Dr Jovičić Elena

Dr Jovičić Elena

Naučni saradnik
Biografija

1. Međunarodni ekonomski odnosi
2. Međunarodna trgovina
3. Konkurentnost privrede
4. Održivi razvoj
5. Turizam

  •  osnovne 2006 / Ekonomski univerzitet u Pragu (Republika Češka), Fakultet međunarodnih odnosa
  •  master /magistarske 2009 / Ekonomski univerzitet u Pragu (Republika Češka), Fakultet međunarodnih odnosa
  • doktorat/ doktorske 2017 / Ekonomski univerzitet u Pragu (Republika Češka), Fakultet međunarodnih odnosa  

  • 2009. – danas   Institut ekonomskih nauka, Beograd
Referentna bibliografija

 

RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, PAVLOVIĆ, Dejana, JOVIČIĆ, Elena. Women Empowerment through Tourism in Serbia, Приложна психология и социална практика, Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2019, str. 19-27.

KOČOVIĆ, Milica, JOVIČIĆ, Elena, BABIĆ, Jasna. Izazovi i alternative za postizanje održivog razvoja zaštićenih područja i komonsa u Srbiji oslonjeni na finansijsku analizu i upravljačke opcije, Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 2018, Vol. 42, No. 3, str. 939-959.

JOVIČIĆ, Elena, KOČOVIĆ, Milica, Politika zaštite životne sredine u EU i Srbiji: primena ekološko-ekonomskih instrumenata, Ecologica, 2018, vol. 25, no. 89, str. 118-122.

JOVIČIĆ, Elena. Strukturne promene u okviru spoljnotrgovinske razmene prerađivačke industrije Srbije, Strukturne promene u Srbiji: dosadašnji rezultati i perspektive: tematski zbornik, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2015, str. 497-511.

JOVIČIĆ, Elena, BRANKOVIĆ, Aleksandra. Strategic framework for green growth in the selected Western Balkan countries. Toward green economy: opportunities and obstacles for Western Balkan countries. Bloomington: Xlibris Publishing, 2014, str. 75-93.

BRANKOVIĆ, Aleksandra, JOVIČIĆ, Elena. Serba`s trade within CEFTA since the outbreak of the 2008 crisis. Contemporary trends and prospects of economic recovery. Nice: CEMAFI International Association, 2014, str. 658-672.

BRANKOVIĆ, Aleksandra, BARANENKO, Elena. The integration of Western Balkan industries into the EU internal market: recent trends in the trade of manufactured goods. The Europe of tomorrow: creative, digital, integrated. Skopje: University American college, 2014, str. 355-371.

ĐURIČIN, Sonja, STEVANOVIĆ, Slavica, BARANENKO, Elena. Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije: monografija. Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2013. 195 str.

BARANENKO, Elena, STEVANOVIĆ, Slavica. Strategies for enhancing competitiveness of the economy as a way to ensure faster recovery from the crisis: the experience of the EU and Serbia. Post crisis recovery. Belgrade: Belgrade Banking Academy, 2013, str. 420-433.

BARANENKO, Elena, ĐUKIĆ, Mihajlo. Ways for enhancement of export activities. Managing structural changes: trends and requirements. Coimbra, Faculty of Economics of the University of Coimbra, 2012, str. 520-536.

 

Relevantni projekti

COST Akcija CA18215 - "China In Europe Research Network", (2019-2023), član Upravnog odbora.

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (2010-2019), br. III 47009. Naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (2010-2019), br. OI 179015. Naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, (2010). Naručilac: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo trgovine i usluga.

Survey of Serbia (2010). Naručilac: OECD.

Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju – planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja preduzeća, br. 159004, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2009). Naručilac: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Top