Фискална кретања

 

makro ak184

  • Удео јавних прихода у БДП је стагнирао у трећем кварталу 2017. године, а с друге стране је дошло до осетног пада удела јавних расхода (ануализоване вредности) – слични фискални резултати се очекују и у последњем кварталу.
  • Фискални биланс је током трећег квартала био у суфициту, а за 2017. годину се очекује суфицит од 0.9% БДП, превасходно због наплате јавних прихода која је знатно надмашила пројекције базног сценарија у Фискалној стратегији.