Projekti

 projekti


 

2018.
 • Ekonomska isplativosti ulaganja u tržištei industrijskog alkohola, alkoholnog sirćeta i kvasca u Srbiji
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka
 • Izrada  pripreme i realizacije procesa evaluacije i selekcije kadrova u Centru zajedničkih službi na osnovu nove organizacione strukture i opštih kriterijuma kvalitetnog radnog učinka Instituta za nuklearne nauke “Vinča” Beograd
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: Institut za nuklearne nauke “Vinča” Vinča-Beograd
 • Ekspertiza u vezi sa povratkom imovine i kapitala stečenog nacionalizacijom privrednog društva Crvena Zastava AD Vrnjačka Banja
  rukovodilac projekata: dr Božo Drašković
  naručilac: Crvena Zastava AD Vrnjačka Banja
 • Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries
  rukovodilac projekta:dr  Jovan Zubović
  naručilac. University of Illinois Chicago & Bloomberg fondacija
 • Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji
  rukovodilac projekta: dr Sonja Đuričin
  naručilac: Republički Sekretarijat za javne politike i Perform

 • Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama
  rukovodilac projekta: dr Isidora Ljumović
  naručilac: Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine
2017.
 • Godišnja evaluacija sprovođenja Nacionalne strategije za mlade
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: Ministarstvo omladine i sporta RS
 • Perform projekat "Mi smo porodica"
  rukovodilac: dr Ivana Domazet
  naručilac: Republički Sekretarijat za javne politike i Perform
 • Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Novog Sada za period 2018-2022. godina
  rukovodilac projekta: dr Jonel Subić
  naručilac: Grad Novi Sad
 • Enriching toursim offer for persons with visual impairment and blindness - VISITUS
  rukovodioci projekta: dr Jovan Zubović i dr Saša Bošnjak
  naručilac: Evropska komisija, Interreg – IPA CBC Hrvatska-Srbija
 • Strengthening the Serbian statistical system by upgrading methodologies and standards and by appliance of good practice – Development of pension expenditure projections as a share of GDP
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: GOPA Consultants, Bad Homburg, Germany
 • Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: GIZ – Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit
 • Optimizacija ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja procesom transporta sirovine – šećerne repe u Fabrici šećera „CRVENKA“ a.d. i "ŠAJKAŠKA“ a.d.
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.
 • Pružanje usluga periodičnih prezentacija makroekonomskih istraživanja
  rukovodilac projekta: dr Marko Malović
  naručilac: Narodna banka Srbije
 • Procena vrednosti kapitala Saobraćajnog instituta CIP DOO, Beograd na dan 31.12.2016. godine saglasno važećim međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima procenjivanja nekretnina
  izvršni rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Grubišić
  naručilac: Saobraćajni institut CIP DOO, Beograd

 • Analiza tržišta postprodajnih usluga
  rukovodilac projekta: dr Ivana Domazet
  naručilac: HELVETAS SWISS /Republički sekretarijat za javne politike
 • Procena vrednosti kapitala i akcija Privrednog društva „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka
 • Procena vrednosti kapitala i akcija Akcionarskog društva Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka
 • Ugovor o proceni vrednosti akcija i kapitala
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Privredni sud u Somboru
 • Stručna ekspertiza slučaj Vojvođanska banka ad Novi Sad & BDD Olimpia Invest ad Beograd
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Vojvođanska banka AD
 • Usluge izrade analize pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procene ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta kao i preporuka za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu, a u okviru projekta "Analitička podrška pregovorima sa EU", JN 16/16
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: GIZ / Kancelarija za evropske integracije
 • Definisanje standarda i priprema podataka za godišnju publikaciju o SILK indikatorima
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

 • Ekonomsko-finansijsko veštačenja po predmetu  P-295/2014  u postupku po tužbi tužioca „Hita vrijednosnica“ D.D iz Zagreba, Republika Hrvatska, protiv tuženog AD Vital Fabrika ulja i biljnih masti i tuženog Invej AD Beograd-Zemun, Republika Srbija
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Privredni sud Sombor
 • Ekonomsko-finansijsko veštačenje po predmetu  P-284/2014  u postupku po tužbi tužioca „K78 PLUS doo iz Beograda- Zemun, protiv tuženih: 1. AD Vital Fabrika ulja i biljnih masti iz Vrbasa, 2. INVEJ AD Beograd – Zemun iz Beograda, Republika Srbija
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Privredni sud Sombor
 • Study on Licenses and Permits – novembar 2013 - juna 2015.
  rukovodilac projekta: dr Sonja Đuričin
  naručilac: Panteia. Research to Progress – Netherlands
 • Procene vrednosti imovine odnosno gradjevinskog zemljišta i objekata preduzeća Profilco YU doo Zemun
  rukovodilalc projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Preduzeće za trgovinu i izradu konstrukcija PROFILCO YU doo Beograd (Zemun)
 • Poslovni plan izgradnje i rekonstrukcije objekata i instalacija javne rasvete - LED IlluMiNation rešenja
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Lokal-Dez, Obrenovac

 • Procena vrednosti imovine i kapitala „Vuk Petrol“ d.o.o., Kotor, Crna Gora
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Društvo sa ograničenom odgovornošću Vuk Petrol, Kotor, Crna Gora
 • Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme društva Telemach BH saglasno MRS -16, a na bazi podataka koji su evidentirani u poslovnim knjigama privrednog društva Telemach BH na dan procene, odnosno 28.02.2014.
  rukovodilac projekta: prof dr Božo Drašković
  naručilac: Privredno društvo Telemach d.o.o., Sarajevo, Republika Bosna i Hercegovina
 • Procena nekretnina postrojenja i opreme izvršiće se na dan 28.02.2014 godine, saglasno MRS -16, a na bazi podataka koji su evidentirani u poslovnim knjigama preduzeća SBB na dan procene, odnosno 28.02.2014. godine
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naučilac: Privredno društvo SBB, Beograd
 • Procena vrednosti nekretnina postrojenja i opreme privrednog društva SBB, Beograd saglasno zahtevima koje je postavio RATEL sa stanjem na dan 31.12.2013.
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naučilac: Privredno društvo SBB, Beograd

 • Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme društva SBB sa stanjem na dan 31.12.2011 godine
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Privredno društvo SBB, Beograd
 • Izrada ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za period 2010 - 2012. godina, za tržište Grada Beograda i tržište Republike Srbije
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije
 • Valorizacija i optimizacija radnih procesa JKP "Javno osvetljenje" Beograd
  korukovodioci projekta: dr Ivan Stošić i prof. dr Dejan Erić
  naručilac: JKP "Javno osvetljenje", Beograd

 • Izrada studije opravdanosti za izgradnju energetskog objekta, skladište tečnih naftnih derivata, koji se sastoji od četiri nadzemna rezervoara u okviru poslovnog kompleksa privrednog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. „VML“ Beograd, Jakovo
  rukovodilac dr Ivan Stošić
  naručilac: „AURORA GREEN“ d.o.o Beograd

 • Istraživanje i razvoj u oblasti izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 • Analiza stanja na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicma pretežno hrane, pića i duvana u prodajnim objektima tipa samousluga, supermarketa, diskonta i hipermarketa u Srbiji i Beogradu u periodu 2008-2010. godine
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije
 • Tržište oglašavanja Srbije
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Superveštačenje u sporu "Menadžer" d.o.o. iz Beograda GP Kompanija „Štamparija Borba" AD Beograd
  rukovodioci projekta: dr Božo Drašković i dr Ivan Stošić
  naručilac: Privredni sud u Beogradu
 • Program privatizacije i restrukturiranja DP "21. oktobar" Kragujevac- Aneks osnovnog ugovora
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Program privatizacije i restrukturiranja Kolubara usluge- Aneks osnovnog ugovora
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Program privatizacije i restrukturiranja AD Holding Industrija kablova Jagodina - Aneks osnovnog ugovora
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Serbia District Heating Financial Analysis
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: International Resources Group, (IRG) Washington, za projekat "E&E Regional Energy Security and Market Development“
 • Analiza postojećeg stanja i predlog strategije razvoja JKP "Javno osvetljenje" Beograd
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručila: JKP "Javno osvetljenje", Beograd
 • Analiza postojećeg stanja i predlog strategije razvoja Privrednog društva za izgradnju elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja" d.o.o.
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Privredno društvo za izgradnju elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja" d.o.o., Beograd
 • Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Fond za zaštitu životne sredine

 • Studija o mogućnostima izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije

 • Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
  - II faza: Analiza strukture relevantnog tržišta usluga prekograničnog brzog transfera novca fizičkim licima bez otvaranja računa u Republici Srbiji
  rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
  - I faza: Utvrđivanje vrsta i karakteristika usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
  rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Istraživanje mogućnosti plasmana kompanije "Siemens" na tržištu Srbije - po osnovnim programima
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: "Siemens" d.o.o., Beograd
 • Annual Report 2009 on European SMEs (The SME Annual Report 2009 plus the SBA country fact sheets)
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: International Network for SME Studied - INSMES i EIM Business & Policy Research
 • Izveštaj o proceni građevinskog objekta hotela "Nobel" u ul. Andrićev venac br. 10 u Beogradu
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: "Bart&Co"
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća "Tri grozda" a.d.
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

