Growth and Development in Small Open Economie, Budapest: Institute of World Economics - Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Science, 2018;

Financial Performances of the Serbian Enterprises Depending on the Director's Gender, koautorski rad sa Vladimirom Simovićem, u časopisu Journal of Women's Entrepreneurship and Education, br. 2017/3-4, Beograd: Institut ekonomskih nauka;

Performanse profitabilnosti srednjih preduzeća zagađivača životne sredine u Srbiji, autorski rad u časopisu Ecologica, vol. 24, br. 2017/88, Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica;

Uticaj kvaliteta prihoda od prodaje na kvalitet dobitka: primer preduzeća u Srbiji, koautorski rad sa Grozdanom Marinković, u zborniku radova Opportunities for inclusive and resilient growth, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2017;

Finansijsko strukturne promene privrede Srbije i zaštita poverilaca u periodu finansijske krize, autorski rad u zborniku radova Strukturne promene u Srbiji: dosadašnji rezultati i perspektive, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2015;

Obelodanjivanje informacija o zaštiti životne sredine: praksa u Srbiji, koautorski rad sa Grozdanom Belopavlović i Marijom Lazarević-Moravčević, u časopisu Ecologica, vol. 21, br. 2014/76, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica;

Analiza finansijske sigurnosti preduzeća u restruktuiranju: prerađivačka industrija, koautorski rad sa Gordanom Vukelić i Grozdanom Belopavlović, u zborniku radova Deindustrijalizacija u Srbiji: mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora, Beograd: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, 2014;

Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije, koautorska naučna monografija sa Sonjom Đuričin i Elenom Baranenko, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2013.

Creative Cash Flow Reporting – the Motivation and Opportunities, koautorski rad sa Grozdanom Belopavlović i Marijom Lazarević-Moravčević, u časopisu Economic Analysis, vol. 46, br. 2013/1-2, Beograd: Institut ekonomskih nauka;

Institucionalne i organizacione determinante kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja, koautorski rad sa Grozdanom Belopavlović, u časopisu Računovodstvo, vol. 56, br. 2012/11-12, Savez računovođa i revizora Srbije.

Relevantni projekti

Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama (2017-2018), naručilac: Grad Novi Sad - Gradska uprava za zaštitu životne sredine;

Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji (2015-2017), interni projekat Instituta ekonomskih nauka, Beograd;

IPA projekat: Definisanje standarda i priprema podataka za godišnju publikaciju o SILK (engl. EU Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) indikatorima (2016), naručilac: Republički zavod za statistiku, Republika Srbija;

Procene vrednosti kapitala i akcija privrednog društva „Crvenka“ fabrika šećera Crvenka i privrednog društva Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (2016), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac: Hellenic Sugar Industry S.A.;

Procena nekretnina, postrojenja i opreme preduzeća SBB Beograd saglasno MRS 16 (2014), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac: privredno društvo SBB, Beograd;

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, evid. br. 47009, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, od 2011.;

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, od 2011.;

Macroeconomic Analysis and Empirical Evaluation of Active Labour Market Policies in Serbia (2011-2012), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac i finansijer: RRPP fond iz Friburga, Švajcarska;

Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac: Fond za zaštitu životne sredine;

Tenderska privatizacija preduzeća HI „Župa" Kruševac, (2007-2008), Institut ekonomskih nauka i EUCONS, Beograd, naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd.

Top