Studijski boravak prof. dr Gordane Vukelić na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinuu

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia (BUONA)

Studijski boravak prof. dr Gordane Vukelić na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

Vreme posete: 1–14. juni 2008.
Aktivnosti: Razvoj silabusa za predmet Analiza finansijskih izveštaja u okviru planiranog MASTER i MBA programa.

Profesor Gordana Vukelić je na SAA u Torinu pohađala kurs Analiza finansijskih izveštaja i sa profesorom Roberto Schiesari-em raspravila sadržaj i naročito metodologiju njegovog izvođenja. U okviru posete sastala se sa kolegama sa Odeljenja za poslovnu administraciju i raspravila pitanja koja se tiču predmeta Analiza finansijskih izveštaja, korišćenja studija slučaja u radu sa studenatima i sa razmenila video i pisane materijale, literaturu i relevantne članke. Susrela se i razgovarala sa vanrednim profesorom Marco Elia i profesorom Dutto Giuseppe o radu na daljem razvoju predmeta.

tempus_jun108_gvukelic_saa1

Sledeće teme u okviru predmeta Analiza finansijskih izveštaja su naročito analizirana:

 1. Finansijska analiza i finansijske informacije
 2. Finansijski izveštaji i kreativnost
 3. Racio analiza: metode i osnovna pitanja
 4. Vremenske serije i predviđanje
 5. Tržišta kapitala i procena imovine
 6. Računovodstvo, vrednost i tržište kapitala
 7. Veza između računovodstva i osnova ekonomije
 8. „Takeoveri" i povezane aktivnosti
 9. Predviđanje korporativnog neuspeha i ocena kredita
 10. Izveštavanje o društvenom i širem eksternom okruženju i o zaposlenima
 11. Regulacija računovodstva

tempus_jun108_gvukelic_saa2

Izučavanje finansijske analize predstavlja zahtevni miks interdiscipliranih tehnika koji uključuje široki spektar metodologija i teorija vezanih za finansije, ekonomiju, računovodstvo, strategiju u sociologiju. U okviru predmetu Analiza finansijskih izveštaja ove discipline su utkane u jednu eklektičnu celinu tako da se objasni kako analizirati i interpretirati finansijske informacije za potrebe ocene performansi i perspektive kompanije. Dogovoreno je da novi studijski program treba da uključi činjenice koje se tiču načina ponašanja firmi, finansijskih informacija i finansijske analize, kao i da uključi najnovija teorijska dostignuća u oblasti. Ovaj program bi trebalo da pokrije osnovna znanja i veštine, kao i njihovu primenu u različitim analitičkim zadacima, uključujući analizu merdžera, predviđanje bankrota, investicione odluke i izveštavanje o stanju okruženja.