 • Pružanje stručnih usluga - primena istraživanja u društveno-ekonomskoj oblasti
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Eić
  naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbija
 • Izrada i javna rasprava Nacrta zakona o sportu
  rukovodilac projekta: dr Goran Andjelić
  naručilac: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbija
 • Procena vrednosti imovine i kapitala "Zeleni talas" d.o.o., Beograd
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: "Zeleni talas" d.o.o. , Beograd
 • Studija izvodljivosti za izgradnju turističko-apartmanskog kompleksa "Treska" na Kopaoniku
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Anavi", Beograd
 • Pružanje konsultantskih usluga za grupu preduzeća iz grupe 76 i 78
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije

 • Strategija razvoja turizma grada Beograda
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, Beograd
 • HI "Župa" Kruševac - Tenderska privatizacija preduzeća
  rukovodilac projekta: mr Jovan Zubović
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti i program privatizacije veterinarskih stanica Južne Srbije
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Analiza stanja tržišta nespecijalizovane prodaje na malo, pretežno hrane, duvana i pića (delatnost 52100) u Beogradu i Srbiji
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Strategija unapređenja finansijskog stanja i poslovanja preduzeća "Progetti" - Vladimirci
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Progetti" d.o.o., Vladimirci
 • Istraživanja mogućnosti prodaje napitka Chino
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Xemi Trade Ltd, Cyprus
 • Predlog nove organizacije poslovnog sistema "Telefonija" i prilagođavanje strategije novom poslovnom okruženju
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Telefonija" a.d., Beograd
 • Strategija razvoja preduzeća "ZIMPA" Ub u okviru "Galeb Group-e"
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Preduzeće za izradu metalnih proizvoda "Zimpa", Ub
 • Konsultantske usluge koje se odnose na pripremu i sprovođenje prodaje kapitala metodom javnog tendera preduzeća "Kolubara usluge" d.o.o. Lazarevac
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

 • Procena vrednosti nekretnina - građevinskih objekata
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: PIK "Moravica ad Stara Moravica"
 • Procena vrednosti imovine
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: "Kikindski mlin", Kikinda
 • Procena vrednosti imovine i kapitala Instituta za kukuruz Zemun polje
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Institut za kukuruz Zemun polje, Beograd
 • Modernizacija organizacije Bomex Groupe
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Bomex Group", Beograd
 • Procena privatizacije kroz restrukturiranje AD Holding Industrija kablova Jagodina
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti kapitala kapitala preduzeća "Simpen"
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Kompanija "Simpo" ad, Vranje

 • Projekat privatizacije kroz restrukturiranje DP "21. oktobar" Kragujevac
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Studija uticaja na zaposlenost i socijalnim pitanjima u RTB Bor,
  Projekat restrukturiranja RTB Bor

  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti osnovnih sredstava - primena međunarodnih računovodstvenih standarda
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Kompanija "SIMPO" ad, Vranje
 • Uticaj monetarne politike narodne banke Srbije na vrednost akcija banaka, sa posebnim osvrtom na vrednost akcija Atlas banke
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: "Atlas banka" a.d., Beograd
 • Ekspertize i utvrđivanje vlasničke strukture kapitala "Hidrotehnika" d.o.o. Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: "Hidrotehnika" d.o.o., Beograd
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća "Farmaprom" d.o.o., Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Zavod za zdravstvenu zaštitu ŽTP, Beograd
 • Procena vrednosti imovine kapitala Fonda Ineks-Intereksport, Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Fond Ineks-Intereksport, Beograd
 • Procena vrednosti imovine kapitala Luke Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Luka Beograd, Beograd

 • Program restrukturiranja DOO "Porcelan - Zaječar", Zaječar
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

 • Etnocentrizam potrošača u proceni stranih i domaćih brendova - Studija o potrošačima u Jugoistočnoj Evropi
  naručilac: SNF Fondacija za istraživanje u oblasti ekonomije i poslovne administracije, Bergen i Norveško naučno društvo, Oslo
 • Procena i program privatizacije GP "Crna Trava" Vlasotince
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije DP "Graničar" Vršac
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije DP "7. jul", Šabac
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije DP "Gaj tapetarija " Zemun
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije DP KTK "Koža" Zaječar
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije DP "Besko" Vlasotince
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije DP "Progres" Svrljig
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije a.d. "Sloga" Kanjiža
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije a.d. "Severtrans" Sombor
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije a.d. "Moda" Loznica
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije a.d. "Sloga" Beograd
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije d.d. "Minerva" Subotica
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena i program privatizacije d.o.o. "Magalit-šumnik" Raška
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

 • Prilog izradi studijeza ubrzavanje pridruživanja SR Jugoslavije Evropskoj uniji
  stručni tim: Stojan Stamenković, dr Davor Savin, dr Miladin Kovačević i mr Gordana Vukotić-Cotič
 • OECD Savezna Republika Jugoslavija ekonomski izveštaj 2002
 • Procena vrednosti imovine JKP "10. oktobar" Barajevo
  naručilac: JKP "10. oktobar", Barajevo
 • Procena vrednosti kapitala "DMD Sistem" a.d. Beograd
  naručilac: "DMD Sistem" a.d., Beograd
 • Procena vrednosti nepokretnosti "Boeobanka" a.d. Beograd
  naručilac: Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka
 • Procena vrednosti nepokretnosti "Jugobanka" a.d. Beograd
  naručilac: Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka
 • Procena vrednosti stanova "Beobanka" a.d. Beograd
  naručilac: Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka
 • Procena vrednosti opreme sušare preduzeća "MCM" d.o.o. Martanoš
  naručilac: "MCM" d.o.o., Martanoš
 • Program aukcijske privatizacije "Tehnoservis" a.d. Beograd
  naručilac: "Tehnoservis" a.d., Beograd
 • Edukativni seminar - preduzetničko osposobljavanje
  naručilac: "GEA-COLLEGE", Slovenija
 • Strategija industrijskog razvoja Srbije do 2010. godine
  naručilac: Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd

 • Procena vrednosti imovine ZZ "Poljoprom" Bor
  naručilac: ZZ "Poljoprom", Bor
 • Procena vrednosti imovine PP "Geoinženjering" Sopot
  naručilac: PP "Geoinženjering", Sopot
 • Effects of Consumer Anymosity and Ethnocentrism in Evaluation of Foreign v. s. Domestic Brands – A Study of Consumer Behaviour in South Eastern Europe
  naručilac: SNF, Oslo, Norway
 • Procena vrednosti objekata benzinske pumpe
  naručilac: "Porta", Stepojevac

 • Procena vrednosti kapitala imovine EI "Elkom" Zemun
  naručilac: EI "Elkom", Zemun
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća "Uniprom" Novi Pazar
  naručilac: DTP "Uniprom" Novi Pazar
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća "Sloboda", Novi Pazar
  naručilac: Preduzeće "Sloboda", Novi Pazar
 • Procena vrednosti kapitala imovine holding preduzeća "Kraljevo invest" DD, Kraljevo
  naručilac: Holding preduzeće "Kraljevo invest" DD, Kraljevo
 • Procena vrednosti kapitala DD "Inex Loris" Beograd
  naručilac: DD "Inex Loris" Beograd
 • Procena vrednosti kapitala i imovine DP "Slemen", Soko Banja
  naručilac: DP "Slemen", Soko Banja
 • Procena vrednosti kapitala imovine DP "City center", Kraljevo
  naručilac: DP "City center" Kraljevo
 • Procena vrednosti kapitala Instituta za kukuruz, Zemun polje
  naručilac: Institut za kukuruz, Zemun polje
 • Program integralnog razvoja Durmitorskog područja
  naručilac: Republički sekretarijat za razvoj Crne Gore
 • Analiza finansijskog poslovanja i ekonomskog položaja DP Cementara "Kosjerić"
  naručilac: DP Cementara "Kosjerić", Kosjerić

 • Modernizacija sistema statističkih podataka za iskazivanje celokupnog turističkog prometa i turističke potrošnje u Crnoj Gori
  naručilac: Ministarstvo za turizam vlade Republike Crne Gore
 • Procena vrednosti kapitala i imovine DD "Napredak" , Plandište
  naručilac: DD "Napredak", Plandište
 • Izrada mini mlekare u Boanu
  naručilac: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vlade Republike Crne Gore
 • Modernizacija sistema statističkih podataka za iskazivanje celokupnog turističkog prometa i turističke potražnje u Crnoj Gori
  naručilac: Ministarstvo za turizam vlade Republike Crne Gore
 • Program integralnog razvoja područja Prokletija
  naručilac: Ministarstvo za turizam vlade Republike Crne Gore
 • Procena vrednosti kapitala imovine PUDS "Sokogradnja" Sokobanja
  naručilac: PUDS "Sokogradnja", Sokobanja
 • Ocena stanja i očekivanih ekonomskih kretanja u SR Jugoslaviji i međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike NIS-a (za period 1999-2001)
  naručilac: NIS, Novi Sad
 • Procena vrednosti kapitala i imovine DD "Begej" Zrenjanin
  naručilac: DD "Begej", Zrenjanin
 • Kako privući strani kapital u privredu Jugoslavije
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd

 • Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite prirodnog kapitala
  naručilac: Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije
 • Procena turističkog prometa u Crnoj Gori - sa posebnim osvrtom na ekonomske efekte
  naručilac: Ministarstvo za turizam Crne Gore
 • Predlog makroekonomskih mjera za dinamiziranje turizma u sezoni 1998
  naručilac: Ministarstvo za turizam Crne Gore i IEN
 • Makroekonomske mere za podršku turističke privrede u 1998.
  naručilac: Ministarstvo za turizam Vlade Republike Crne Gore
 • Strategija održivog razvoja Srbije
  naručilac: Ministarstvo za zaštitu životne sredine R Srbije
 • Mere socijalne politike u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
  naručilac: Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Beograd
 • Aktuelna ekonomska kretanja u zemlji
  naručilac: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
 • Procena vrednosti kapitala i imovine d.d. "Planteks" Plandište
  naručilac: "Planteks" d.d. , Plandište
 • Program segmentacije HTP "Budvanska rivijera" s elementima programa razvoja
  naručilac: HTP "Budvanska rivijera", Budva
 • Naučno-stručni skup: "Perspektive i mogućnost uključivanja SRJ u mehanizme i projekte SECI i druge projekte regionalne saradnje"
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu

 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede
  naručilac: Savezno ministarstvo za finansije
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede
  naručilac: Savezna vlada
 • Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite prirodnog kapitala glava XVII Fond za ekologiju
  naručilac: Vlada Republike Srbije
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, studija, Spoljnotrgovinski tokovi u tranzitivnom periodu,
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd
 • Strategija daljeg razvoja informatike u SRJ
  naručilac: Savezna vlada, Savezno ministarstvo za razvoj nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za informatiku
 • Strategija daljeg razvoja informatike u SRJ, Beograd
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za informatiku
 • Uslovi i pretpostavke daljeg razvoja turizma u Srbiji i njegovog plasmana na domaćem i inostranom tržištu
  naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
 • Polazne osnove i koncept održivog i integralnog razvoja turizma na području Sokobanje
  naručilac: Skupština opštine Sokobanja
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, treća faza istraživanja
  naručilac: Savezno ministarstvo za finansije, Beograd
 • Razvojno-promotivni centar Boan
  naručilac: Centar za razvoj Durmitorskog područja, Sekretarijat za razvoj Republike Crne Gore
 • Scenario održivog razvoja – skica za regionalni projekat Ekološko restruktuiranje crnogorske obale
  naručilac: CANU, Institut za biologiju mora
 • Izrada programa ozdravljenja preduzeća "Omorika komerc", Berane
  naručilac: SO Berane
 • Procena vrednosti: građevinskog zemljišta u Bečićima, Žute kuće, kao i definisanje poslovne politike opštine Budva
  naručilac: SO Budva
 • Revizije studije - analiza mogućih rešenja i statusa vojno-dohodovnih ustanova sa ponudama odgovarajućih rešenja
  naručilac: Savezno ministarstvo za odbranu
 • Svojinska i organizaciona transformacija preduzeća fabrika papira "Beranka" iz Berana
  naručilac: Fabrika papira "Beranka", Berane
 • Efektivna zaštita jugoslovenske industrije
  naručilac: Savezno ministarstvo za finansije
 • Procena vrednosti izvršenih radova, prethodnih ulaganja i instalirane opreme u sklopu izrade zaokruženog sistema kablovske televizije na području opštine Budva
  naručilac: SO Budva, Budva
 • Valorizacija vrednosti građevinskog zemljišta na lokaciji Sveti Stefan – šume
  naručilac: SO Budva, Budva
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd
 • Utvrđivanje troškova za naknadu na uređenju gradskog građevinskog zemljišta u Budvi
  naručilac: SO Budva, Budva
 • O ekonomskoj opravdanosti ulaganja u proizvodnju kozmetičko-toaletnih preparata
  naručilac: SO Sokobanja, Sokobanja
 • Procena štete i izgubljene dobiti po osnovu nenaplaćenog deviznog potraživanja
  naručilac: "Komeks-eksport-import", Novi Beograd

 • Strategija razvoja turizma Crne Gore
  naručilac: Ministarstvo za turizam Crne Gore
 • Pregled i ocena carinske i necarinske zaštite
  naručilac: Narodna banka Jugoslavije
 • Food processing industry in FRJ
  naručilac: INDOSUEZ BANK, London
 • Proizvodnja vlakana po visokoprinosnim tehnologijama TMP ili CTNP
  naručilac: Fabrika papira "Beranka", Berane
 • Program ozdravljenja preduzeća Omorika komerc, Berane
  naručilac: Preduzeće "Omorika komerc", Berane
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede
  naručilac: Savezna vlada
 • Regionalno preusmerenje spoljne trgovine u periodu ekonomskih sankcija, u studiji Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenskog izvoza
  naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Berane – integralni razvoj
  naručilac: SO Berane
 • Makroekonomska politika i zaštita životne sredine, u studiji Ekonomski aspekti vrednovanja i zaštite životne sredine
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd
 • Vrednovanje prirodne baštine
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd
 • Osnovni elementi promena naučno-tehnološke strategije i politike Srbije, druga faza Naučnoistraživački rad i konkurentnost jugoslovenske privrede, separat u okviru projekta
  naručilac: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije
 • Procena vrednosti kapitala Fabrike papira Beranka - Berane
  naručilac: Fabrika papira Beranka, Berane
 • Procena vrednosti kapitala fabrike papira u Beranima
  naručilac: Skupština opštine Berane
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede (druga faza), Konkurentnost jugoslovenske nacionalne privrede u promenjenoj trgovinskoj i tehnološkoj konstelaciji, poglavlje u okviru studije
  naručilac: Savezno ministarstvo trgovine, Beograd
 • Efektivna zaštita i konkurentnost jugoslovenske privrede, I, II i III godina, IEN
  naručilac: Savezno Ministarstvo za spoljnu trgovinu
 • Pregled i ocena carinske i vancarinske zaštite-potrebe i mogućnosti liberalizacije
  naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd
 • Mogućnosti za obezbeđivanje obrtnih sredstava iz domaćih izvora
  naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd
 • Mogućnosti za obezbeđenje obrtnih sredstava iz domaćih izvora i pregled i ocena carinske i vancarinske zaštite-potrebe i mogućnosti liberalizacije
  naručilac: Maksi marketing, Beograd
 • Nagrađivanje radnika u tržišnim uslovima privređivanja
  naručilac: DD Metal, Beograd Fabrika za proizvodnju, montažu i projektovanje metalskih i građevinskih konstrukcija
 • Investicioni elaborat pogona za proizvodnju vlakana za papir visokoprinosnim tehnologijama TMP i CTMP
  naručilac: Fabrika papira "Beranka", Berane
 • Međunarodni seminar: "Finansiranje poljoprivrede u tržišnim privredama"
  naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Beograd, "Soja protein", Bečej, Vojvođanska banka a.d., Beograd, Savezna direkcija za robne rezerve, Beograd
 • Kompjuterizacija knjižnog fonda od 40.000 knjiga u biblioteci NBJ
  naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd
 • Međunarodni seminar: "Finansiranje poljoprivrede u tržišnim privredama"
  naručilac: "Beobanka" a.d., Beograd
 • Međunarodni seminar: "Obučavanje kadrova iz Jugoslavije u oblasti poslovanja sa Evropskom unijom"
  naručilac: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Beograd, Tržište novca a.d. Beograd, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 • Ocena stanja i očekivanih ekonomskih kretanja u SRJ i međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike NIS-a za period 1996-1998.
  naručilac: NIS, Novi Sad

 • Program razvoja spoljnotrgovinske razmene Crne Gore
  naručilac: Ministarstvo za trgovinu Republike Crne Gore
 • Deformacije monetarnih tokova i pravci usavršavanja monetarno-finansijskog upravljanja, glava VIII. Finansijska tržišta, oživljavanje funkcija hartija od vrednosti mogućnost delovanja na otklanjanje deformacija u monetarnim tokovima
  naručilac: Narodna banka Jugoslavije, Beograd
 • Program transformacije i razvoja JP PTT saobraćaja "Srbija", deo III projekta, Socijalna politika u PTT sistemu
  naručilac: JP PTT
 • Identifikacija glavnih pravaca dosadašnje transformacije, ocena uspostavljenih vlasničkih odnosa i utvrđivanje optimalnih rešenja i modela dalje transformacije HTP Budvanska rivijera DD, Budva
  naručilac: HTP Budvanska rivijera, Budva
 • Reaktiviranje Fabrike papira u Beranama. Prva faza – Aktiviranje papir mašine PM-1
  naručilac: Fabrika papira, Berane
 • Osnovni elementi promena naučno-tehnološke strategije i politike Srbije, prva faza Implikacije objedinjavanja naučno-tehnološke politike i unifikacije unutar EU, separat u okviru projekta
  naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
 • Osnovni elementi promena naučno-tehnološke strategije i politike Srbije, prva faza Informacione tehnologije i jugoslovenska privreda, separat u okviru projekta
  naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

