Макроекономске анализе и прогнозе

 

map

ISSN 2217-9259
COBISS.SR-ID 190866700

Maкроекономске анализе и прогнозе - MAП

Издавачи:
Институт економских нуака
Змај Јовина 12, 11000 Београд
Teл. + 381 11 2622-357, 623 055
факс: +381 11 2181-471
www.ien.bg.ac.rs
office@ien.bg.ac.rs
Београдска банкарска академија
Факултет за банкарство, финансије и осигурање
Змај Јовина 12, 11000 Београд
Teл. + 381 11 2621-730; факс +381 11 2631-926
www.bba.edu.rs
bba@bba.edu.rs
За издаваче: др Јован Зубовић и проф. др Хасан Ханић
Главни уредник: проф. др Дејан Ерић
Специјални саветник: проф. др Хасан Ханић
Координатор истраживачког тима: др Марко Маловић
Секретар Редакције: Душко Бодрожа
                                dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs

 

Институт економских наука је од маја 1994. до децембра 2005. године издавао месечни билтен под називом „Месечне анализе и прогнозе" или, под скраћеним називом, „МАП". У том билтену су сваког месеца објављивани резултати истраживања текућих економских кретања и ефеката мера економске политике у Србији, те краткорочних прогноза најважнијих економских показатеља.

Средином децембра 2009. године, дакле четири године од публиковања последњег броја билтена, Научно веће Института економских наука донело је одлуку да, у сарадњи са Београдском банкарском академијом – Факултетом за банкарство, осигурање и финансије (чији је један од оснивача Институт економских наука), поново покрене пројекат публиковања билтена под старим скраћеним називом (МАП) и унеколико измењеним основним називом – Макроекономске анализе и прогнозе (МАП). Уместо месечно, нови МАП ће бити публикован два пута годишње.

Полазећи од „твдих" статистичких и „меких" квалитативних података, а користећи моделски приступ у изучавању динамичке међузависности макроекономских, ендогених и егзогених варијабли, настојаћемо да на основу објективних економских анализа оцењујемо мере макроекономске политике, њихове домете и ограничења, да идентификујемо кључне проблеме и укажемо на њихова могућа решења.

Свечана промоција публикације: "Mакроекономске анализе и прогнозе - МАП" oдржана је 18. фебруара 2010. године сaoпштење за медије >>>