Dr Stevanović Slavica

Dr Stevanović Slavica

Naučni saradnik
Biografija

1. Finansijsko izveštavanje i analiza
2. Analiza novčanih tokova
3. Računovodstvo i revizija 
4. Zeleno računovodstvo

  • doktorat/doktorske 2015 / Union univerzitet, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
  • master/magistarske 2010 / Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
  • osnovne 2001 / Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

 

  • 2005 – / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije 
  • 2002 – / Institut ekonomskih nauka, Beograd 
Referentna bibliografija

 

Liquidity Profitability Trade-off: Evidence from Medium Enterprises, koautorski rad sa Jelenom Minović i Isidorom Ljumović, u časopisu Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, vol. 24, br. 2019/3, Beograd: Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Environmental and Financial Performance: Review of Selected Studies, koautorski rad sa Oliverom Jovanović i Aidom Hanić, u časopisu Economic Analysis, vol. 52, br. 2019/2, Beograd: Institut ekonomskih nauka;

Korisnost cash flow pokazatelja u kreditnoj analizi: praksa u Srbiji, autorski rad u časopisu Bankarstvo, vol. 47, br. 2018/3, Beograd: Udruženje banaka Srbije;

Illiquidity Risk of Polluting Enterprises in Serbia, koautorski rad sa Grozdanom Marinković, u međunarodnoj monografiji Sustainable Growth and Development in Small Open Economie, Budapest: Institute of World Economics - Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Science, 2018;

Financial Performances of the Serbian Enterprises Depending on the Director's Gender, koautorski rad sa Vladimirom Simovićem, u časopisu Journal of Women's Entrepreneurship and Education, br. 2017/3-4, Beograd: Institut ekonomskih nauka;

Performanse profitabilnosti srednjih preduzeća zagađivača životne sredine u Srbiji, autorski rad u časopisu Ecologica, god. 24, br. 2017/88, Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica;

Finansijsko strukturne promene privrede Srbije i zaštita poverilaca u periodu finansijske krize, autorski rad u zborniku radova Strukturne promene u Srbiji: dosadašnji rezultati i perspektive, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2015;

Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije, koautorska naučna monografija sa Sonjom Đuričin i Elenom Baranenko, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2013.

Creative Cash Flow Reporting – the Motivation and Opportunities, koautorski rad sa Grozdanom Belopavlović i Marijom Lazarević-Moravčević, u časopisu Economic Analysis, vol. 46, br. 2013/1-2, Beograd: Institut ekonomskih nauka;

Institucionalne i organizacione determinante kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja, koautorski rad sa Grozdanom Belopavlović, u časopisu Računovodstvo, god. 56, br. 2012/11-12, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije.

 

Relevantni projekti

Unapređenje računovodstvenih politika i davanje preporuka u vezi korekcija po osnovu primedbi koje su date u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. Beograd za 2018. godinu (2019), naručilac: Saobraćani institut CIP d.o.o. Beograd;

Analiza ekonomskih instrumenata za finansiranje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje (2018-2019), naručilac: Grad Novi Sad - Gradska uprava za zaštitu životne sredine;

Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama (2017-2018), naručilac: Grad Novi Sad - Gradska uprava za zaštitu životne sredine;

Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji (2016-2019), interni projekat Instituta ekonomskih nauka, Beograd;

Procene vrednosti kapitala i akcija privrednog društva „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka i privrednog društva Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (2016), naručilac: Hellenic Sugar Industry S.A.;

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, evid. br. 47009 (2011-2019), naručilac i finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015 (2011-2019), naručilac i finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;

Macroeconomic Analysis and Empirical Evaluation of Active Labour Market Policies in Serbia (2011-2012), naručilac i finansijer: RRPP fond iz Friburga, Švajcarska;

Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji (2011), naručilac: Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

 

Top