 • Organizaciono-upravljačka struktura preduzeća DP Borba-plasman - Beograd
  naručilac: DP Borba-plasman, Beograd
 • Program razvoja HTP "Budvanska rivijera"
  naručilac: Budvanska rivijera, Budva
 • Bjelasica i Komovi – integralni razvoj, Projekat objavljen u knjizi
  naručilac: "WDV Montenegro", Berane
 • Strategija povratka Jugoslavije na svetsko tržište, knjiga Revitalizacija turističke ponude Jugoslavije, separat
  naručilac: Turistički savez SRJ
 • Program ekonomskog oporavka Jugoslavije – privredni sistem i mere u 1994. god.
  naručilac: Vlada Republike Srbije, Beograd
 • Ocena kretanja u SRJ u međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja poslovne politike naftne industrije Srbije
  naručilac: NIS, Novi Sad
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća PTP Sinjavina – Šavnik
  naručilac: PTP Sinjavina, Šavnik
 • Program vlasničke, statusne i organizacione transformacije DP Plantaže, Podgorica
  naručilac: DP Plantaže, Podgorica
 • Program vlasničke, statusne i organizacione transformacije PTK Nikšić, Nikšić
  naručilac: PTK Nikšić, Nikšić

 • Tržišna valorizacija potencijala i program revitalizacije zdravstvenog turizma na području Sokobanje
  naručilac: SO Sokobanja
 • Ocena kretanja u SRJ i međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike naftne industrije Srbije
  naručilac: NIS, Novi Sad
 • Osnovi ekonomski održive socijalne politike SR Jugoslavije
  naručilac: Savezna vlada
 • Elaborat o politici ekonomskih odnosa SRJ sa svojim relevantnim okruženjem a u prvom redu sa EZ, EFTA i balkanskim zemljama
  naručilac: Savezno Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, Beograd
 • Socijalni program – instrumentalizacija i zakonska regulativa
  naručilac: Republička vlada Srbije
 • Podstrategija socijalnih transfera i razvoj ljudskih resursa u funkciji
  naručilac: Republička vlada Srbije
 • Strategija spoljne trgovine SR Jugoslavije, Beograd
  Ocena kretanja u SR Jugoslaviji u međunarodnom okruženju sa stanovišta položaja i poslovne politike naftne industrije Srbije
  naručilac: NIS, Novi Sad
 • Investicioni program za nabavku pristanišne pretovarne mehanizacije uz korišćenje podsticajnih sredstava SR Srbije
  naručilac: Privredna komora Srbije, Beograd
 • Povratak Jugoslavije na svetska tržišta
  naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

 • Tržište rada i nezaposlenost: ekonomska teorija i institucionalne osnove
  naručilac: Zajednica za zapošljavanje
 • Vrednovanje prirodnih resursa i reforma svojinskih odnosa
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Marketing strategija PKB Holding korporacije u funkciji ostvarivanja konkurentnosti na tržištu
  naručilac: "PKB", Beograd
 • Kvalitet životne sredine i kvalitet života
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Konstituisanje sistema poslovanja rezervnim delovima i repromaterijalima u elektroprivredi Srbije
  naručilac: EPS Srbije
 • Komparativna analiza ekonomskog programa političkih stranaka u SR Jugoslaviji
  naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Socijalne institucije, regionalni razvoj i ustavne promene
  naručilac: Savezna vlada
 • Program integralnog razvoja Durmitorskog područja
  naručilac: Centar za razvoj Durmitorskog područja, Savezni zavod za statistiku
 • Bela knjiga Crne Gore o odnosima sa EZ i uključivanje u objedinjeni ekonomski prostor, EZ i EFTA, poglavlja
  -   Standardizacija u Evropi i uključivanje Crne Gore
  -   Informaciono tržište Evrope i uslovi za uključenje Crne Gore
  naručilac:  Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Bela knjiga Crne Gore – prilagođavanje crnogorske privrede evropskom ekonomskom području
  naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd

 • Empirijska analiza siromaštva u Jugoslaviji
  naručilac: Savezna vlada
 • Metodologija procene vrednosti preduzeća
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Integralno tržište i funkcionalna raspodela dohotka
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Dinamički pristup procesu urbanizacije
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Sistem finansiranja komunalne infrastrukture u funkciji usmeravanja tokova urbanizma
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Značaj savremene države u formulisanju i realizaciji razvojnih ciljeva: iskustvo SR i DR Nemačke
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Pilot Study od Effective Protection of the Yugoslav Economy
  naručilac: Savezna vlada
 • Međuzavisnost tehnoloških i strukturnih promena i zaposlenosti u Jugoslaviji
  naručilac: SIZ - zapošljavanja
 • Specijalizovani sistem informacija za oblast naučne i tehnološke politike (SINTEP)
  naručilac: Republički fond za naučni rad
 • Prestruktuiranje BIGZ-a
  naručilac: BIGZ
 • Marketing strategije PKB Holding korporacije u funkciji ostvarivanja konkurentnosti na tržištu
  naručilac: Evropski centar za međunarodno poslovanje i marketing

 • Investicioni program za proizvodnju sportske odeće u pogonu "Titel" u Titelu
  naručilac: TIZ "Zemun"
 • Razvoj komunalnih delatnosti u Beogradu
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Integrisanost privrede Kosova u svetsku privredu
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Društveno-ekonomski razvoj SAP Kosova sa posebnim osvrtom na korišćenje kapaciteta u industriji
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Struktura proizvodnih činilaca: proizvodna funkcija privreda Kosova, Srbije i Jugoslavije
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Stanje i pravci promena strukture privrede SAP Kosova (sinteza)
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Efekat tehničko-tehnoloških inovacija na dohodak poljoprivrede
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Ekonomski razvoj i zaštita životne sredine
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Osnove politike revitalizacije i restruktuiranja poljoprivrede
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd

 • Model za testiranje mera razvojne i tekuće ekonomske politike SR Srbije
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Kvantifikacija tendencija raspodele društvenog proizvoda između republika i pokrajina od 1952. do 1987. god.
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Projekcije razvoja i strukturnih promena Jugoslavije do 2000. god.
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Ekonometrijska analiza proizvodne i investicione aktivnosti jugoslovenske privrede: 1967-1986.
  rukovodilac projekta: Milica Bisić
  naručilac: Savezna vlada
 • Sektorski i regionalni odnosi razmene
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Uporedna analiza efikasnosti kosovske privrede
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Struktura i efikasnost investicija Kosova, Srbije i Jugoslavije
  naručilac: Savezna vlada
 • Položaj privrede Kosova i stepen njene integrisanosti u jugoslovensku i svetsku privredu
  naručilac: Savezna vlada
 • Metodologija za izbor indikatora društvenog razvoja
  naručilac: Savezna vlada
 • Pristup industrijskih proizvoda zemalja u razvoju tržištu EEZ
  naručilac: Savezna vlada
 • Sistematizacija i vrednovanje radnih mesta u RO Komgrap
  naručilac: RO Komgrap

 • Predinvesticiona studija izgradnje fabrike mašina, alata i delova u Alibunaru
  naručilac: Opština Alibunar
 • Ekonomski aspekti društvenih delatnosti
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Utvrđivanje stepena i strukture razvijenosti beogradskih opština sa posebnim osvrtom na razvoj Barajeva, Sopota i Grocke
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Osnove daljeg preobražaja usmerenog obrazovanja u Beogradu
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Fleksibilni proizvodni sistemi (FPS) u metaloprerađivačkoj industriji Beograda
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Funkcija zemljišne rente u razvoju Beograda
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Regionalni aspekti organizacionih promena u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Savezna vlada
 • Savremena svetska iskustva u razvoju obrazovanja za potrebe privrednog i tehnološkog obrazovanja
  naručilac: Savezna vlada
 • Jugoslavija, republike i pokrajine u kontekstu međunarodnih komplikacija
  naručilac: Savezna vlada
 • Regionalna iskorišćenost proizvodnih faktora u industriji
  naručilac: Savezna vlada
 • Instituciona aktivnost u Jugoslaviji
  naručilac: Savezna vlada
 • Osnove daljeg preobražaja usmerenog obrazovanja u Beogradu
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Uloga ljudskog faktora u privrednom i tehnološkom razvoju danas
  naručilac: Savezna Vlada Jugoslavije

 • Nužne promene privredno-sistemskih struktura u okviru projekta Problemi razvoja Beograda
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Svetske cene, spoljni kriterijumi investicione politike i sistem evaluacije investicionih projekata
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Promene socio-ekonomske strukture u razvoju Beograda
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Obuhvatanje zemljišne rente – inostrana iskustva
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Mehanizmi regionalnog prelivanja dohotka na jedinstvenom jugoslovenskom tržištu i njihovi efekti na materijalni položaj i mogućnosti razvoja SR i SAP
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Razvoj izvoznih mogućnosti privrede Beograda i njene uvozne zavisnosti
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Savremena svetska iskustva u razvoju obrazovanja za potrebe privrednog i tehnološkog razvoja
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Najnovije tendencije u kretanju direktnih investicija
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Važnost paritetnih odnosa domaćih i inostranih cena, uloga deviznog kursa
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Uloga zaštitne politike u otklanjanju dispariteta domaćih i inostranih cena
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Reforma GATT-a i ostvarenje NMEP-a, implikacije na položaj Jugoslavije i SR Srbije
  naručilac: Republički zavod za plan
 • Efektivna zaštitna politika sa akcentom na carinsku zaštitu
  naručilac: Savezna vlada
 • Privredno-sistemski položaj i organizovanje komunalnih delatnosti u Beogradu u okviru projekta Problemi razvoja Beograda
  naručilac: Privredna komora Beograda

