Departman za ekonomsku istoriju i teoriju

Članovi departmana: 

Opis ciljeva/oblasti istraživanja departmana

Departman za ekonomsku istoriju i teoriju osnovan je kao organizaciona i istraživačka celina Instituta ekonomskih nauka (IEN) koja se bavi istraživanjem procesa razvoja ekonomije i ekonomskih sistema, posmatrano u širem društvenom, političkom i kulturnom kontekstu. 

Koristeći se teorijskim dostignućima društvenih i humanističkih nauka, Departman za ekonomsku istoriju i teoriju se fokusira na istraživanje ekonomske i društvene istorije Srbije i šireg regiona, od osnivanja modernih država na ovom prostoru u 19. veku do danas

U skladu sa postavljenim ciljevima, Departman za ekonomsku istoriju i teoriju proučava ekonomske i tehnološke promene, industrijski razvoj i organizaciju proizvodnje, poljoprivrede, finansija i trgovine (na makro i mikro nivou), demografske promene i istorijsku statistiku, prateći istovremeno odgovarajuće savremene društvene i ekonomske teorije i ideje.
 
Ekspertski tim Departmana za ekonomsku istoriju i teoriju sarađuje sa drugim departmanima IEN na razvijanju zajedničkih projekata, konferencija i okruglih stolova, kao i pripremi i pisanju monografija, naučnih zbornika i pojedinačnih istraživačkih radova. Departman takođe organizuje predavanja stručnjaka raznih oblasti iz zemlje i inostranstva sa ciljem popularizacije i problematizacije tema iz ekonomske istorij

Departman za ekonomsku istoriju i teoriju
Top