COST Action CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Projektni okvir: COST Association
Period realizacije: mart 2020. – septembar 2024.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Vladimir Simović

Opis:
COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu nauke i tehnologije koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, koordiniraju na evropskom nivou. COST program finansijski podržava aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija, seminara, sastanaka radnih grupa, sastanaka upravnih odbora pojedinačnih projekata ovog programa, učešće u treninzima, letnjim školama, kao i troškove kratkih naučnih poseta.

Institut ekonomskih nauka će od juna 2020. učestvovati kao partnerska organizacija u COST Akciji CA19130 pod nazivom "Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry". Glavni cilj akcije je istraživanje mogućnosti za unapređenje transparentnosti procesa zasnovanih na veštačkoj inteligenciji u sferi Fintech-a, istraživanje transparentnih nasuprot tzv. black box modelima za podršku odlučivanju u finansijskom sektoru i transparentnost investicionih proizvoda za klijente. Zahvaljujući interdisciplinaronom pristupu, Akcija nastoji da premosti gep između akademske zajednice, industrije i javnog sektora kroz istraživanje fokusirano na inovacije.

COST Action CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry
Top