 • Investicioni program preorijentacije proizvodnog programa i proširenje proizvodnih kapaciteta Fabrike procesne opreme i mašinogradnje u Prizrenu
  naručilac: FRO-Prizren
 • Globalna efikasnost jugoslovenske privrede sa posebnim osvrtom na privredu SR Srbije
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Regionalne diferencijacije u procesu posleratne industrijalizacije
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Razvijenost jugoslovenskih republika i pokrajina od 1950. do 1984. god.
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Zakon o vrednosti u međunarodnim ekonomskim odnosima i priroda robne proizvodnje u Jugoslaviji
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Revalorizacija zaliha i fiktivna komponenta akumulacije i društvenog proizvoda
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Osnovne tendencije, rezultati i problemi proteklog razvoja
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Ekonomski deo investicionog elaborata za izgradnju centra za genetsko inženjerstvo u Beogradu
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Obračun kamate u inflacionim uslovima
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Uklapanje slobodne i trgovačke carinske zone u strateške pravce razvoja privrede SR Srbije
  naručilac: Republički zavod za plan

 • Uslovi, mogućnosti i pravci dugoročnog razvoja Beograda
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Privredna komora Beograda
 • Međunarodni koncerni i nova struktura svetske kapitalističke privrede
  naručilac: Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Investicioni program izgradnje Fabrike klima-ventilacionih uređaja u Brzoj Palanci – SO Kladovo
  naručilac: Fabrika ventilacionih uređaja, Brza Palanka
 • Stabilizaciona obeležja fiskalne politike u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Uslovi, mogućnosti i pretpostavke razvoja jugoslovenske privrede za period 1986-1990.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Društvena svojina i strategija razvoja regiona
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd
 • Studija mogućnosti obezbeđivanja radnika za rad u OOUR Ibarskih rudnika uglja Baljevac
  naručilac: OOUR Ibarski rudnici, Baljevac
 • Projekcije usmerenog obrazovanja u Beogradu od 1986-1990.
  naručilac: Osnovna zajednica nauke, Beograd

 • Stanovništvo, zaposlenost i kadrovi na području Beograda
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Razvoj vanprivrednih delatnosti na području Beograda
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Osnovni faktori inflacije u Jugoslaviji
  naručilac: Republička zajednica nauke SR Srbije
 • Građevinarstvo Beograda i mogući pravci njegovog budućeg razvoja
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Razvijenost beogradskih opština
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograd
 • Mogućnosti, osnovni pravci i projekcije razvoja beogradske industrije
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograd
 • Problemi, potrebe i mogućnosti razvoja trgovine u Beogradu
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograd
 • Regionalni aspekti integracionih i dezintegracionih procesa u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Pravci i dinamika uključivanja Jugoslavije u programe modernizacije i razvoja evropskih kopnenih saobraćajnica
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Institucionalni činioci razvojne strategije i njihovi društveni koreni
  naručilac: Savezni zavod za plan
 • Zanatstvo i mala privreda Beograda – mogućnosti i pravci razvoja do 2000. god.
  naručilac: Privredna komora Beograda
 • Perspektive razvoja i organizacije proizvodnje alatnih mašina u Beogradu i užoj Srbiji
  naručilac: SOUR Industrija mašina "Ivo Lola Ribar" i Beogradska zajednica nauke i Privredna komora

 • Neke varijante modelskih projekcija privrednog razvoja SAP Kosovo do 2000. god.
  naručilac: Pokrajinski zavod za društveno planiranje SAP Kosova, Priština
 • Projekcije privrednog razvoja Beograda do 1990. i 2000. god. Rezultati primene modela
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda
 • Sistem osposobljavanja i razvoja naučnoistraživačkih kadrova Beograda za period do 1990. god.
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Beograd
 • Investicioni program za izgradnju kompostare i proizvodnju šampinjona u Surdulici
  naručilac: PPRO "Vlasina-produkt", OOUR "Bilje-produkt", Surdulica
 • Investicioni program izgradnje fabrike za proizvodnju aksijelnih i krovnih ventilatora i ventilacionih ventila u Lipljanu
  naručilac: OOUR "Termovent", RO "14. Decembar" Beograd
 • Investicioni program izgradnje fabrike za proizvodnju lamelnih razmenjivača toplote u Orahovcu - Ekonomski deo
  naručilac: OOUR "Termovent" RO "14. Decembar", Beograd

 • Funkcionisanje sistema društvenog planiranja - Kritička analiza sistemskih rešenja i predlozi njihovih izmena
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Ekonomska dejstva zaštitne politike u Jugoslaviji
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Društveno-ekonomski odnosi i materijalni položaj nauke u Beogradu
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda
 • Modelske projekcije privrednog razvoja SAP Vojvodine do 2000. god.
  naručilac: Pokrajinski zavod za društveno planiranje, Novi Sad
 • Privredni razvoj i kadrovi Jugoslavije do 2000. god. - Primena makroekonomskog modela
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Privredni razvoj i kadrovi Beograda do 1990. i 2000. god, makroekonomski model - Ocena modelskih parametara
  naručilac: Gradska SIZ usmerenog obrazovanja, Osnovna zajednica nauke Beograda, Beograd
 • Ekonomski deo investicionog programa izgradnje rudnika uglja “Kovin” Južni Banat - Sistem podvodne eksploatacije
  naručilac: "Hidrobiro", Novi Sad
 • Pravci dugoročnog razvoja obrazovanja u Beogradu
  naručilac: Gradska SIZ usmerenog obrazovanja, Osnovna zajednica nauke Beograda
 • Projekcije privrednog razvoja Beograda do 1990. i 2000. god. Konstrukcija makroekonomskog modela. Ocena modelskih parametara
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda
 • Sistem finansiranja izgradnje elektroenergetskih kapaciteta
  naručilac: Zajednica jugoslovenske elektroprivrede – JUGEL, Beograd
 • Varijante modelskih projekcija do 2000. god.
  naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Investicioni program izgradnje fabrike termotehničke opreme u Medveđi - Ekonomski deo
  naručilac: MIP RO "14 Decembar" OOUR "Termovent", Beograd

 • Predlozi odgovarajućih sistemskih i drugih mera u cilju usklađivanja uslova privređivanja saobraćajnih grana u srednjoročnom društvenom planu Jugoslavije od 1981-1985. god.
  naručilac: Savezni komitet za saobraćaj i veze, Zajednica jugoslovenskih železnica, Beograd
 • Potrošne funkcije za Jugoslaviju 1952-1978.
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Simulacioni modeli mogućnosti eksperimentalne provere sistemskih rešenja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Zašto je došlo do odstupanja monetarno-kreditnog regulisanja od utvrđenih načela monetarno-kreditnog sistema
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Uzroci pogoršanja trgovinskog deficita SR Srbije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Stabilizacija i razvoj Jugoslavije do 1985.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Osnovni elementi društveno-ekonomskih odnosa u društvenim delatnostima sa posebnim osvrtom na obrazovanje
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Neki uzroci nesklada između raspoloživih kadrova i potrebe za njima
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Mehanizam širenja tehničko-tehnološkog progresa i njihov efekat na dohodak poljoprivrede
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Izvori i metodi finansiranja investicija u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Privreda Jugoslavije u 1981. god. - Problemi, uzroci, program akcija
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Privredni razvoj Jugoslavije do 2000. god. - Makroekonomski model projekcije
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Sistem društvenog planiranja u privrednom sistemu SFR Jugoslavije. Stanje, problemi, rešenja
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd
 • Privredni razvoj i kadrovi Jugoslavije do 2000. god. - Makroekonomski projekcioni model i ocena njegovih parametara
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Tehnički progres kao izvor privrednog rasta
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Jugoslovenska privreda: protekli razvoj, tekuće tendencije i izgledi za budućnost
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Problemi u deviznom sistemu i mogući pravci njihovog rešavanja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Strukturne promene, regionalni razvoj i udruživanje rada i sredstava
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

 • Zaposlenost po zanimanjima i školskoj spremi u Beogradu do 1990. god. - Metodološki koncepti i proračuni
  naručilac: Privredna komora Beograda, SIZ usmerenog obrazovanja Beograda, Gradska SIZ zapošljavanja, Beograd
 • Obrazovni aspekt zaposlenosti i registrovanje nezaposlenosti na području Beograda 
  naručilac: Privredna komora Beograda, SIZ usmerenog obrazovanja Beograda, Gradska SIZ zapošljavanja, Beograd
 • Uloga i značaj saobraćaja u dugoročnom društveno-ekonomskom razvoju SR Srbije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Utvrđivanje stavova radnika o raspodeli ličnih dohodaka
  naručilac: "Borovo", Borovo
 • Sistem sticanja i raspodele dohotka
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Osnovno obeležje razvoja neprivrednih delatnosti Beograda do 2000. god.
  naručilac: Privredna komora Beograda, SIZ usmerenog obrazovanja Beograda, Gradska SIZ zapošljavanja, Beograd
 • Strukturne promene u svetu instrumentalne analize
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Višesektorski model za projiciranje privrednog razvoja, zaposlenosti i kadrova – Autocode program
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Institucioni elaborat o izgradnji autobaze "Centrotrans", Sarajevo  
 • naručilac: "Unioninvest", Sarajevo
 • Preliminarni rezultati projekcija privrednog razvoja Beograda u periodu 1980-1985. g.  
 • naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda
 • Razvoj male privrede u SFRJ
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Obeležje i pravci privrednog razvoja Beograda u razdoblju od 1965-1977. god.
  naručilac: Osnovna zajednica nauke Beograda, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda
 • Osnovne determinante i uslovi dinamičnog razvoja privrede i uravnoteženog kretanja privrednih tokova u periodu 1981-1985. god.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Neke varijante projekcija privrednog razvoja Jugoslvije u periodu 1980-1985. god.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Studija o integraciji radnih organizacija "Bjelasica", "Budimka" i "Gradina" u Bijelom Polju
  naručilac: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
 • Planiranje ekonomskog razvoja saobraćaja u SR Srbiji
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Analiza pariteta cena u Jugoslaviji
  naručilac: Savezni zavod za cene, Savezni zavod za društveno planiranje, Privredna komora Jugoslavije, Beograd

