Projekti

 projekti


 

Pregled važnijih projekata realizovanih u Institutu ekonomskih nauka (1964-2002)

 

2017.
 • Optimizacija ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja procesom transporta sirovine – šećerne repe u Fabrici šećera „CRVENKA“ a.d. i „ŠAJKAŠKA“ a.d.
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.
 • Pružanje usluga periodičnih prezentacija makroekonomskih istraživanja
  rukovodilac projekta: dr Marko Malović
  naručilac: Narodna banka Srbije
 • Procena vrednosti kapitala Saobraćajnog instituta CIP DOO, Beograd na dan 31.12.2016. godine saglasno važećim međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima procenjivanja nekretnina
  izvršni rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Grubišić
  naručilac: Saobraćajni institut CIP DOO, Beograd

 • Procena vrednosti kapitala i akcija Privrednog društva „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka
 • Procena vrednosti kapitala i akcija Akcionarskog društva Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: „Crvenka“ fabrika šećera a.d. Crvenka
 • Ugovor o proceni vrednosti akcija i kapitala
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Privredni sud u Somboru
 • Stručna ekspertiza slučaj Vojvođanska banka ad Novi Sad & BDD Olimpia Invest ad Beograd
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Vojvođanska banka AD
 • Usluge izrade analize pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procene ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta kao i preporuka za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu, a u okviru projekta "Analitička podrška pregovorima sa EU", JN 16/16
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: GIZ / Kancelarija za evropske integracije
 • Analiza tržišta postprodajnih usluga
  rukovodilac projekta: dr Ivana Domazet
  naručilac: HELVETAS SWISS /Republički sekretarijat za javne politike
 • Definisanje standarda i priprema podataka za godišnju publikaciju o SILK indikatorima
  rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
  naručilac: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

 • Poslovni plan izgradnje i rekonstrukcije objekata i instalacija javne rasvete - LED IlluMiNation rešenja
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Lokal-Dez, Obrenovac

 • Procena vrednosti imovine i kapitala „Vuk Petrol“ d.o.o., Kotor, Crna Gora
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Društvo sa ograničenom odgovornošću Vuk Petrol, Kotor, Crna Gora
 • Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme društva Telemach BH saglasno MRS -16, a na bazi podataka koji su evidentirani u poslovnim knjigama privrednog društva Telemach BH na dan procene, odnosno 28.02.2014.
  rukovodilac projekta: prof dr Božo Drašković
  naručilac: Privredno društvo Telemach d.o.o., Sarajevo, Republika Bosna i Hercegovina
 • Procena nekretnina postrojenja i opreme izvršiće se na dan 28.02.2014 godine, saglasno MRS -16, a na bazi podataka koji su evidentirani u poslovnim knjigama preduzeća SBB na dan procene, odnosno 28.02.2014. godine
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naučilac: Privredno društvo SBB, Beograd
 • Procena vrednosti nekretnina postrojenja i opreme privrednog društva SBB, Beograd saglasno zahtevima koje je postavio RATEL sa stanjem na dan 31.12.2013.
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naučilac: Privredno društvo SBB, Beograd

 • Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme društva SBB sa stanjem na dan 31.12.2011 godine
  rukovodilac projekta: prof. dr Božo Drašković
  naručilac: Privredno društvo SBB, Beograd
 • Izrada ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za period 2010 - 2012. godina, za tržište Grada Beograda i tržište Republike Srbije
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije
 • Valorizacija i optimizacija radnih procesa JKP "Javno osvetljenje" Beograd
  korukovodioci projekta: dr Ivan Stošić i prof. dr Dejan Erić
  naručilac: JKP "Javno osvetljenje", Beograd

 • Superveštačenje u sporu "Menadžer" d.o.o. iz Beograda GP Kompanija „Štamparija Borba" AD Beograd
  rukovodioci projekta: dr Božo Drašković i dr Ivan Stošić
  naručilac: Privredni sud u Beogradu
 • Program privatizacije i restrukturiranja DP "21. oktobar" Kragujevac- Aneks osnovnog ugovora
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Program privatizacije i restrukturiranja Kolubara usluge- Aneks osnovnog ugovora
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Program privatizacije i restrukturiranja AD Holding Industrija kablova Jagodina - Aneks osnovnog ugovora
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Serbia District Heating Financial Analysis
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: International Resources Group, (IRG) Washington, za projekat "E&E Regional Energy Security and Market Development“
 • Analiza stanja na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicma pretežno hrane, pića i duvana u prodajnim objektima tipa samousluga, supermarketa, diskonta i hipermarketa u Srbiji i Beogradu u periodu 2008-2010. godine
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije
 • Analiza postojećeg stanja i predlog strategije razvoja JKP "Javno osvetljenje" Beograd
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručila: JKP "Javno osvetljenje", Beograd
 • Analiza postojećeg stanja i predlog strategije razvoja Privrednog društva za izgradnju elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja" d.o.o.
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Privredno društvo za izgradnju elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja" d.o.o., Beograd
 • Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Fond za zaštitu životne sredine

 • Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbij
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije, Beograd
 • Annual Report 2009 on European SMEs (The SME Annual Report 2009 plus the SBA country fact sheets)
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: International Network for SME Studied - INSMES i EIM Business & Policy Research
 • Izveštaj o proceni građevinskog objekta hotela "Nobel" u ul. Andrićev venac br. 10 u Beogradu
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: "Bart&Co"
 • Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
  - II faza: Analiza strukture relevantnog tržišta usluga prekograničnog brzog transfera novca fizičkim licima bez otvaranja računa u Republici Srbiji

  rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji
  - I faza: Utvrđivanje vrsta i karakteristika usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji

  rukovodilac projekta: dr Vlastimir Vuković
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Istraživanje mogućnosti plasmana kompanije "Siemens" na tržištu Srbije - po osnovnim programima
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: "Siemens" d.o.o., Beograd
 • Tržište oglašavanja Srbije
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća "Tri grozda" a.d.
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

 • Pružanje stručnih usluga - primena istraživanja u društveno-ekonomskoj oblasti
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Eić
  naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbija
 • Izrada i javna rasprava Nacrta zakona o sportu
  rukovodilac projekta: dr Goran Andjelić
  naručilac: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbija
 • Procena vrednosti imovine i kapitala "Zeleni talas" d.o.o., Beograd
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: "Zeleni talas" d.o.o. , Beograd
 • Studija izvodljivosti za izgradnju turističko-apartmanskog kompleksa "Treska" na Kopaoniku
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Anavi", Beograd
 • Pružanje konsultantskih usluga za grupu preduzeća iz grupe 76 i 78
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije

 • Strategija razvoja turizma grada Beograda
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, Beograd
 • HI "Župa" Kruševac - Tenderska privatizacija preduzeća
  rukovodilac projekta: mr Jovan Zubović
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti i program privatizacije veterinarskih stanica Južne Srbije
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Analiza stanja tržišta nespecijalizovane prodaje na malo, pretežno hrane, duvana i pića (delatnost 52100) u Beogradu i Srbiji
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd
 • Strategija unapređenja finansijskog stanja i poslovanja preduzeća "Progetti" - Vladimirci
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Progetti" d.o.o., Vladimirci
 • Istraživanja mogućnosti prodaje napitka Chino
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Xemi Trade Ltd, Cyprus
 • Predlog nove organizacije poslovnog sistema "Telefonija" i prilagođavanje strategije novom poslovnom okruženju
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Telefonija" a.d., Beograd
 • Strategija razvoja preduzeća "ZIMPA" Ub u okviru "Galeb Group-e"
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: Preduzeće za izradu metalnih proizvoda "Zimpa", Ub
 • Konsultantske usluge koje se odnose na pripremu i sprovođenje prodaje kapitala metodom javnog tendera preduzeća "Kolubara usluge" d.o.o. Lazarevac
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

 • Procena vrednosti nekretnina - građevinskih objekata
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: PIK "Moravica ad Stara Moravica"
 • Procena vrednosti imovine
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: "Kikindski mlin", Kikinda
 • Procena vrednosti imovine i kapitala Instituta za kukuruz Zemun polje
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Institut za kukuruz Zemun polje, Beograd
 • Modernizacija organizacije Bomex Groupe
  rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić
  naručilac: "Bomex Group", Beograd
 • Procena privatizacije kroz restrukturiranje AD Holding Industrija kablova Jagodina
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti kapitala kapitala preduzeća "Simpen"
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Kompanija "Simpo" ad, Vranje

 • Projekat privatizacije kroz restrukturiranje DP "21. oktobar" Kragujevac
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Studija uticaja na zaposlenost i socijalnim pitanjima u RTB Bor,
  Projekat restrukturiranja RTB Bor

  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd
 • Procena vrednosti osnovnih sredstava - primena međunarodnih računovodstvenih standarda
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Kompanija "SIMPO" ad, Vranje
 • Uticaj monetarne politike narodne banke Srbije na vrednost akcija banaka, sa posebnim osvrtom na vrednost akcija Atlas banke
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: "Atlas banka" a.d., Beograd
 • Ekspertize i utvrđivanje vlasničke strukture kapitala "Hidrotehnika" d.o.o. Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: "Hidrotehnika" d.o.o., Beograd
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća "Farmaprom" d.o.o., Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Zavod za zdravstvenu zaštitu ŽTP, Beograd
 • Procena vrednosti imovine kapitala Fonda Ineks-Intereksport, Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Fond Ineks-Intereksport, Beograd
 • Procena vrednosti imovine kapitala Luke Beograd
  rukovodilac projekta: dr Božo Drašković
  naručilac: Luka Beograd, Beograd

 • Program restrukturiranja DOO "Porcelan - Zaječar", Zaječar
  rukovodilac projekta: dr Ivan Stošić
  naručilac: Centar za restrukturiranje, Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd

 • Etnocentrizam potrošača u proceni stranih i domaćih brendova - Studija o potrošačima u Jugoistočnoj Evropi
  naručilac: SNF Fondacija za istraživanje u oblasti ekonomije i poslovne administracije, Bergen i Norveško naučno društvo, Oslo

 • Prilog izradi studijeza ubrzavanje pridruživanja SR Jugoslavije Evropskoj uniji
  stručni tim: Stojan Stamenković, dr Davor Savin, dr Miladin Kovačević i mr Gordana Vukotić-Cotič
 • OECD Savezna Republika Jugoslavija ekonomski izveštaj 2002

 • Strategija industrijskog razvoja Srbije do 2010. godine
  naručilac: Ministrstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, Beograd