Istraživači IEN obavili istraživanje u Specijalnom rezervatu prirode "Uvac"

U okviru realizacije dela projekta „Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji", grupa istraživača i saradnika Instituta ekonomskih nauka (IEN) sprovela je deo empirijskog istraživanja na području Specijalnog rezervata prirode (SRP) „Uvac" u periodu od 18. do 20. maja 2012. godine. Ovo istraživanje je treća karika empirijskog dela istraživanja posebnih zaštićenih područja u Srbiji. Pre „Uvca" su izvršena istraživanja u Specijalnim rezervatima prirode „Zasavica" kod Sremske Mitrovice i „Stari Begej Carska bara" kod Zrenjanina.

Ključni aspekti istraživanja su se odnosili na prikupljanje podataka o stavovima stanovništva koje živi neposredno ili u samom području SRP „Uvac"o prirodnim vrednostima, prirodnim dobrima i prirodnom kapitalu rezervata.. Anketa, odnosno intervju stanovništva sprovedeni su na uzorku od 105 domaćinstava u selima koja su smeštena uz Radoinsko, Zlatarsko i Uvačko jezero. Istraživanje je obavljeno na prostorima koja pripadaju opštinama Nova Varoš i Sjenica. Anketom su obuhvaćeni stanovnici sledećih sela: Radoinja, Lopiže Donje, Ursule, Komarani, Akmačići i Uvac. Anketa je bila fokusirana na istraživanje stavova lokalnog stanovništva o vrednostima prirodnih resursa „Uvca", načinu upravljanja i korišćenja, mogućnosti razvoja i očuvanja sa stanovišta razvoja ekoturizma, oblicima svojine i privatizacije, spremnosti da se i finansijski podrži zaštita prirodnog ambijenta, ulozi države u očuvanju prirodnih vrednosti i prirodnog kapitala koji se nalaze u okviru SRP „Uvac".

maj19_uvac1 maj19_uvac2

Specijalni rezervat prirode „Uvac" predstavlja jedinstveno prirodno područje koje karakteriše netaknuta priroda, izuzetan ambijent koji čine meandri u klisurama Uvca, kumulacije vode kao prirodnog kapitala koje služe kao rezerve pijaće vode, na jednoj strani, i istovremeno služi kao resurs za proizvodnju čistih i održivih oblika energije, na drugoj strani.

U okviru rezervata živi zaštićena, veoma retka vrsta orla – beloglavi sup. Rezervat je jedno od najvećih njihovih staništa u Evropi.

Poseban aspekt istraživanja se odnosi na korišćenje vodnog potencijala sliva reka koje formiraju veštačka jezera na reci Uvac i drugim pritokama, a koji se koriste za jedan od ekonomski najefikasnijih i ekološki najpoželjnijih načina proizvodnje električne energije.

Deo tima, saradnika IEN-a na ovom projektu, su snimili obiman video materijal, čiji delovi će biti prezentirani u prilogu studije.

maj19_uvac3 maj19_uvac4

Posebnu vrednost ovog empirijskog dela istraživanja predstavlja to što je jedan broj mlađih kolega i saradnika IEN-a imao priliku da neposredno na terenu učestvuje i stiče iskustvo u sprovođenju jednog ovakvog zanimljivog i kompleksdnog istraživanja.

Saradnici IEN-a duguju veliku zahvalnost zaposlenima u Specijalnom rezervatu prirode „Uvac" d.o.o, na velikoj pomoći, koju su nam pružili u realizaciji ovog istraživanja