 • Međunarodni strukturni i institucionalni aspekti razvoja transporta i komunikacija u svetu
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Razvoj saobraćaja u Evropi s posebnim osvrtom na Jugoslaviju
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Značaj ekonomskih odnosa sa inostranstvom za privredu SR Srbije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Modelska projekcija razvija Srbije bez pokrajina do 2000. god.
  naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Privredni razvoj, kadrovi i obrazovanje u Beogradu do 1990. i 2000. god.
  naručilac: Privredna komora Beograda, Beograd
 • Strukturna i institucionalna prilagođavanja Jugoslavije procesu uspostavljanja novog međunarodnog ekonomskog poretka
  naručilac: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • SOUR "Centrotrans" Sarajevo: program razvoja do 1985.
  naručilac: SOUR "Unioninvest" Sarajevo
 • Razlike u razvijenosti jugoslovenskih republika i pokrajina
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Uslovi, mogućnosti i pravci društveno-ekonomskog razvoja Jugoslavije u periodu 1981-1985. god.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Jedinstveni objektivizirani kriterijumi za određivanje stepena razvijenosti republika i autonomnih pokrajina
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Projekcije privrednog razvoja Jugoslavije do 2000. god.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Preliminarni ekonomski elaborat radnih organizacija “Centrotrans” u Sarajevu do 1985. god.
  naručilac: SOUR "Unioninvest", Sarajevo
 • Društveno dogovaranje i sistem planiranja
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Postojeći sistem raspodele ličnih dohodaka u SOUR "Borovo"
  naručilac: SOUR "Borovo", Borovo
 • Projektovanje i realizacija integralnog informacionog sistema za potrebe izgradnje i rekonstrukcije postrojenja naftnih derivata
  naručilac: Savezna direkcija za rezerve industrijskih proizvoda, Beograd

 • Relativne cene kao faktor širenja tehničko-tehnološkog progresa u poljoprivredi
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Teorija i modeli agregatne tražnje
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Društveno dogovaranje o osnovama plana kao element sistema društvenog planiranja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Elementi teorijske analize procesa sporazumevanja i dogovaranja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Modelska projekcija razvoja SR Srbije do 2000. god.
  naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Jedinstveni objektivni kriterijumi za određivanje stepena razvijenosti republika i autonomnih pokrajina
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje
 • Značaj i karakteristike infrastrukture te razvijenost saobraćajne infrastrukture republika i autonomnih pokrajina u Jugoslaviji
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Troškovi-efekti teorija i analiza investiranja u obrazovanje
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Pravni aspekti proizvodno-finansijske kooperacije i ostalih oblika ekonomske saradnje radnih organizacija SR Srbije sa inostranim firmama
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Fiktivne investicije u zalihe u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd
 • Objektivizirani kriterijumi za utvrđivanje iznosa potrebnih dopunskih sredstava republikama i pokrajinama koje ne mogu sopstvenim sredstvima finansirati društvene i druge službe
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • O amortizaciji kao izvoru akumulacije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Investiranje u zalihe i akumulativnost privrede
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Akumulativna sposobnost, alokacija investicija i dinamička efikasnost privrede. Pregled stavova i analiza vezanih za tekuća privredna kretanja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Zaštita od rizika poplava
  naručilac: ZIOL "Dunav", Beograd
 • Bilansno iskazivanje planova
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Društveno dogovaranje i samoupravno sporazumevanje. Teorijska analiza i osvrt na neka praktična iskustva
  naručilac: Republički zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Politička ekonomija socijalizma, II
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Međunarodna uporedna analiza sektorskih raspona ličnih dohodaka
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

 • Analiza i ocena postojećeg stanja sistema organizacije rada RTB – "Zajača"
  naručilac: "Zajača", Loznica
 • Međusektorska zavisnost i strukturne promene u privredi Jugoslavije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Razrada ustavnih načela o sistemu kompenzacija i njihovoj primeni
  naručilac: Savezni sekretarijat za tržište i cene, Beograd
 • Troškovi i prihodi saobraćajne infrastrukture u nekim razvijenim zemljama tržišne privrede s posebnim osvrtom na Francusku
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Ukupni troškovi transporta u Jugoslaviji i komparacija sa nekim drugim zemljama
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Troškovi infrastrukture u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju, njihova uloga u ceni koštanja prevoza, pokriće i raspodela na korisnike
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Formiranje i kretanje cena kao faktor sticanja dohotka
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

 • Sticanje i raspodela dohotka
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd
 • Strukturna međuzavisnost i na njoj zasnovane investicione strategije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Društveni i preduzetni troškovi transporta u Jugoslaviji i usporedba s troškovima transporta u drugim zemljama
  naručilac: Sklad Borisa Kraigherja, Ljubljana
 • Faktori rasta poljoprivredne proizvodnje
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Smanjenje potrošnje vode za hlađenje u industriji i energetici Srbije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Neka obeležja privrednih kretanja u sedamdesetim godinama
  naručilac: IEN, Beograd
 • Snimanje, analiza i ocena postojećeg sistema raspodele u kombinatu "Belišće"
  naručilac: "Belišće", Belišće
 • Spoljnoekonomska politika
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Spoljnoekonomski bilansi Srbije. Metodološka studija
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Uticaj pruge Beograd-Bar i Luke Bar na međunarodnu razmenu i tranzit Jugoslavije sa Južnom Italijom
  naručilac: "Tranšped", Beograd
 • Cost-benefit analiza investiranja u obrazovanje sa posebnim osvrtom na planiranje obrazovanja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Elementi projekcije privrednog rasta SR Srbije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Osnovna informacija o novim proizvodima. Hladnjak vode. (Studija o novim proizvodima za preduzeće "Alfa", Vranje)
  naručilac: "Alfa", Vranje
 • Spoljnotrgovinski aspekt zajedničkih ulaganja radnih organizacija SR Srbije i stranih firmi
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Sistem ocene stručnosti radnika radne organizacije Poljoprivredno-industrijski kombinat "Mačvanin", Bogatić
  naručilac: "Mačvanin", Bogatić
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) radne organizacije naručilac: "Elektrotehna", Beograd
  naručilac: "Elektrotehna", Beograd
 • Uloga ličnih dohodaka u procesu formiranja i kretanja cena proizvođača -Testiranja inflacije troškova
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Dugoročni smerovi razvoja saradnje SR Srbije sa zemljama u razvoju
  naručilac: Republički zavod za tehničku saradnju, Beograd
 • Analiza efikasnosti i makroekonomskih implikacija pojedinih metoda finansiranja investicija u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Investiciono ponašanje jugoslovenskog preduzeća
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

 • Projekcija razvoja rečnog saobraćaja Jugoslavije za period od 1976. do 1980. god.
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Studija o naučnoistraživačkim kadrovima u oblasti društvenih nauka u SAP Vojvodini
  naručilac: Ekonomski institut Beograd i "Mihailo Pupin", Beograd
 • Sistem analitičke ocene stručnosti radnika Neuropsihijatrijske bolnice u Kovinu
  naručilac: Neuropsihijatrijska bolnica, Kovin
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) radne organizacije "Metaloplastika" - Šabac
  naručilac: "Metaloplastika", Šabac
 • Sistem analitičke ocene stručnosti radnika OOUR-a "Elektrodistribucija" – Kruševac
  naručilac: "Elektrodistribucija", Kruševac
 • Dugoročni smerovi razvoja saradnje SR Srbije sa zemljama u razvoju
  naručilac: Republički zavod za tehničku saradnju, Beograd
 • Alokacija proizvodnih faktora u jugoslovenskoj privredi. Tehnološka osnova alokacionih procesa
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Projekcija razvoja saobraćaja Jugoslavije u srednjoročnom planu od 1976-1980. god.
  naručilac: Privredna komora Jugoslavije, Beograd
 • Komparativna analiza uslova privređivanja u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju
  naručilac: Privredna komora SR Srbije, Beograd
 • Organizacioni sistem finansijske funkcije industrije "14. oktobar", Kruševac
  naručilac: "14. oktobar", Kruševac
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) OOUR "Elektrodistribucija", Kruševac
  naručilac: "Elektrodistribucija", Kruševac
 • Mrežno planiranje
  naručilac: Rudnik uglja, Pljevlja
 • Linearno programiranje
  naručilac: Rudnik uglja, Pljevlja
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) građevinskog preduzeća "Dumača", Šabac
  naručilac: "Dumača", Šabac
 • Research Institutions in Developing Countries. By Regions. By Scientific Areas
  naručilac: ZAMTES, Beograd
 • Planiranje razvoja saobraćajne infrastrukture
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Radna teorija cijena
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Teorija samoupravnog socijalističkog društva
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Uticaj ličnih dohodaka na proces formiranja i kretanja cena
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Samoupravno sporazumevanje i društveno dogovaranje kao elementi sistema planiranja. (Elementi sociološke analize)
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Sistem regionalnih demografskih računa. Problemi formiranja sistema demografskog računovodstva za SR Srbiju
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Ekonomski problemi samoupravljanja
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Metodološko-statistički i sistematski aspekti analize ostvarivanja plana
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Metodologija planiranja obrazovanja i zaposlenosti
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta, Beograd

