Međunarodni naučni skup Tržišne strukture i zaštita konkurencije - iskustva zemalja u tranziciji-

Međunarodni naučni skup

TRŽIŠNE STRUKTURE I ZAŠTITA KONKURENCIJE

- ISKUSTVA ZEMALJA U TRANZICIJI

16. maj 2008. godine, Institut ekonomskih nauka, Beograd


Kao jedna od manifestacija u povodu proslave jubileja 50 godina postojanja, IEN je u saradnji sa BBA 16. maja 2008. godine organizovao medjunaordni naučni skup pod nazivom „Tržišne strukture i zaštita konkurencije – iskustva zemalja u tranziciji".

ns08_maj16 ns08_maj16z

PROGRAM SKUPA  

ZBORNIK RADOVA

10:00 - 12:00 Otvaranje skupa - pozdravna reč
prof. dr Dejan Erić, direktor IEN-a

Uvodni referat

I DEO - TRŽIŠNE STRUKTURE I KONKURENCIJA

Prezentacija pojedinačnih radova

Diskusija
12:00 - 12:20 Pauza sa osveženjem
12:20 - 13:30 II DEO - ZAŠTITA KONKURENCIJE

Prezentacija pojedinačnih radova

Diskusija
13:30 - 14:00 Sumiranje rezultata i zaključci

Skup je otvorio direktor IEN prof. dr Dejan Erić, koji je u uvodnom izlaganju istakao značaj teme za mnoge zemlje u tranziciji, a posebno Srbiju, čija privreda se suočava sa niskim stepenom konkurentnosti prema ocenama relevantnim medjunaordnih institucija. Takodje, ukazao je na osposobljenost stručnih saradnika IEN da sprovode različita istraživanja i analize stepena koncentracije na pojedinim segmentima relevantnog tržišta.

Skupom je rukovodilo radno predstedništvo u sastavu: prof. dr Petar Djukić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, dr Božo Drašković, saradnik IEN, prof. dr Vlastimir Vuković, predsednik, saradnik IEN i prof. dr Mihail Petkovski, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Skoplju.

ns08_maj161 ns08_maj168

U toku radnog dela svoje referate je izložio veći broj autora. Na kraju skupa su usvojeni zaključci.

ns08_maj162 ns08_maj163
ns08_maj164 ns08_maj165
ns08_maj166 ns08_maj167

Savetovanje posvećeno aktuelnoj temi tržišnih struktura i zaštite konkurencije okupilo je  naučne radnike i profesore vodećih instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Prikazan je veći broj radova sa veoma interesantnim nalazima i konkretnim preporukama. Posebnu pažnju izazvala je prezentacija iskustava balkanskih zemalja u tranziciji.

Prema zaključcima savetovanja osnovni problemi su nedovoljna otvorenost domaćeg tržišta, neefikasnost zaštite konkurencije, blaga kaznena politika, niska zaštita potrošača i nedovoljno istraživanje konkurencije.