Prvi sastanak Radne grupe

Dana 23.12.2011. na Institutu ekonomskih nauka – RRPP lokalnoj koordinacionoj jedinici za Srbiju, održan je prvi sastanak Radne grupe angažovane na realizaciji projekta Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka u oblasti društvenih nauka u Srbiji u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Osnovni cilj uspostavljanja dijaloga je dvostruk:

  1. Poboljšanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka;
  2. Primena istraživanja u oblasti društvenih nauka u funkciji društveno-ekonomskog razvoja zemlje.

Specifični ciljevi projekta tiču se prevazilaženja izazova sa kojima se istraživači u oblasti društvenih nauka susreću, kao što su sistem vrednovanja naučno-istraživačkog rada, pitanja mladih istraživača, finansiranja istraživanja (sa fokusom na primenjena i interdisciplinarna), uspostavljanje asocijacije istraživača u oblasti društvenih istrživanja, itd.

dec23_rrpp1 dec23_rrpp2
dec23_rrpp3 dec23_rrpp4

dec23_rrpp5