 • Ponašanje socijalističkog samoupravnog preduzeća
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Teorijski modeli ponašanja samoupravnog preduzeća i defekti u alokaciji resursa
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Osnovne tendencije i problemi proteklog razvoja
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Primena ekonomsko-matematičkih modela u planiranju – Globalni modeli
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Mogućnosti osnivanja zajedničkih obrazovnih institucija zemalja u razvoju
  naručilac: ZAMTES, Beograd
 • Razvoj i osnovne karakteristike planiranja u Jugoslaviji
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Studija o naučnoistraživačkim kadrovima u oblasti društvenih nauka u SR Srbiji
  naručilac: Ekonomski institut, Beograd i "Mihailo Pupin", Beograd
 • Opis radnih mesta radne organizacije "Tesla" – Pančevo
  naručilac: "Tesla", Pančevo
 • Bilansi uvoza, izvoza i proizvodnje sa procenom mogućnosti potrošnje strateških sirovina, repromaterijala i polufabrikata u ratnoj proizvodnji i predlogom mera za obezbeđenje sigurnih izvora snabdevanja
  naručilac: Savezni sekretarijat za privredu, Beograd
 • Foreign Economic Policy for Self-Managed Development, A Yugoslav Case Study
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) fabrike omotnog papira i ambalaže "Vladičin Han" – Vladičin Han
  naručilac: "Vladičin Han", Vladičin Han
 • Sistem analitičke procene radnih mesta radne organizacije "Nama" - Šabac
  naručilac: "Nama", Šabac
 • Sistem ocene ličnosti radnika radne organizacije "Novi zadrugar" – Bečej
  naručilac: "Novi zadrugar", Bečej
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova) radne organizacije "Novi zadrugar" - Bečej
  naručilac: "Novi zadrugar", Bečej
 • Model projekcije privrednog razvoja sa primenom na Jugoslaviju, republike i pokrajine u periodu 1971-1980. god.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Izvori rasta u privredi SR Srbije
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Lekcije iz finansijskog upravljanja
  naručilac: Fabrika "Zorka", Šabac
 • Metodologija formiranja sistema vrednovanja poslova i rezultata rada
  naručilac: Udruženje za unapređenje poslovanja, Beograd
 • Sistem analitičke ocene ličnosti (sistem preuzimanja radnika) trgovinskog preduzeća za promet kancelarijskog materijala "Šumadija" - Beograd
  naručilac: Trgovinsko preduzeće "Šumadija", Beograd
 • Samoupravni sporazum o sistematizaciji radnih mesta i raspodeli ličnih dohodaka i drugih primanja radnika u trgovinskom preduzeću "Šumadija", Beograd
  naručilac: Trgovinsko preduzeće "Šumadija", Beograd

 • Organizacija rada i poslovanja Fabrike piva "7. septembar" iz Zaječara
  naručilac: Udruženje za unapređenje poslovanja, Beograd
 • Komparativna analiza rezultata privređivanja u proizvodnji osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Jugoslaviji sa nekim evropskim i drugim zemljama
  naručilac: Savezni sekretarijat za poljoprivredu, Beograd
 • Sistem analitičke procene radnih mesta (poslova)
  naručilac: Tekstilni kombinat "Moravka", Požarevac
 • Sistem organizacije i prodaje "Politike"
  naručilac: "Politika", Beograd
 • Model projekcije i planskog usmeravanja razvoja privrede Jugoslavije do 1980. godine
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Koncepcija dugoročnog razvoja SR Crne Gore
  naručilac: Republički zavod za planiranje
 • Analiza i sprovođenje ustavnih amandmana i izrada i sprovođenje sistema APRM i AOL
  naručilac: Trgovinsko preduzeće "Šumadija", Beograd
 • Ekonomske ekspertize u oblasti uvoza i izvoza roba, I
  naručilac: "Jugometal", Beograd
 • Izrada sistema APRM i AOL i konsultacije pri sprovođenju i primeni
  naručilac: "Jela" – Industrija nameštaja, Šabac
 • Ekonomsko-politička osnova međunarodne proizvodno-finansijske saradnje
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd
 • Stabilizacioni model za jugoslovensku privredu
  naručilac: Republička zajednica nauke Srbije, Beograd

 • Problemi projekcije razvoja robnog i društvenog saobraćaja u Jugoslaviji – primena matematičko-statističkih metoda
  naručilac: Sklad Borisa Kraigherja, Ljubljana
 • Merenja ukupnih rezervi Beogradske fabrike hartije i drvenjače
  naručilac: Beogradska fabrika hartije i drvenjače
 • Međunarodna komparacija stepena razvijenosti i tipologija zemalja – II faza
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Model projekcije (planiranja) zaposlenosti i njene osnovne strukture – II faza
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Metode i modeli predviđanja i planiranja spoljne trgovine i platnog bilansa
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Konkurentnost i faktori konkurentnosti jugoslovenskog izvoza
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, II faza – Osnovne tendencije i problemi proteklog razvoja
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Analiza nelikvidnosti u jugoslovenskoj privredi – II faza
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, II faza – Teorijsko-metodološke osnove predviđanja dugoročnog privrednog razvoja
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, II faza– Socijalne determinante mobilnosti radne snage i ponašanje privrednih subjekata
  naručilac: Konzorcijum ekonomskih instituta
 • Osnovni modeli funkcionisanja privrednog sistema – Modeli proizvodnje
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Izrada i sprovođenje sistema APRM i AOL i Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta
  naručilac: "Univerzal", Banja Luka
 • Kretanje u privredi Beograda i ekonomska politika 1972. god.
  naručilac: Gradski komitet SKS, Beograd
 • Problemi multilateraliteta u spoljnoekonomskim odnosima zemalja Podunavlja
  naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd
 • Organizacioni sistem Beogradske fabrike hartije i drvenjače
  naručilac: Beogradska fabrika hartije i drvenjače, Beograd
 • Organizacioni sistem Fabrike sijalica "Tesla" u Pančevu
  naručilac: Fabrike sijalica "Tesla", Pančevo
 • Naučnoistraživački kadrovi u SR Srbiji u oblasti društvenih nauka
  naručilac: Ekonomski institut, Beograd
 • Poslovi marketinga i industrijskog inženjerstva – II faza kompleksne organizacije rada Rudarsko-metalurškog kombinata Zenica
  naručilac: Jugoslovenski centar za organizaciju i razvoj, Beograd

 • Opšti organizacioni sistem Rudnika i željezare, Skopje
  naručilac: Rudnici i željezara, Skopje
 • Koncept konvertibilnosti i deviznog tržišta
  naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd
 • Projekat organizacije Fabrike elektrolize cinka
  naručilac: Kombinat "Trepča" Kosovska Mitrovica
 • Projekat preventivne kontrole kvaliteta Fabrika elektrolize cinka
  naručilac: Kombinat "Trepča" Kosovska Mitrovica
 • Tehnološka priprema elektrolize cinka
  naručilac: Kombinat "Trepča" Kosovska Mitrovica
 • Osnovna pretpostavka sistema analitičke procene radnih mesta
  naručilac: Rudnici i željezara, Skopje
 • Izrada sistema APRM i AOL
  naručilac: Industrija "Alumina", Skopje
 • Izrada sistema APRM i konsultacije pri primeni
  naručilac: Elektrodistribucija, Beograd
 • Izrada APRM
  naručilac: Preduzeće "Izolacija", Beograd
 • A Ten Year Program for Economic Development of Jordan
  naručilac: Komisija za srednji istok
 • Povezivanje domaćeg novčanog tržišta sa spoljnim novčanim tržištem putem deviznog tržišta
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Sistem finansijskih računa za jugoslovensku privredu
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Komparativne analize spoljnih i unutrašnjih determinanti promena cena
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Uticaj društvenog dogovaranja na kretanje cena
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Uticaj raspodele dohotka između preduzeća i zajednice na tržišna kretanja
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Stabilizacioni model za jugoslovensku privredu
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Mogućnosti organizacije tržišta novca u jugoslovenskoj privredi – Novčano tržište i pitanje prihvatljivosti njegovih instrumenata u nas
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Tržište kapitala i njegovo mesto u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Analiza nelikvidnosti u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Metodološke osnove analize izvršavanja planova
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Međunarodna komparativna analiza nivoa razvijenosti i tempa privrednog rasta
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Međunarodne komparacije stepena razvijenosti
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Ilustrativni model formiranja platnobilansnog salda za Jugoslaviju
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Metodologija i neki rezultati istraživanja konkurentnosti i faktora konkurentnosti izvoza
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Model projekcije (planiranja) zaposlenosti i njene osnovne strukture
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Faktori kretanja cena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu 1962-1970. god.
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Mogućnosti unapređenja proizvodno-finansijske kooperacije radnih organizacija SR Srbije sa inostranim firmama
  naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd
 • Spoljnoekonomski bilansi SR Srbije (Empirijsko-metodološka studija)
  naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd
 • Sistem planiranja u SR Srbiji
  naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd
 • Jedinstveno tržište i problematika cena
  naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd
 • Paritetna cene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i mehanizam njihovog održavanja
  naručilac: Pokrajinska privredna komora, Novi Sad
 • Osnovne metode mrežnog planiranja i njihova primena na rekonstrukciji i Industriji ležaja Kotor
  naručilac: Industrija ležaja, Kotor
 • Ekonomska teorija tehnološkog progresa
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Dugoročni tehnički i tehnološki razvoj privrede Jugoslavije sa interpretacijom ekonomskih efekata
  naručilac: Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd
 • Sistem APRM i AOL i sistem normiranja
  naručilac: Tekstilni kombinat INTERPLET, Brčko

 • Analitička procena radnih mesta
  Naručilac:“Elektrosrbija”, Šabac
 • Analitička procena radnih mesta
  naručilac: Rudnik Ljubovija
 • Analitička procena radnih mesta
  naručilac: Valjaonica bakra, Sevojno
 • Koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, I faza
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd
 • Projekat preventivnog održavanja sredstava za rad u Elektrolizi cinka Kombinata “Trepča”
  naručilac: Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica
 • Metode i sistem finansijskog poslovanja u Kombinatu "Trepča"
  naručilac: Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica
 • Projekat sistema organizacije preduzeća "Alumina", Skopje
  naručilac: "Alumina" Skopje
 • Kriteriji za merenje stepena razvijenosti nerazvijenih područja Jugoslavije
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Politika i metodi razvoja nedovoljno razvijenih područja
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Uticaji ličnih dohodaka na kretanje cena
  naručilac: Savezni fond za cene, Beograd
 • Automatizovani informacioni sistem Jugoslovenske investicione banke, Beograd
  naručilac: Jugoslovenska investiciona banka, Beograd
 • Revizija zakona iz oblasti deviznog i carinskog sistema
  naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd
 • Položaj obrazovanja u raspodeli nacionalnog dohotka
  naručilac: Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti, Beograd
 • Cijene proizvodnje u Jugoslaviji
  naručilac: Savezni fond za cene, Beograd
 • Faktori inflacionih kretanja u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti, Beograd
 • Razvoj obrazovanja u drugoj dekadi UNESCO-a
  rukovodilac projekta: dr Marija Ratković
  naručilac: Savezni savet za koordinaciju naučnih delatnosti, Beograd
 • Troškovi saobraćajne infrastrukture (železnice i putevi) i njihovo pokrivanje
  naručilac: Sklad B. Kraigherja za financiranje znanstvenih raziskov v prometu, Ljubljana
 • Stanje i položaj naučnog kadra u SR Srbiji i projekcija njegovog razvoja
  rukovodilac projekta: dr Žarko Mrkušić
  naručilac: Republička zajednica za naučni rad, Beograd
 • Faktori konkurentnosti jugoslovenskog izvoza
  naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd
 • Izbor i primena modela spoljnoekonomskih odnosa u jugoslovenskom planiranju privrednog razvoja
  naručilac: Institut za spoljnu trgovinu, Beograd
 • Ekonomske funkcije federacije
  naručilac: Savezno izvršno veće, Beograd

 • Ocjena ekonomske situacije i predviđanja daljnjeg razvoja
  naručilac: CS SKJ, Beograd
 • Međunarodna podela rada i proizvodna orijentacija Jugoslavije
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Sistem planiranja u SFRJ
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Poluindustrijska stanica za proizvodnju melanina Hemijske industrije Pančevo
  naručilac: Hemijska industrija, Pančevo
 • Predlog sistema penzijskog osiguranja
  rukovodilac projekta: Božo Marendić
  naručilac: Savezni zavod za socijalno osiguranje, Beograd
 • Izrada analitičke procene radnih mesta fabrike "Zorka"
  naručilac: "Zorka", Šabac
 • Idejno rešenje postrojenja za hlađenje vode
  naručilac: Elektrosrbija, Ripanj
 • Koncepcija dugoročnog razvoja SR Makedonije
  rukovodilac projekta: Dušan Tomić
  naručilac: Izvršno veće Makedonije
 • Ekonomski položaj i mesto obrazovanja u društveno-ekonomskom sistemu Jugoslavije
  rukovodilac projekta: dr Marija Ratković
  naručilac: Predsedništvo SKJ, Beograd
 • Samoupravna organizacija i samoupravni odnosi – Faktori privrednih kretanja u Jugoslaviji, I i II faza
  naručilac: Republički fond za naučni rad SRS, Beograd
 • Kula za hlađenje vode
  naručilac: Livnica "Karađorđe" Topola

 • Osnovna sredstva kao faktor privrednog razvoja i planiranja
  naručilac: Savezni fond za društveno planiranje, Beograd
 • Analiza izvršenja planova
  naručilac: Savezni fond za društveno planiranje, Beograd
 • Objektivna merila za utvrđivanje dopunskih sredstava privredno nedovoljno razvijenih republika
  naručilac: Savezni sekretarijat za finansije
 • Analitička ocena ličnosti
  naručilac: Valjaonica bakra, Sevojno
 • Neki ekonomski aspekti reforme srednjeg obrazovanja
  naručilac: Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu
 • Studija o istraživanju tržišta za proizvode koji su predmet proizvodnje preduzeća "Ikarus"
  naručilac: Preduzeće "Ikarus" Zemun
 • Izrada sistema analitičke procene radnih mesta (APRM)
  naručilac: Autokaroserija "11 Oktomvri", Skopje
 • Kultura kao delatnost i stvaralaštvo u uslovima robne proizvodnje
  rukovodilac projekta: dr Ljubomir Madžar
  naručilac: Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu
 • Kompleksna racionalizacija proizvodnog procesa radne jedinice statičkih aparata
  naručilac: Fabrika elektroopreme, Ripanj
 • Kompleksna racionalizacija poslovanja kombinata "Trepča"
  rukovodilac projekta: Valentin Lavrov
  naručilac: Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica
 • Idejni projekat kompresorske stanice
  naručilac: Rempros, Vršac
 • Optimalno planiranje i razmeštaj zaliha
  naručilac: Valjonica bakra, Sevojno

 • Proučavanje, praćenje i merenje rezervi u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Privredna komora, Beograd
 • Privredni ciklusi u Jugoslaviji i njihovi uzroci i posledice
  rukovodilac projekta: prof. dr Branko Horvat
  naručilac: Privredna komora, Beograd
 • Proučavanje potreba za naučnoistraživačkim radom i unapređenjem tehnologije u odnosu na privredni razvoj Jugoslavije
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Mrežno planiranje i modeliranje reforme obrazovanja II stupnja u Jugoslaviji
  naručilac: Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu
 • Izbor optimalnog plana proizvodnje i investicija u preduzeću "Elektrosrbija – Fabrika elektroopreme Ripanj"
  rukovodilac projekta: Živojin Dačić
  naručilac: Elektrosrbija, Ripanj
 • Društveno računovodstvo za jugoslovensku privredu II deo
  naručilac: Privredna komora, Beograd
 • Obrtna sredstva u jugoslovenskoj privredi
  naručilac: Narodna banka Jugoslavije
 • Klasifikacija jugoslovenskih područja po stepenu ekonomske razvijenosti, sa posebnim osvrtom na nerazvijena područja
  rukovodilac projekta: dr Marta Bazler-Madžar
  naručilac: Fond federacije za kreditiranje privrednog razvoja nerazvijenih područja
 • Slobodna carinska zona grada Beograda
  naručilac: Privredna komora, Beograd
 • Analitička procena poslova i analitička ocena ličnosti
  naručilac: Fabrika celuloze, Banja Luka
 • Elaborat o uređenju sistema za automatsku obradu informacija iz oblasti naučne i poslovne delatnosti fabrike
  naručilac: Fabrika celuloze i viskoze, Banja Luka

 • Proučavanje potrošačke tražnje sa posebnim osvrtom na analizu porodičnih budžeta
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Raspodela dohotka u preduzećima
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Projekcija potrošnje hrane u Jugoslaviji za period 1975-1985.
  naručilac: Savezni sekretarijat za poljoprivredu

 • Neki teorijski aspekti i analize obrtnih sredstava
  rukovodilac: dr Ljubomir Madžar
  naručilac: Institut za ekonomiku investicija, Beograd
 • Uslovi i kriteriji za optimalno uključivanje u međunarodnu podelu rada i proizvodna orijentacija Jugoslavije
  naručilac: Savezni sekretarijat za spoljnu trgovinu

 • Optimalni transport nafte i naftnih derivata
  naručilac: Kombinat nafte, Zagreb; Rafinerija nafte-Bosanski Brod; Naftagas-Novi Sad
 • Mesto saobraćajnih investicija u ukupnim i privrednim investicijama
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Društveno računovodstvo za jugoslovensku privredu, I deo
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Promene u strukturi lične potrošnje
  naručilac: Savezni fond za naučni rad
 • Komparativna kupovna moć dinara
  naručilac: Savezni fond za naučni rad